28 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29841

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KALİBRA INTERNATIONAL METROLOJİ LTD. ŞTİ.’NİN OTOMATİK OLMAYAN
TARTI ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2014/31/AB) KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ

KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MSG: 2016/11)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2418 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Kalibra International Metroloji Ltd. Şti. (Adresi: İkitelli OSB Esenler San. Sit. 24 Blok No:10 Başakşehir/İSTANBUL), 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)’nin EK-II’sinde yer alan Modül F – Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı yöntemleri kapsamında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 8/12/2012 tarihli ve 28491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2012/39) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.