27 Eylül 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29840

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kadir Has Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Anabilim Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalının başkanını,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

e) Enstitü: Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

f) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

g) KHAS İYS: Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

ğ) Mütevelli Heyeti: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

ı) ÖSYS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemini,

i) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,

j) Program Yürütücüsü: Anabilim Dalı Başkanı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan ve program uygulayan öğretim elemanını,

k) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Kadir Has Üniversitesi Senatosunu,

m) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,

n) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,

o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Ortak Hükümler

Kontenjan ve özel koşulların tespiti

MADDE 5 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalları, her yarıyıl sonunda, bir sonraki yarıyılda açacakları yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci sayılarını ve varsa her programın gerektirdiği yabancı dil dâhil olmak üzere özel başvuru ve kabul koşullarını bağlı bulundukları enstitüye önerirler. Öneriler, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve Senato tarafından onaylanarak kesinleşir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tarafından belirlenir.

(3) Rektörlük, Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri toplu olarak ilan eder.

(4) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Başvuru koşulları

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları şartı aranır. Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden alacakları bu puana eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES puanı şartı aranmaz.

(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlarda KHAS İYS’den Senato tarafından belirlenen puanı almış olmak veya YDS’ den en az 65 almış olma şartı aranır. Bu sınavlar yerine eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenen bir puana sahip olanların başvuruları da kabul edilir.

(3) Öğrenci kabulü için ALES ve yabancı dil puanı dışında lisans not ortalaması, mülakat, referans mektubu, yüksek lisans amacına ilişkin kompozisyon yazılması ve benzeri diğer hususlar veya şartlar Senato tarafından belirlenir. Değerlendirmeye tabi birden çok husus bulunması halinde ağırlıklı değerlendirmede ALES puanı %50’den aşağı olmamak üzere dikkate alınır.

(4) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans veya lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayların; ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde, yüksek lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 55 puana ya da lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 80 puana ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen diğer sınav türlerinin birinden eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olması gerekir. Senato en az puan sınırını yükseltebilir.

(5) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlarda KHAS İYS’den Senato tarafından belirlenen puanı almış olmak veya YDS’den en az 65 almış olma şartı aranır. Bu sınavlar yerine eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenen bir puana sahip olanların başvuruları da kabul edilir. Senato en az puan sınırını yükseltebilir.

(6) Başvurusu kabul edilen doktora öğrenci adayı mülakata alınır. Mülakatın kim tarafından yapılacağı ve zamanı gibi hususlar ilgili enstitünün önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil puanı, mülakat ve lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Ağırlıklı değerlendirme yapılırken ALES puanı %50’den aşağı olmamak üzere dikkate alınır. Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler Senato tarafından belirlenir ve bu konular 5 inci maddeye göre yapılacak ilanda belirtilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların her program için özel olarak belirlenmiş lisans veya yüksek lisans programlarına ilişkin bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuarlar haricinde ALES’ten; lisans diplomasıyla başvuranların sözel kısımdan en az 80, yüksek lisans diplomasıyla başvuranların en az 55 puan almış olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puana sahip olması aranır. Senato en az puan sınırını yükseltebilir.

(8) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlarda KHAS İYS’den Senato tarafından belirlenen puanı almış olmak veya YDS’den en az 65 almış olma şartı aranır. Bu sınavlar yerine eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenen bir puana sahip olanların başvuruları da kabul edilir. Senato en az puan sınırını yükseltebilir.

(9) Başvurusu kabul edilen sanatta yeterlik öğrenci adayı yetenek sınavına alınır. Yetenek sınavının kim tarafından yapılacağı ve zamanı gibi hususlar ilgili enstitünün önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil puanı, mülakat ve lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Ağırlıklı değerlendirmede ALES puanının %50’si dikkate alınır. Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler Senato tarafından belirlenir ve bu konular 5 inci maddeye göre yapılacak ilanda belirtilir.

(10) 2 nci, 5 inci ve 8 inci fıkralarda belirtilen yabancı dil puan belgesine sahip olmayan öğrenciler; Üniversitenin düzenlediği İngilizce Yeterlik Sınavına girmek ve bu sınavdan eşdeğer düzeyde puan almak zorundadırlar. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler, esasları Senatoca belirlenmek üzere, Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık programına, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemek koşuluyla kaydedilebilir. Bu programın süresi bir yıl olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla en fazla iki yarıyıl daha ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da başarılı olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir. Hazırlık programında geçirilen süre öğretim süresine dâhil edilmez.

Başvuru şekli

MADDE 7 – (1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programa ilişkin başvurularını, kayıt için istenen belgelerle birlikte ve süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar.

(2) Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, diplomanın YÖK tarafından denkliğinin onandığına dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylanmış suretinin ya da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin aslı veya Kurumca onaylı suretinin sunulması gerekir. Denklik belgesinin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar ibraz edilmesi zorunludur.

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili ana bilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla en az üç öğretim üyesinden oluşan bir Program Kabul Komisyonu kurulur. Komisyon, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yapacağı inceleme sonucunda adayların programa kabulü konusundaki önerileri oluşturur. Kesin kabul, komisyon önerilerinin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. Tezli ve tezsiz olarak yürütülen yüksek lisans programlarına kabul aşamasında adayın hangi programa kabul edildiği açıkça belirtilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla, yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların kabulünde Senato tarafından belirtilen muafiyetler saklı kalmak üzere aynı esaslar uygulanır.

(3) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Öğrenim ücreti

MADDE 9 – (1) Üniversitede lisansüstü programlar ücretlidir. Öğrenim ücretleri ve ödenme esasları, 2547 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi uyarınca her yıl Mütevelli Heyeti tarafından tespit ve ilan edilir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencinin herhangi bir sebeple Üniversiteden eğitim dönemi başlamadan kaydını sildirmesi halinde, yıllık öğrenim ücretinin dörtte birini ödemesi zorunludur. Öğrencinin eğitim dönemi başladıktan sonra kaydını sildirmesi halinde ise o yarıyıla ait ödemiş olduğu ücret kendisine iade edilmez. Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o dönem için kayıtları yapılmaz, yenilenmez. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Bilimsel hazırlık programına katılması öngörülen öğrenciler için bilimsel hazırlık programı ücretleri, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar (lisans derecesi ile doktoraya başlayan öğrenciler) ile yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programı veya sanatta yeterlik dallarından farklı alanlarda almış olan adaylara, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına 6 ncı maddedeki esaslar çerçevesinde öğrenci kabul edilir. Lisansüstü program kabul komisyonları, Senato esasları çerçevesinde yapacağı inceleme sonucunda hangi adayların bilimsel hazırlık programına kabul edileceği konusundaki önerileri kararlaştırır. Kesin kabul, program kabul komisyonunun önerilerinin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

(3) Bilimsel Hazırlık Programına kayıtlı öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücreti, her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar 15/9/2015 tarihli ve 29476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uygulanır.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık programına tabi kılınan yüksek lisans öğrencileri ile doktora programına kabul edilen lisans derecesine sahip öğrencilerin alabilecekleri dersler, ağırlıklı olarak lisans derslerinin üçüncü ve dördüncü yıllarındaki derslerden oluşabilir. Bilimsel hazırlık programından başarılı olabilmek için alınan her bir lisans dersinden en az CC (2,00/4,00) notunun alınmış olması ve tüm derslerin ortalamasının en az 2,50/4,00 olması gerekir.

(8) Bilimsel hazırlık programına tabi kılınan yüksek lisans derecesine sahip doktora öğrencilerinin alabilecekleri dersler, yüksek lisans derslerinden oluşur. Bu durumda, bilimsel hazırlık programından başarılı olabilmek için alınan her bir yüksek lisans dersinden en az CB (2,50/4,00) notunun alınmış olması ve tüm derslerin ortalamasının en az 3,00/4,00 olması gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilere kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge diploma veya derece anlamı taşımaz. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) Özel öğrencilerden alınacak ücretler de Mütevelli Heyetince tespit edilir. Enstitüler sunulan derslerdeki özel öğrenci kontenjanlarına bir üst sınır getirebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, en az 6 kredilik ders alıp, başarmış ve genel not ortalaması en az 60/100 olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa sayılacağı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara tez aşamasında yapılan yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

(3) Yatay geçiş yoluyla gelecek öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından her yıl tespit ve ilan edilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 13 – (1) Programlara girmeye hak kazanan öğrenciler Üniversite tarafından istenen belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını noterden onaylı vekâletname ile belirlediği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(2) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.

(4) Her aşamada kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 14 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunulması gerekir. Bu durumda, öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik kartları Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından geri alınır ve imha edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yarıyıl kayıt yenilemeleri zorunludur. Yüksek lisans ve doktora programlarının tez aşamasındaki öğrencilerin her yarıyıl tez ve proje çalışmasına kayıt yaptırmaları zorunludur.

(2) Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği yarıyıl dâhil, geriye yönelik öğrenim ücretini ödemiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları ders programlarını program yürütücülerine onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden sorumludur ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ders alma işlemini tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.

(4) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.

(6) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

Akademik takvim

MADDE 16 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, Enstitülerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü programlarına ilişkin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl içi sınav ve yarıyıl sonu sınav tarihleri, öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme, kayıt dondurma ve benzeri konulara ilişkin tarihler akademik takvimde belirtilir.

Eğitim ve öğretim dönemleri

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Yarıyıl esasına göre eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

(3) Bir yarıyıl en az on dört haftadır.

Öğretim planları ve dersler

MADDE 18 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya seçmeli ders saati ve sayısı, bu Yönetmelikte belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl AKTS değeri, o dersin öğrenci başına düşen haftalık ders yükü değerindedir. Bir yarıyılın toplam AKTS değeri 30, eğitim-öğretim yılı için ise 60 AKTS’den az olamaz.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(4) Öğrenciler kayıtlı bulundukları yarıyıllarda ders planında öngörülen kredi yükleri kadar ders alabilirler. Gerekli hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin alabileceği kredi yükü arttırılabilir.

(5) Ders planı dışında alınan derslerden başarılı olma şartı aranır.

Derslere devam ve dersten çekilme

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin % 70’ine, uygulamaların %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam konusu, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve denetlenir. Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam koşulu aranır.

(3) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak, ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilirler.

(4) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak bir yarıyılda en fazla bir dersten, öğrenim süresince en fazla iki dersten çekilebilirler. Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır, not dökümünde Ç (çekildi) olarak gösterilir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 20 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(2) Bir öğrenciye lisansüstü programında aldığı her ders için, dersi yürüten öğretim üyesi veya görevlisi tarafından, aşağıdaki başarı notlarından biri verilir:

a)  Başarı Notu             Katsayısı

            AA                       4,00

            BA                       3,50

            BB                        3,00

            CB                        2,50

            CC                        2,00

            FF                        0,00

            VF                        0,00

b) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, G harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

c) Bir dersten FF alan öğrenci, o dersten başarısız olmuş sayılır.

ç) Bir dersten VF harf notunu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır.

(3) Diğer harf ve işaretler aşağıdaki gibidir:

a) E (eksik) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle yarıyıl sonu sınavı yapılmayan tez, dönem projesi ve benzeri uygulamalı dersler için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci E notu aldığı derste, akademik takvimde belirtilmiş olan notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süreler uzatılabilir.

b) G (geçti) notu, kredisiz derslerden veya sadece başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. G notu ortalama hesaplarına katılmaz.

c) S (sürüyor) notu, bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde, nihai harf notunun verileceği yarıyıllardan önceki yarıyılların sonunda başarıyla devam eden öğrencilere verilir. S notu ortalama hesaplarına katılmaz.

ç) Ç (çekildi) notu, öğrencinin çekildiği ders için verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

d) T (tekrar) işareti, bir dersin tekrar alındığını göstermek için kullanılır. Seçmeli bir dersin yerine, danışmanın onayıyla, başka bir ders alındığında da, bu dersin T ile işaretlenmesi gerekir.

e) H (hariç) işareti, bir dersin ortalama hesabından hariç tutulduğunu göstermek için kullanılır.

f) TR (transfer) işareti, Üniversite içi yatay geçiş yapan veya bir değişim programına katılan veya ilgili yönetim kurulu kararı ile farklı bir üniversiteden ders alan öğrencilerin, almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine birim yönetim kurulunca kabul edilmiş olan transfer dersleri için kullanılır.

g) M işareti, öğrencinin muaf tutulduğu dersleri gösterir.

ğ) NGR işareti, akademik takvimde belirtilen süreler içinde notu girilmeyen derslere otomatik olarak verilir. Harf notlarının girilmesi için akademik takvimde belirtilen son tarihten itibaren on beş gün içinde notu bildirilmeyen derslerin notları kendiliğinden FF notuna dönüşür.

(4) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. CC şartlı geçer yarıyıl sonu başarı notu olup, not yükseltmek için bu notların alındığı dersler eğitim öğretim süresi içinde tekrar edilebilir. Bir derse ait yarıyıl sonu başarı notu FF olan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Tezli yüksek lisans programındaki tez çalışması seminer dersi ile tezsiz yüksek lisans programındaki bitirme projesi kredisiz olduğundan başarılı, başarısız veya devam ediyor olarak değerlendirilir, herhangi bir harf notu verilmez.

(5) Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar, arazi ve işyeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları; ders değerlendirme notunun en az % 40’ını veya en fazla %60’ını ve yarıyıl sonu sınavı notu veya bütünleme sınavı notu, ders değerlendirme notunun en az % 40’ını veya en fazla %60’ını oluşturur.

(6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kurallar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 21 – (1) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

a) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması (AYNO), öğrencinin her yarıyılda aldığı derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın kredi saatleri toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın kredi saatleri toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

(2) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken öğrencinin çekildiği dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

(3) Ağırlıklı yarıyıl ve genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin en son aldığı not geçerlidir. Tekrar alınan bir ders için harf notu verildiğinde eski harf notu genel not ortalamasına katılmaz.

Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 22 – (1) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile ders tekrarı yapabilirler. Bu öğrencilerin GNO hesabında en son aldıkları not esas alınır.

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara (vize) sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve ara (vize) sınavı yerine yapılan mazeret sınavı ile tek ders ve not yükseltme sınavlarından oluşur.

(2) Sınavlar yazılı ve/veya belgelendirilmek koşulu ile sözlü, ödev ve seminer çalışması veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Sınavlar, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartının ibrazı zorunludur.

(4) Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan sınavlar ile ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

(5) Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri dışındaki Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(6) Sınav notlarına esas teşkil eden her çeşit belge ve ilgili diğer belgeler enstitü yönetimi tarafından belirlenen kurallara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle usulüne uygun olarak imha edilir.

Ara sınavlar

MADDE 24 – (1) Ara sınav: İlgili anabilim/anasanat dalının eğitim-öğretim programında öngörülen dersin yarıyılı içinde yapılan sınavdır.

(2) Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.

(3) Tekrarlanan dersler dâhil, mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu, sıfır (0) sayılır ve dersin not ortalaması buna göre hesaplanır.

(4) Ara sınavlara girilmemesi, yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya engel olmaz.

Yarıyıl sonu sınavları

MADDE 25 – (1) Yarıyıl sonu sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

(2) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için;

a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,

b) Uygulamalı derslerde, uygulamaların en az % 80’ine katılmak ve başarılı olmak,

gerekir.

(3) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler ilgili dersten VF almış sayılırlar.

Mazeret sınavı

MADDE 26 – (1) Mazeret sınavı, ara sınavı yerine yapılan sınavdır.

(2) Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, mazeret sınavlarına girebilirler.

(3) Sağlık raporları ile diğer haklı ve geçerli nedenlerin mazeret sınavına girmeye hak kazandırıp kazandırmayacağına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Üniversiteyi temsilen görevlendirilen ve bu nedenle yarıyıl içi ve sonu sınavlara giremeyen öğrenciler için, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

(5) Öğrenciler, raporlu veya görevli olduğu süreler içinde yapılan sınavlara giremez; girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.

(6) İlan edilen tarihte yapılan mazeret sınavına girmeyen öğrencilere, bir daha mazeret sınavı hakkı verilmez.

Tek ders sınavı

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten başarısız oldukları için yerine getiremeyen, azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere tek ders sınavı hakkı verilir. Ağırlıklı genel not ortalaması mezuniyet için gerekli ortalamanın altında olan öğrencilerin, tek ders sınavına girmeleri, bu sınavda alacakları notun katkısıyla ağırlıklı genel not ortalamalarını mezuniyet için yeterli düzeye çıkarabilecek durumda olmaları koşuluna bağlıdır.

(2) Birinci fıkra hükmü kapsamındaki öğrencilerin tek ders sınavı hakkını kazanabilmeleri için, başarısız oldukları dersin devam koşulunu 25 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca sağlamış olmaları gerekir.

(3) Tek ders sınavı, güz ve bahar yarıyılı sonu sınavlarından sonra yapılır.

(4) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar ilgili birime bir dilekçeyle başvurmak zorundadır. İlgili birim yönetim kurulu, danışmanlarının da görüşünü alarak ilgili öğrencilerin durumunu inceler ve başvuruları karara bağlar.

(5) Tek ders sınavı sonucunda öğrencilerin ilgili dersteki başarı durumu sadece tek ders sınavı notu ile belirlenir.

(6) Tek ders sınavında başarısız olan, azami öğrenim süresi içindeki öğrenciler, başarısız olunan dersin zorunlu ders olması ve izleyen yarıyılda açılması halinde derse kaydolurlar. Dersin açılmaması halinde öğrenci akademik takvimde tarihi belirtilen bir sonraki tek ders sınavına girebilir. Başarısız olunan dersin seçimlik ders olması halinde öğrenci izleyen yarıyılda aynı derse ya da başka bir seçimlik derse kaydolur. Öğrencinin seçebileceği ve daha önce alıp başarmamış olduğu herhangi bir seçimlik dersin açılmaması halinde öğrenci akademik takvimde tarihi belirtilen bir sonraki tek ders sınavına girebilir. Ders kaydı yaptırmayan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz ancak bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Tek ders sınavında başarılı olduğu halde ağırlıklı genel not ortalamalarını mezuniyet için yeterli düzeye çıkaramayan, azami öğrenim süresi içindeki öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek için izleyen yarıyılda seçecekleri bir veya daha fazla derse tekrar kaydolurlar. Öğrencinin tekrar alabileceği derslerin açılmaması halinde öğrenci akademik takvimde tarihi belirtilen bir sonraki not yükseltme sınavına girebilir. Ders kaydı yaptırmayan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz ancak bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(8) Tek ders sınavlarında mazeret sınavlarına ilişkin hükümler uygulanmaz.

Not yükseltme sınavı

MADDE 28 – (1) Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, bu Yönetmelik uyarınca mezuniyet koşullarını yalnızca ağırlıklı genel not ortalamalarının mezuniyet için yeterli olmaması nedeniyle yerine getiremeyen, azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere, seçecekleri bir dersten girecekleri not yükseltme sınavı sonucunda alacakları notun katkısıyla ağırlıklı genel not ortalamalarını mezuniyet için yeterli düzeye çıkarabilecek durumda olmaları koşuluyla ek bir sınav hakkı verilir.

(2) Not yükseltme sınavı, güz ve bahar yarıyılı sonu sınavlarından sonra tek ders sınavları ile birlikte yapılır.

(3) Aynı dönemde hem tek ders hem de not yükseltme sınavına girilmesi mümkün değildir.

(4) Not yükseltme sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar ilgili birime bir dilekçeyle başvurmak zorundadır. İlgili birim yönetim kurulu, danışmanlarının da görüşünü alarak ilgili öğrencilerin durumunu inceler ve başvuruları karara bağlar.

(5) Not yükseltme sınavı sonucunda öğrencilerin ilgili dersteki başarı durumu sadece not yükseltme sınavı notu ile belirlenir.

(6) Not yükseltme sınavı sonucunda ağırlıklı genel not ortalamalarını mezuniyet için yeterli düzeye çıkaramayan azami öğrenim süresi içindeki öğrenciler, ders tekrarına ilişkin hükümlere tabi olurlar.

(7) Not yükseltme sınavlarında mazeret sınavlarına ilişkin hükümler uygulanmaz.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 29 – (1) Öğrenciler, sınav notlarının ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde, maddi hata gerekçesiyle, ilgili birimlere yazılı olarak başvurup sınav notuna itiraz edebilirler. İlgili enstitü ilgili öğretim üyesine sınavı tekrar inceleterek, öğrencinin itirazını ve öğretim üyesinin değerlendirmesini, iki hafta içinde yönetim kurulunda karara bağlar ve öğrenciye bildirir. Sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve yeniden değerlendirme yapılmaz.

Kayıt dondurma

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,

d) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması,

e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) Üniversite Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Öğrencilerin öğrenim süresi boyunca en çok iki yarıyıl kayıt dondurmalarına izin verilebilir.

(3) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını akademik takvimde belirlenen süre içinde yapmaları zorunludur. Bu süre geçtikten sonra yukarıdaki bentler kapsamında bir mücbir sebebe dayanarak yapılacak başvurular için süre, sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren on beş gündür.

(4) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgeleri de ekleyerek kayıt dondurma talep formu doldurarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yaparlar. Bu başvurular Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Kayıt dondurma halinde öğrencinin 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen azami öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez; yarıyıl sonu sınavları açılmaz. Öğrenci, kayıt dondurma süresinin sonunda kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder.

(6) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal bozuklukları nedeniyle tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı dört yarıyılı aşan öğrenciler öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, bu öğrencilerden yeniden sağlık raporu almaları istenir. Bu sağlık raporu Üniversite Yönetim Kurulunca incelendikten sonra öğrencinin öğrenimine devam edip edemeyeceğine karar verilir. Öğrenimine devam edemeyeceklerine karar verilen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(7) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için öğrencinin dönem ücretinin dörtte birini ödemesi zorunludur. Aksi halde kayıt dondurma talebi işleme konulmaz. Kayıt dondurma talebinin reddedilmesi durumunda öğrencinin ödediği ücret iade edilir.

(8) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması,

b) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi,

c) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması,

(2) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7, 9, 12, 17, 19, 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen sebepler ile bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca başarısız olmak,

(3) İlişiği kesilen öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir.

(4) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda, ücrete ilişkin olarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yüksek lisans programı

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların, enstitülere bağlı hangi anabilim dalında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş Senato tarafından belirlenmiş esaslara göre düzenlenir ve ilgili anabilim dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.

(2) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenciye, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir tez danışmanı atanır. Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Tez danışmanının atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, dördüncü sınıf lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenci, programında öngörülen kredi tutarını, danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu ile başka lisansüstü programlardan daha önce almış olduğu lisansüstü dersleri geçerli saydırarak tamamlayabilir.

(4) Üniversitede açılmayan dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Öğrenim süresi

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Programlarında öngörülen dersleri, seminer dersi dâhil ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler, tezli yüksek lisans öğreniminin tamamlanması için asgari ve azami süreler olup, öğrenim ücreti 9 uncu maddede öngörülen esaslara göre belirlenir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üniversite dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden eş danışman atanabilir.

(3) Gerekli hallerde, program yürütücüsünün görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yukarıdaki esaslara uygun olarak danışman değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senatonun kabul ettiği tez yazım kılavuzunda belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile  atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca, birisi üniversite öğretim üyesi, diğeri ise Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye seçilir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Tez sınavının tarihi ve yeri, program yürütücüsünün önerisi üzerine enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak, tez sınavı sırasında yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Tez sınavının süresi en az 45, en fazla 90 dakikadır. Tez sınavının sınav gününden en geç üç gün önce duyurulması için ilgili enstitü gerekli önlemleri alır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans programı diploması

MADDE 37 – (1) Kredili derslerini, kredisiz seminer dersini başarıyla tamamlamış olan, ağırlıklı genel not ortalaması 2,50/4,00 üzerinde olan ve tez sınavında da başarılı bulunan, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi Senato tarafından kabul edilmiş tez yazım kılavuzuna uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, diploma aslı hazırlanıncaya kadar, diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir, ancak bu halde diploma eki verilmez.

(2) Birinci fıkradaki koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile Senato tarafından belirlenmiş esaslara uygun olarak hazırlanan dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış dördüncü sınıf seviyesindeki lisans derslerinden seçilebilir. Öğrencinin yüksek lisans not ortalaması aldığı tüm dersler üzerinden hesaplanır.

(4) Üniversitede açılmayan dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(5) Öğrenci tamamlamış olduğu dönem projesinin bir kopyasını danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla ilgili enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan ve doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, enstitü anabilim/anasanat dalının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının süresi

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programı diploması

MADDE 41 – (1) Kredili derslerini ve kredisiz dönem projesini başarıyla tamamlamış olan, ağırlıklı genel not ortalaması 2,00/4,00 üzerinde öğrenci tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Projesi şekil yönünden senato tarafından kabul edilmiş tez yazım kılavuzuna uygun bulunan ve yüksek lisans projesinin ciltlenmiş kopyasını ve projenin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, proje sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir, ancak diploma eki verilmez.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 42 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel sorunları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programı, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrencinin not ortalaması aldığı tüm kredili dersler üzerinden hesaplanır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 43 – (1) Doktora programı, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süreler doktora öğreniminin tamamlanması için asgari ve azami süreler olup, öğrenim ücreti 9 uncu maddede öngörülen esaslara göre belirlenir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayanlara, doktora tezinde başarılı olmayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 44 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin çalışmak istediği doktora tez konusu ve öğretim üyelerinin araştırma konuları dikkate alınarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenci yeterlik sınavına girmek için başvurabilir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız olmuş sayılır.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asil ve biri Üniversite dışından iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(5) Komite tarafından belirlenen sınav jürisi üyeleri, ilgili enstitü yönetim kurulunca görevlendirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır. Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin yeterlik sınavında başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına başlayan bir öğrenci programdan ayrılmak istediğinde, asgari yirmi bir krediyi tamamlamış olmak kaydı ile isterse tez dersini alıp bir tezli yüksek lisans programının gereklerini tamamlayarak yüksek lisans diploması alabilir ya da isterse asgari otuz kredi ders tamamlayıp bir dönem projesi yaparak tezsiz yüksek lisans diploması alabilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve Üniversite dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 48 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzunda belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca, birisi Üniversite öğretim üyesi, diğeri ise Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye seçilir. İkinci tez danışmanı da oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi en az 45, en fazla 120 dakikadır. Tez savunma toplantıları, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Tez sınavının sınav gününden en geç bir hafta önce duyurulması için gerekli tedbirleri almak ilgili anabilim dalı başkanlığının sorumluluğundadır. Tez sınavı sırasında yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra dinleyicilere kapalı olarak jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde, 42 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 49 – (1) Kredili derslerini ve kredisiz seminer dersini başarıyla tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalaması 3,00/4,00 üzerinde olan ve tez sınavında başarılı olan doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Mezun olan öğrenciye diploma ile birlikte diploma eki de verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir, ancak diploma eki verilmez.

(4) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(5) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan, doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 52 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı ilgili Senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri ilgili senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 53 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 51 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 54 – (1) Kredili derslerini ve kredisiz seminer dersini başarıyla tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalaması 3,00/4,00 üzerinde olan ve sanatta yeterlik tezinde başarılı olan öğrenciye, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Sanatta yeterlik tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(3) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri

MADDE 55 – (1) Lisansüstü programı öğrencileri hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 56 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetleri; öğrencinin kendi öğretim planındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi ve ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile önceden belirlenir.

(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında; öğrencinin aldığı dersler hakkında, danışmanın önerisi de dikkate alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla intibak işlemi yapılır.

(4) Eşdeğerliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve notları, transfer kredisi olarak sayılır ve öğrencinin not döküm çizelgesine işlenir.

(5) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili enstitü yönetim kurullarının kararları ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir not döküm çizelgesi verilir.

(6) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, senato tarafından belirlenir.

Etkinliklerde görevlendirme

MADDE 57 – (1) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, anılan süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihe göre girerler.

Tebligat

MADDE 58 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılabilir. Bunun olmadığı durumlarda, tebligat, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılabilir. Üniversitenin ilgili biriminde imza karşılığı yapılan tebligat da geçerlidir.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına makul süre içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrenciler, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

(3) Öğrenciye ulaşılamayan durumlarda yazılı olarak üniversite içinde öğrenciler için ayrılmış resmi ilan panolarında yapılmış duyurular da tebligat yerine geçer.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 60 – (1) 28/7/2012 tarihli ve 28367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihi itibarıyla lisansüstü programlara kayıtlı bulunan öğrenciler açısından bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş yeni süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 13 üncü maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.