26 Eylül 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29839

YÖNETMELİK

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2011 tarihli ve 27949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bir dersin alınabilmesi için bu dersten önce alınarak başarılı ya da başarısız olunan veya bu ders ile birlikte alınması gereken derse ortak koşul dersi denir. Ortak koşullu dersler ve ortak koşulları, ortak koşullu dersi veren bölüm tarafından belirlenir ve ilgili bölümün bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Genel not ortalaması en az 2,00 olan ve mezuniyetleri için son iki yarıyılı kalan son sınıf öğrencilerine, ders kayıtları süresi içinde kayıtlı bulundukları fakülteye yazılı olarak başvurmaları halinde;  ilgili yönetim kurulu kararı ile her yarıyıl ve yaz okulu için birer ek ders hakkı verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bütünleme sınavı kapsamına alınacak harf notları, her eğitim ve öğretim yılı başında Üniversite Senatosu tarafından karara bağlanır. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan dersler için bütünleme sınav hakkı verilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) İlgili programda müfredata ait derslerin tamamını almış, bir ders dışındakileri başarıyla tamamlamış mezun durumda öğrenciler veya mezuniyet için tüm dersleri alarak son yarıyılda aldığı derslerden en fazla iki dersi başarısız kalmış öğrenciler ek sınav hakkından yararlanırlar.

(2) Son yarıyılda (F) veya (U) notu almadıkları halde, genel not ortalamaları 2,00’ın altında olan öğrencilere, bu yarıyılda (DD) veya (DC) notu aldıkları en çok iki dersten yukarıdaki şartlarla ek sınav hakkı verilebilir. Söz konusu ek sınavdan (F) notu alan öğrencinin dersin açıldığı ilk yarıyılda bu dersi tekrar etmesi gerekir.

(3) Öğrencilerin ek sınav hakkından yararlanabilmeleri için başarısız oldukları dersten devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmaları gerekir.

(4) Ders başarı notu yarıyıla yayılan proje ve uygulamalarla değerlendirilen dersler için ek sınav hakkı verilmez.

(5) Ek ders sınavı ücretleri Üniversite tarafından belirlenir.

(6) Ek sınav hakkı için başvurular, ilgili fakülte veya meslek yüksekokulu tarafından değerlendirilir, değerlendirme sonucu uygun görülen öğrenciler için ek sınav açılır.

(7) Bağlı bulunduğu programın azami öğrenim sürelerini aşan öğrenciler için 21 inci madde esasları uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2011

27949

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/5/2013

28645

2-

9/9/2014

29114

3-

8/8/2015

29439