28 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29841

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANAYASA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Üniversitesi Anayasa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Anayasa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AÇAMER): Sakarya Üniversitesi Anayasa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye odaklı olmakla beraber Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu coğrafyalarındaki Türk ve İslam devletleri ile Türk ve Müslüman toplulukların içinde yer aldığı devletlerin anayasal düzenleri ile insan hakları gelişmelerini incelemek,

b) Hukuk ağırlıklı çalışmaların yanı sıra iktisat ve davranış bilimlerinin yöntemlerini kullanarak anayasa ve insan hakları araştırmaları alanında disiplinlerarası çalışmaları teşvik ederek Türkiye’de bu konuda öncü olmak,

c) Bakış açısını anayasa ve insan hakları alanına taşıyarak hem bunlar hem de hukuk bilimleri için yenilikçi çalışma alanları oluşturmak, ilgili bölümlerdeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine önemli katkı sağlamak,

ç) Merkezin çalışmaları ile elde edilecek ampirik verileri teorik bilgiyle ilişkilendirmek suretiyle Merkezin ilgi alanındaki mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici katkılar sağlamak, 

d) Karşılaştırmalı çalışmalar ve ampirik araştırmalarla elde edilen bilgiyi teorik bilgi ile ilişkilendirerek, bir anlamda teorinin test edilmesine imkan tanıyan verilerin elde edilmesine katkı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Anayasa Mahkemesi kararlarının istatistiksel analizler için kodlanması ve bunun bir veri bankasına aktarmak,

b) Yüksek yargı organları, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu gibi kurumların kararları ve çalışmaları hakkında veri tabanları oluşturularak, faaliyetleri ve etkinlikleri değerlendirmek,

c) Dünyanın çeşitli ülkelerindeki anayasa ve insan hakları alanındaki gelişmeleri, Merkezin ilgi alanı içinde yer alan programlarla paylaşmak,

ç) Diğer akademik birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak,

d) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, en çok iki müdür yardımcısını doğrudan görevlendirir ve Rektörün bilgisine sunar. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini belirlemek ve bu kurullara başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

ç) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden ayrılmaları halinde takip eden on beş gün içerisinde, Rektöre her bir üyelik için iki aday önermek,

d) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, araştırma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve görevlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyesi, araştırma görevlisi, uzman ve öğretim görevlilerinden Müdürün önereceği dört kişi arasından Rektörün görevlendirdiği iki üye ile Müdür ve müdür yardımcıları olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Altı aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplantı yeter sayısı, üyelerinin salt çoğunluğudur ve Kurul toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları konusunda kararlar almak,

b) Merkez birimlerinin ve araştırma gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen kararlar almak ve bunların personel ve yöneticilerini belirlemek,

c) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında ve bunlarla Merkez arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,

ç) Müdürün geçmiş yıla ilişkin hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak,

f) Merkezin düzenleyeceği eğitim-öğretim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek ve Senatoya sunmak,

g) Müdürün gündeme aldığı diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı öngörülen, Üniversite, diğer üniversiteler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve ilgili bireylerden üç yıllığına görevlendirilen, en fazla on üyeden oluşur. Kurul üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

c) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan akademik ve uygulama bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.