26 Eylül 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29839

YÖNETMELİK

Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ OPTİK KABLOSUZ HABERLEŞME

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Özyeğin Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, optik kablosuz haberleşme alanında bilgi ve teknoloji üretimini ve transferini sağlayacak ortak kullanım alanı oluşturmak, özel sektör ile ortaklaşa yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri ile optik kablosuz haberleşme tabanlı yenilikçi kablosuz haberleşme çözümlerinin yerel imkanlar ile üretilmesine imkan sağlamak ve eğitim faaliyetleri ile de bu alana gerekli yüksek kalifiye iş gücünü yetiştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Optik kablosuz haberleşme alanında temel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri yürütmek,

b) Yurt içi ve yurt dışında yayınlar yaparak bilgi paylaşımını sağlamak,

c) Üniversitedeki öğrenci ve araştırmacıların bu konudaki temel bilgilerini artırmak için ders, seminer, yaz okulu ve diğer bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak,

ç) Endüstri paydaşları ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmak ve teknoloji transferi için uygun stratejiler geliştirmek,

d) Araştırma sonuçlarının uygulamaya ve son ürüne dönüşmesi için sanayi kuruluşları ile ortak biçimde faaliyetler yürütmek,

e) Sanayi kuruluşları ile birlikte bilimsel amaçlı ortak eğitim, araştırma ve proje faaliyetlerinde bulunmak, buna uygun eğitim materyali, içeriği, teknoloji ve ekipmanların oluşturulmasında rol almak,

f) Uluslararası ortamda oluşan yeni teknoloji ve uygulama yöntemlerini inceleyip, en uygun teknolojinin Türkiye’de sanayi kuruluşları ile pratik düzeyde uygulanmasına destek vermek ve bu amaçla araştırma ve geliştirme amaçlı çalışmalar yapmak,

g) Ulusal ve uluslararası alanda projeler hazırlamak, sunmak, bu projelerde yer almak ve yürütmek,

ğ) İlgili akademisyen, öğrenci ve araştırmacıları bünyesinde toplayarak projelere aktif katılımlarını sağlamak ve bu amaçla onlara rehberlik yapmak,

h) Merkez ile ilgili yapılacak teknik araştırmalar için gerekli donanım ve teçhizatın altyapısını sağlamak ve bu altyapının Merkez içindeki ve dışındaki araştırma ve uygulamalarda kullanılması için girişimlerde bulunmak,

ı) Üniversite içinde ve dışında Merkez ile birlikte çalışmak isteyen araştırmacı ve uygulayıcıların çalışmalarının Merkezin amaç ve faaliyetlerine uygunluğunu ve katkısını inceleyip, yeni ortak çalışma alanları tanımlamak,

i) Kişi ve kuruluşlardan gelecek taleplerin akademik bölümler ile birlikte ele alınıp, uygun çözüm yollarının bulunmasına öncülük etmek,

j) Merkez ile ilgili politikaların belirlenmesi konusunda, ilgili kuruluşlara destek vermek,

k) Yeni teknoloji, yöntem ve politikalar konusunda gerekli araştırma ve uygulama çalışmalarını yapmak ve bunların uluslararası uygulamalarını belirlemek,

l) Optik kablosuz haberleşme teknolojileri alanında bilgi paylaşımı amaçlı ulusal ve uluslararası çalıştay, toplantı ve kongreler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinde ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanıyla birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu en az dört ayda bir toplanır.

(3) Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışmalara destek vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkı sağlayacak, Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite dışında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

c) İlgili kuruluşlar ile Merkez arasında işbirliği sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.