28 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29841

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 26/09/2016

Karar No  : 2016/ÖİB-K-49

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Van ili, Merkez ilçesi, Eminpaşa Mahallesi, 585 ada, 1 no.lu parseldeki 5.700,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Kuruluş tarafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın 1.510.000,00 (birmilyonbeşyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet UÇAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet UÇAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 1.500.000,00 (birmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Hanefi EKİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hanefi EKİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.