28 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29841

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 26/09/2016

Karar No  : 2016/ÖİB-K-52

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Kalaba Mahallesi, 375 no.lu parseldeki 480,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 8/244 arsa paylı birinci kat, 14 no.lu büro vasıflı taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Kuruluş tarafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın 20.000,00 (yirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Fuat AYDIN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Fuat AYDIN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 19.500,00 (ondokuzbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Hüseyin KOCATEPE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hüseyin KOCATEPE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.