28 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29841

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora programlarına öğrenci kabulü, eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim dalı: Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki enstitülerde programı bulunan anabilim dalını,

c) Danışman: Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki enstitülerde kayıtlı öğrencilere ders ve/veya tez çalışması dönemlerinde rehberlik eden öğretim elemanını,

ç) Enstitü: Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerden her birini,

d) Enstitü Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki ilgili enstitünün yönetim kurulunu,

e) GMAT: Graduate Management Admission Testini,

f) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,

g) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

ğ) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu,

ı) Tez: Yüksek lisans, doktora tezlerinden herhangi birisini,

i) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,

j) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

k) YDS: Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması, Başvuru, Kabul ve Kayıt,

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul

MADDE 4 – (1) Adayların yüksek lisans programına kabul edilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

a) Lisans mezunu olmak.

b) Tezli programlar için; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya YÖK tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucuna sahip olmak. Tezsiz Yüksek lisans programları için ALES puan şartı aranmaz.

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil puanı istenebilir. Yabancı dil puanı istenmesi durumunda asgari puan ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Açılan kontenjandan fazla başvuru olması durumunda ve/veya ilgili anabilim dalı gerekli gördüğünde değerlendirme jürisi kurabilir. Jüri, değerlendirme kriteri olarak ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.

(4) Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Doktora programlarına başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Adayların doktora programına kabul edilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

a) Lisans veya Tezli Yüksek lisans mezunu veya Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık Fakültesi mezunu veya hazırlık sınıfı hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak.

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diploması ile başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını veya YÖK tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucuna sahip olmak.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puana sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(2) Doktora programına başvuracak olan adayların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu ile ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçişle öğrenci alma

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara diğer yükseköğretim kurumlarından veya Üniversitenin diğer programlarından ilgili anabilim dalının onayı ile yatay geçiş yapılabilir. Adayların, daha önce kayıtlı oldukları lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.

(2) Yatay geçişle doktora programına başvuracak adaylar, başvurularını en erken birinci yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların, ilgili yüksek lisans veya doktora programına kabul için gerekli şartları taşımaları gerekir.

Yabancı dil sınavı, yabancı dil hazırlık programı ve muafiyet

MADDE 7 – (1) Öğretim dili İngilizce olan bir lisans programından mezun olan adaylar, öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans programına başvurularda yabancı dil şartından muaf tutulabilir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan bir yüksek lisans programına kabul edilen, ancak geçerli bir İngilizce yeterlik sınav belgesi olmayan adayların ingilizce bilgi düzeyleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak bir sınavla belirlenir. Söz konusu sınavda ingilizce bilgi düzeyleri yeterli görülmeyen adaylar, lisansüstü programına şartlı kabul edilebilirler. Bu öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulunun kontenjan durumuna göre iki yarıyıl süreyle İngilizce hazırlık programına devam ederler. Şartlı kabul edildikleri lisansüstü programından ilgili anabilim dalının onayıyla her yarıyıl en fazla bir ders alabilirler.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlarda almış olan yüksek lisans veya doktora adayları, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulur.

(2) Bilimsel hazırlık programının süresi en fazla iki yarıyıldır, bu süre uzatılamaz ve yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Söz konusu süre sonunda başarılı olmayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı dersleri öncelikli, zorunlu ve kredisiz olarak alınır. Programdaki öğrenciler, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kaydoldukları programdan da bazı dersler alabilirler.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için devam, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarla ilgili 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencileri için devam, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarla ilgili konularda bu Yönetmeliğin hükümleri uygulanır.

Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler

MADDE 9 – (1) Uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları öğrencilerine değişim öğrencileri denir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri, özel öğrencilere ve değişim programlarına ilişkin uygulama esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Özel öğrenciler lisansüstü derslere ilgili anabilim dalının onayıyla kabul edilirler.

(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(5) Özel öğrencilik başvurusunun geçerli olması için, adayın yüksek lisans programına başvurularda lisans derecesine sahip veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında bulunması; doktora programına başvurularda yüksek lisans derecesine sahip veya yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında/tez döneminde bulunması gerekir.

(6) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve diploma veya derece verilmez. Ancak, istedikleri takdirde kendilerine aldıkları dersleri ve notları gösterir bir belge verilebilir.

(7) Özel öğrencilik dönemi için alınan ödemeler lisansüstü programa kesin kayıt yapıldığı tarihteki program ücreti üzerinden mahsup edilir.

Kayıt

MADDE 10 – (1) Başvuruda adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt için istenen belgelerin aslı veya mezun olunan kurum veya noter onaylı örneği kabul edilir.

(2) İlgili programa kabul edilen öğrencilerin öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, gerekli mali yükümlülükleri en geç kayıt süresi sonuna kadar yerine getirmeleri gerekir.

(3) Kayıtlar akademik takvimde belirlenen günlerde yapılır. Bu takvime uymayanların durumları, başvuruları üzerine enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mazeretleri geçerli görülenlere; ders ekleme/bırakma süresinin bitimine kadar geç kayıt izni verilebilir. Bu öğrencilerin mazeretleri bu süre içinde kalkmazsa kayıtları bir sonraki yarıyıla ertelenir.

(4) Bir yarıyıl izinsiz veya geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrencilerin durumu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilir. Enstitü yönetim kurulu, dilekçe ile mazeret belirterek kayıt yaptırmayanları o yıl için izinli sayabilir.

(5) Başvuru, kayıt ve öğrenimleri esnasında sahte veya yanlış belge ve bilgi verdikleri tespit edilen öğrenciler, diploma ve diğer belgelerin iptal edilmesi dâhil bütün öğrencilik haklarını kaybederler ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(6) Geç kayıt yaptıranlardan öğretim ücreti, ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme faiziyle birlikte alınır.

Öğrenim ücreti ve kayıt sildirme

MADDE 11 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücreti ve ödeme şekilleri her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir.

(2) Öğrenim ücretini ve Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için ödenmesi gereken diğer ücretleri zamanında ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve bunlar yeniden kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

(3) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt silme formu ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvururlar.

(4) Lisansüstü programlarından kayıt sildirmek isteyen öğrencilere uygulanacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Lisansüstü programlarında; kayıt tarihinden itibaren ders ekleme-bırakma tarihinin son gününe kadar (son gün dâhil) olan süre içerisinde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler kayıtlı oldukları dönem (ders dönemi/tez dönemi/proje dönemi) ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.

b) Lisansüstü programlarda; akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihinin son gününden sonra kayıtlarını sildirmek isteyen öğrenciler, kayıtlı olduğu programın içinde bulunulan döneme ait öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

c) Öğrencinin geçmiş döneme ilişkin borçları kayıt dondurma ile ilgili işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez.

Eğitim ve öğretim yılı, ölçme ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) Bir akademik yıl iki yarıyıldan oluşur. Akademik yıl kapsamında yaz öğretimi de açılabilir. Yaz öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir akademik yıla ait kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini içeren akademik takvim Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. Bütün bu faaliyetlere ilişkin planlamalar, akademik takvim çerçevesinde ilgili anabilim dalının da görüşü alınarak enstitüler tarafından yapılır.

(3) Öğrencilerin, sınavlar dâhil bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmaları zorunludur. Derse devam, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve kayıt altına alınır.

(4) Öğretim üyesi sınav, ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ölçme ve değerlendirmeye katabilir.

(5) Sınav sonuçlarının iki hafta içinde ilan edilmesi gerekir. Öğretim elemanı, isteyen öğrencilere değerlendirme yöntemi ve sonuçları hakkında geri bildirim sağlamak zorundadır.

Başarı notları ve ilgili semboller

MADDE 13 – (1) Derslerden alınan notlar, bunlar için kullanılacak semboller ve bunların anlamları aşağıdaki gibidir. Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir:

                                   Dört Üzerinden            100 Tam Not Üzerinden

     Harf Notu                Başarı Notu                          Katsayısı

          AA                            4.00                                90 – 100

          BA                            3,50                                 85 – 89

          BB                            3,00                                 80 – 84

          CB                            2,50                                 70 – 79

          CC                            2,00                                 60 – 69

          DC                            1,50                                 55 – 59

          DD                            1,00                                 50 – 54

          FD                            0,50                                 40 – 49

           FF                            0,00                                 00 – 39

          NA                            0,00                                 00 – 00

(2) Ortalamalara katılmayan notlar ve anlamları şunlardır:

a) NA (Devamsız) notu; derse devam etmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına kredili dersler için FF, kredisiz dersler için U notu olarak katılır.

b) I (Eksik) notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık veya geçerli başka bir nedenle, ders için gerekli şartları yerine getiremeyen veya final sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Öğrenci, bu notun ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak geçer bir not almak zorundadır. Aksi halde, I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla bu süre bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılabilir.

c) S (Yeterli) notu; öğretim programlarındaki kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

ç) U (Yetersiz) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden ve öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

(3) Öğrencilerin başarılı kabul edilmeleri için aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gerekir:

a) Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun en az yüksek lisansta CC; doktorada ise CB olması gerekir. Kredisiz derslere ise geçer not olarak S verilir.

b) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencilerinin lisans programlarından alacak oldukları derslerin değerlendirilmesinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

c) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora öğrencileri, derslere devam etmek ve program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC harf notu ile başarmış olmak zorundadır.

ç) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliği ve notların intibakı, enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu intibakta, yurtdışından yapılan not transferlerinde AKTS’den faydalanılır.

Notlara itiraz ve maddi hataların düzeltilmesi

MADDE 14 – (1) İlgili dersi veren öğretim elemanı, ilan edilen sınav sonuçlarında veya yarıyıl sonu başarı notlarında olabilecek maddi hataların düzeltilmesi için yedi iş günü içinde ilgili enstitüye başvurabilir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarında maddi hataya ilişkin itirazını dersin öğretim elemanını bilgilendirmek suretiyle sonuçların ilanını takip eden yedi iş günü içinde enstitü müdürlüğüne bir dilekçeyle bildirir. Başvurular, enstitü müdürlüğü gözetiminde ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından başvuru tarihini müteakip yedi iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Öğrenci bu değerlendirmeyi yeterli bulmadığı takdirde beş iş günü içinde Rektörlüğe dilekçe ile başvurarak durumun gözden geçirilmesini talep edebilir. Rektörlük ilgili konuda üç kişilik bir komisyon oluşturarak enstitüden alınacak dosyanın yeniden incelenmesini sağlar. Komisyon yedi iş günü içinde itirazı sonuçlandırarak ilgililere yazılı olarak bildirir.

Ders tekrarlama

MADDE 15 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrar alabilir veya açılan derslerden bu derslerin yerine geçecek bir ders verilebilir. Alınan yeni not, başarısız olunan dersin notunun yerine geçer ve ortalamaya sadece yeni not katılır. Ancak, alınan ve başarısız olunan dersin notu akademik kayıtlarda gösterilir, öğrenci not belgesinde gösterilmez.

Sınavlara girmeme ve bütünleme

MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrencileri ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına sağlık veya başka bir mazeretle girmemiş ise raporları veya ilgili belgeleri ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar.

(2) Öğrencilerin mazeret dilekçeleri akademik takvimde belirtilen süre içinde enstitü yönetim kurulunda incelenir ve karara bağlanır. Ara sınavlara veya benzeri çalışmalara katılmayan öğrencilere uygulanacak işlem, dersin başlangıcında öğrencilere duyurulmuş olması kaydıyla, ilgili öğretim üyesince belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda bütünleme sınavları yapılmaz.

İzinli ayrılma

MADDE 17 – (1) Haklı ve geçerli bir mazereti olan öğrencilere; enstitü yönetim kurulunca en fazla iki yarıyıl, askerlik hizmetleri için ise askerlik süresince izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre uzatılabilir veya kısaltılabilir.

(2) İzinli geçirilen sürenin, bu Yönetmelikte belirtilen azami eğitim ve öğretim süresinden düşülmesine enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Yurt dışında öğrenim görmek için izin almış öğrencilerin orada aldıkları derslerin transferi ve kaldıkları sürenin öğrenim süresinden düşülmesi hususları, danışmanının ve anabilim dalının görüşüyle enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Ders saydırma

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin, özel öğrencilik, yatay geçiş ve diğer lisansüstü programlardan aldıkları derslerden muaf olmaları ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları

MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programlarının hangi enstitü ve anabilim dallarında nasıl yürütüleceğine ilişkin esaslar ilgili anabilim dalı başkanının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Bu programlar, kabul şartları aynı olmak üzere tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür.

Tezli yüksek lisans programlarının amacı

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilgiye erişmeyi, bilgiyi değerlendirmeyi öğrenerek belli bir alanda uzmanlık kazanmasıdır.

Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, haftada bir saatten oluşan bir adet kredisiz seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, bir yüksek lisans programı en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden en çok ikisini yüksek lisans dersi olarak seçebilir.

(3) Yüksek lisans öğrencisi, anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla başka yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alabilir.

(4) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(5) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en fazla dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıla ilave verilen iki yarıyıl için öğrenci her yarıyıl ayrı ayrı olmak üzere dönem ücreti öder.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez çalışması

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından yüksek lisans tez jürisi belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşur. Öğrenci, hazırladığı tezden yedek jüri üyeleri dâhil bütün jüri üyelerine ve enstitüye birer kopya teslim eder.

(3) Yüksek lisans tezi savunmaya alınmadan önce, ilgili enstitü sekreterliği ile koordineli olarak intihal programında taranır ve intihal raporu, tezle birlikte jüri üyelerine gönderilir.

(4) Jüri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunmasının tarihi ve saati, tez danışmanı tarafından ilgili enstitüye en geç iki hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri uygun bir şekilde ilan eder. Tez savunması, dinleyicilere açık olarak tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümlerinden oluşur.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(9) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(10) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(11) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü ve danışman ataması

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden en çok üç tanesini yüksek lisans dersi olarak seçebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen her bir öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle Üniversite kadrosunda bulunan ve en az doktorasını tamamlamış olan öğretim elemanları arasından proje danışmanı atar.

Tezsiz yüksek lisans programında süre ve diploma

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(2) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezsiz uzaktan öğretim yüksek lisans programları

MADDE 27 – (1) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci kabulü, kayıt yenileme, ders alma, devam, kayıt silme, diploma gibi belirlenen esaslarda bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin ilgili hükümleri ve YÖK tarafından hazırlanan Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 28 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini taşıması gerekir.

Doktora süresi ve ders yükü

MADDE 29 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Tez danışmanı, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını üçüncü fıkrada belirtilen doktora programının toplam süresi olan on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Lisans dersleri ve öğrencinin alacağı fazla dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar doktora yeterlik sınavına alınırlar.

(2) Doktora yeterlik sınavı her yılın Ekim-Aralık ve Mart-Mayıs ayları arasında birer defa yapılmakla birlikte bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(3) Yeterlik sınavı, anabilim dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora Yeterlik Jürisi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınav için başarı notu 70’tir.Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır.

(6) Sınav Jürileri yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve sonucu anabilim dalı başkanlığına iletir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(9) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

(2) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında en fazla ikişer olmak üzere yılda en fazla dört kez toplanır.

Tez önerisi savunması

MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını geçen öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine verir.

(2) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı tarafından savunmayı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Söz konusu rapor, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışmanının oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. İlgili enstitü sekreterliği ile koordineli olarak intihal programında taranır ve intihal raporu, tezle birlikte jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Öğrenci, hazırladığı tezden yedek üyeler dâhil bütün jüri üyelerine ve enstitüye birer adet teslim eder. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, dinleyicilere açık olarak tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(8) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(9) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalara ve Notlara İlişkin Esaslar

Diplomalar

MADDE 34 – (1) Lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, ilgili enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan yüksek lisans ve doktora diploması verilir. Diploması hazırlanıncaya kadar öğrenciye diploma yerine geçmek üzere geçici bir mezuniyet belgesi verilir. Lisansüstü diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalı programının onaylanmış adı bulunur.

Not belgeleri, karneler

MADDE 35 – (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin, kayıt oldukları tarihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünce öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgelerinin onaylı kopyaları, öğrencinin isteği üzerine kendisine elden verilir veya bildireceği adreslere posta ile gönderilir. Resmi kuruluşların isteği üzerine de onaylı not belgeleri gönderilebilir.

(2) Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen notlar, Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünce kayıt altına alındıktan sonra, akademik durumu belirten dönem karnesi şeklinde internet ortamında/otomasyon sisteminde açıklanır.

Notların ilan edilmesi

MADDE 36 – (1) Başarı notları, her yarıyıl/yıl sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine işlenir ve değerlendirmeye esas tüm belgelerle birlikte (sınav kağıdı, cevap anahtarı, yoklama çizelgesi, ödev, proje vb.) ilgili enstitüye teslim edilir.

(2) Ölçme ve değerlendirmeye esas belgeler ilgili enstitü tarafından arşivlenir ve en az beş yıl saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Burslar

MADDE 38 – (1) Öğrencilere sağlanan bursların dağıtımı, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 8/2/2016 tarihli ve 29618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.