28 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29841

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 26/09/2016

Karar No : 2016/ÖİB-K-50

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Erzincan ili, Merkez ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2106 ada, 3 parseldeki 555,03 m2 yüzölçümlü taşınmazın Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesi için yapılan ihalede, İhale Komisyonunca;

“Söz konusu taşınmazın, en yüksek teklifi veren Oğuz ŞİMŞEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde 381.000,00 (Üçyüzseksenbirbin) TL bedelle satılmasına, Oğuz ŞİMŞEK’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararın onaylanmasına,

İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.