26 Eylül 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29839

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI

DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 13/9/2015 tarihli ve 29474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin ve kurumlar arası/kurum içi yatay geçiş yapanlar ile çift anadal veya yandal programlarına başvuranların seviyelerini tespit etmek ve öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin, alınması zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağını belirlemek için Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavı,”

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Durumları aşağıda belirtilen koşullara uyan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde hazırlık eğitiminden muaf tutulur:

a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

b) Yabancı dil hazırlık eğitimi veren herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hazırlık eğitiminin, öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılı içerisinde bulunan Haziran ayından geçmişe doğru son 5 yıl içinde alınmış olması gereklidir. Beş yıldan daha önce alınmış eğitimler, muafiyet için geçerli değildir.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan sınavlardan alınan puanın, muafiyeti için kabulünde, sınavı yapan kurum tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması durumunda bu süre, Yükseköğretim Kurulunun görüşü doğrultusunda karara bağlanır. Söz konusu sürenin geçmişe dönük hesaplanmasında, öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılının Eylül ayının ilk günü esas alınır.

(4) Burada belirtilenler dışındaki durumlarda sınavların geçerliliği Senato tarafından karara bağlanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/09/2015

29474

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/08/2016

29806