28 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29841

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 26/09/2016

Karar No  : 2016/ÖİB-K-51

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Çiftlik (Başaran) Mahallesi, 123 ada, 2 no.lu parseldeki 445,50 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Kuruluş tarafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın 39.000,00 (otuzdokuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa GÜǒe İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa GÜǒün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 38.000,00 (otuzsekizbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Burhan ARAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Burhan ARAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.