26 Eylül 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29839

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPORDA ÜSTÜN YETENEKLİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Sporda Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Sporda Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GÜYAM): Gazi Üniversitesi Sporda Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Gazi Üniversitesinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Psikomotor alanda üstün yetenekli çocukların sportif ve sanatsal özelliklerinin keşfedilmesine yönelik bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, bu yeteneklerinin dünya standartlarında geliştirilmesi için tanılama modelleri ve eğitim programları geliştirmek, uygulamalar yapmak, yetenek alanları ile birlikte sosyal ve duygusal gelişimlerine fırsatlar oluşturmak ve bu konularda danışmanlık yapmaktır. Bu sayede üstün yetenekli çocukların hem potansiyellerinin farkına varmaları hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek bireylerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişiler için, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak,

b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Üniversitenin birimleriyle işbirliğinde bulunarak, araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek, Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

c) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak,

ç) Kamu kuruluşları ile özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,

d) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak; yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak,

f) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,

g) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Merkezin ve Üniversitenin tanıtımını yapmak,

ğ) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde uzmanlardan yararlanmak,

h) Merkezin amacıyla ilgili ulusal ve uluslararası kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek, yapılan bu tür organizasyonlara katılmak ve işbirliği yapmak,

ı) Sporda üstün yetenekli çocukları bilimsel yöntemlerle tespit etmek,

i) Sporda üstün yetenekli çocuklardan elde edilen verilerle yetenek norm değerlerine ulaşmak,

j) Sporda üstün yetenekli çocukların aile, okul ve öğretmen koordinasyonunu sağlamak,

k) Sporda üstün yetenekli çocukların eğitimlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak ve gözlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve yeni Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

d) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

e) Her takvim yılı sonunda, Merkezin faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Çalışma gruplarında yer alacak elemanlar ile araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve yardımcılarını belirlemek,

g) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ile malzeme ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir. Altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü, Müdürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetleri değerlendirmek,

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak,

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda gerek duyulan komisyon ve çalışma grupları oluşturmak,

d) Merkez ile ilgili eğitim, uygulama, kurs, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip karara bağlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek, protokol taslaklarını hazırlamak,

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak,

g) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

ğ) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet planını hazırlamak ve karara bağlamak,

h) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet raporunu değerlendirmek,

ı) Müdürün önerisi ile Merkez bünyesinde ihtiyaç duyulan görevlendirmeleri karara bağlayarak, Rektörün onayına sunmak,

i) Merkezin bünyesinde verilecek olan her türlü hizmetin bedelini belirlemek,

j) Merkezde yapılan bütün faaliyetlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmasını denetlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları ile kabul etmeleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmî ya da özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve bu konuda önemli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen Müdür dâhil en fazla dokuz üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Toplantıda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili araştırma yapmak ve rapor hazırlamak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak, değerlendirmeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

İşbirlikleri

MADDE 15 – (1) Merkezin yapacağı eğitimlerin ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eğitimcilerin görevlendirilmesi, kamp, gezi, proje, araç, gereç, malzeme temini, sponsor ve mali destek sağlanması konularında; yerel yönetimler, STK’lar, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ve benzerleri ile işbirliği yapılabilir. Yapılacak işbirlikleri protokollerle belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.