26 Eylül 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29839

YÖNETMELİK

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK

PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünde yürütülen İngilizce hazırlık programı kapsamında yürütülen eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü İngilizce hazırlık programı kapsamında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,

b) Senato: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Senatosunu,

c) Temel İngilizce Bölümü: Kemerburgaz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünü,

ç) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,

d) Yabancı Diller Yüksek Okulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulunu,

e) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

İngilizce hazırlık programı

MADDE 5 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen İngilizce hazırlık programının amacı tamamen veya kısmen İngilizce dilinde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce bilgilerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmektir.

(2) Tüm derslerin Türkçe yürütüldüğü programlara yerleşen öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık programına kabul edilir. İngilizce hazırlık programında eğitim yaz okulunda da uygulanır.

(3) İngilizce hazırlık programının eğitim süreleri her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvimle belirlenir.

İngilizce yeterlik sınavı

MADDE 6 – (1) Tamamen veya kısmen İngilizce dilinde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, akademik yılbaşında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Aşağıdaki öğrenciler her yarıyıl başında ders ekleme-bırakma süresi içerisinde ibraz etmek koşulu ile yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavından muaftır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senatonun belirlediği puanla başarılı olanlar,

c) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan Senato tarafından belirlenen puanı elde edenler,

ç) Yurtiçi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki bir üniversitede İngilizce hazırlık okuyup, ilgili belgelerin geçerlilik süresinin üç yıl olması ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulunun da uygun görmesi halinde ilgili belgeyi sunan öğrenciler.

(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Lisansüstü öğrencilerin hazırlık programına kayıt koşulları Temel İngilizce Bölümü tarafından belirlenir.

Düzey belirleme sınavı

MADDE 7 – (1) İngilizce hazırlık programındaki öğrencilerin hangi dil seviye grubunda eğitim görecekleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanıp uygulanan düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları her ders yılı başında Temel İngilizce Bölümü tarafından belirlenir.

Eğitim süresi

MADDE 8 – (1) İngilizce hazırlık programında normal eğitimin süresi iki yarıyıldır. İki yarıyıl sonunda başarılı olamayan ön lisans ve lisans öğrencileri iki yarıyıl daha hazırlık programına kaydolabilir.

(2) İngilizce hazırlık programında daha önce iki yıl okuyup başarısız olan ve Üniversiteye yeniden kayıt hakkı elde eden ön lisans ve lisans öğrencileri hazırlık programına tekrar kayıt yaptırabilir.

Devam durumu

MADDE 9 – (1) İngilizce hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenciler derslere Temel İngilizce Bölümü tarafından belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür. Bölüm başkanlığınca kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır.

Değerlendirme, başarı ve devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin başarı durumları yeterlik sınavı ile belirlenir. Bu öğrenciler için, Senato tarafından eşdeğerliği 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasının (c) bendi saklı kalmak üzere kabul edilen uluslararası sınavlar yeterlik sınavı yerine kullanılmaz. Yeterlik sınavına girebilmek için gerekli koşullar Temel İngilizce Bölümü tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Hazırlık programının ileri düzey grubunda olan öğrencilerden (B2 seviyesi) birinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar hazırlık sınıfını tamamlamış sayılır. İki yıl sonunda başarılı olamayan hazırlık programı öğrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonundaki yeterlik sınavına katılma koşulları ve başarısız olan öğrencilerin ertesi yıl hazırlık programına devam koşulları Temel İngilizce Bölümü tarafından belirlenir. Lisansüstü öğrenciler hazırlık programına ikinci yıl devam etmez.

(2) İngilizce hazırlık programında daha önce iki yıl okuyup başarısız olan öğrencilere her yarıyıl sonunda yapılan ve yeni kayıt olan öğrencilere verilen yabancı dil yeterlik sınavlarına, kaydını yenilemesi halinde sınırsız girme hakkı tanınır. Yeterlik sınavlarına katılmak için öğrencilerin sınav tarihlerinden bir hafta öncesine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları ve Üniversitenin belirleyeceği ücret koşulunu tamamlaması gerekir. Sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler sınava girme dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) İsteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık sınıfında başarısız olsalar dahi yerleştirildikleri ön lisans veya lisans programlarına dönem başında devam edebilirler.

(4) Değerlendirme, başarı kriterleri ve devam zorunluluğu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen uygulama esasları ile belirlenir.

İzinli ayrılma

MADDE 11 – (1) İngilizce hazırlık programı öğrencilerine; 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesi hükmüne göre izin verilebilir.

(2) Bir yıl için izin alan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında yapılan yeterlik sınavına girebilir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin İngilizce hazırlık programına devam hakları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 28/6/2011 tarihli ve 27978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü yürütür.