27 Eylül 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29840

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim yılı başında bölüm başkanlığının önerisi dikkate alınarak ilgili yönetim kurullarınca her öğrenciye, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından, yeterli öğretim üyesi bulunmayan birimlerde ise öğretim görevlileri arasından da danışman ataması yapılabilir. Danışmanlar, öğrencilerin kayıt yenileme, ders ekleme bırakma işlemlerine onay vermekle ve bu öğrencilerin kayıtlı oldukları programı izlemelerinde; eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamıyla ilgili sorunlarının çözümünde rehberlik yapmakla görevlidirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/5/2014

28993