25 Eylül 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29838

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına,  yönetim organlarına ve yönetim organlarının görev tanımlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organları ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin  birinci fıkrasının  (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü:  Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; faaliyet alanlarına giren konularda uygulama ve eğitim alanında destek vermek, bilimsel-sanatsal araştırma ve programlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplumsal cinsiyet ve eşitlik kavramlarını çok boyutlu ve bilimsel, düşünsel olarak ele almak, Üniversitede yapılmakta olan ve yapılacak akademik çalışmalarla bu konudaki bilgi birikimini desteklemek,

b) Bilim, sanat, mimarlık, toplum ve felsefe alanlarında kadın-erkek eşitliğini tartışmak amacıyla araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda toplumsal bilinci ve farkındalığı arttırmak, konuyla ilgili uygulamaları ve gelişmeleri izlemek, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlamak,

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili elde edilen sonuçların Üniversite ve sivil toplum kurumları ve etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Araştırma, inceleme, uygulama, danışmanlık ve eğitim yapmak, bunları teşvik etmek ve bu tür çalışmalara katılmak,

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde kamu ve özel sektörde çalışanlar ile akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sürekli eğitim programları ve benzeri toplantılar düzenlemek,

e) Kadın çalışmalarının ve kadınların toplumsal/akademik katkılarının görünürlüğünün arttırılmasına katkıda bulunmak, bu konuda Üniversitede yayın ve belgelerin sürekli ve güncel olarak kazandırılmasına, izlenmesine katkıda bulunmak,

f) Üniversitedeki bilim, sanat, mimarlık ve felsefe eğitiminin toplumsal cinsiyet ve eşitlik anlayışıyla verilmesine, eğitim kaynaklarının, araştırma ve yayınların toplumsal cinsiyet ve eşitlik anlayışıyla sürdürülmesine katkıda bulunmak; toplumsal cinsiyet, eşitlik ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar ve dersler açılmasını teşvik etmek,

g) Kuruluşların istihdam ve staj konusunda kadın erkek eşitliği anlayışının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

ğ) Üniversitede toplumsal cinsiyet ve eşitlik konularında varolan sorunları belirlemek ve çözümlerine katkıda bulunmak için araştırmalar yapmak,

h) İlgili konularda bilimsel, sanatsal etkinliklerin desteklenmesi için iç ve dış yazışmalar yapmak, bilimsel, sanatsal ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

ı) Merkezin faaliyet alanları içinde Üniversitenin yetkili organlarınca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, ilgili alanda çalışmaları bulunan ve Üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından üç (3) yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü en fazla birbirini izleyen 2 dönem için görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün görevden alınması Rektör tarafından uygulanır. Merkez Müdürü, Merkezin temsilcisidir.

(2) Merkez Müdürünün, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği bir üye Rektör tarafından Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Merkez Müdürü kısa süreli ayrılmalarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet süresi en fazla 6 (altı) aydır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi veya Merkez Müdürünün seçim süresi dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, kalan süre için yeni bir Merkez Müdürü, Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Merkez Müdürünün görevi, her yılın sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcısı ile birlikte toplam yedi (7) kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcısı dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik çalışmaları, araştırmaları, deneyimleri bulunan ve Merkez Müdürünün önereceği Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri veya idari personeli arasından ya da istekleri halinde diğer üniversite öğretim üyeleri ile konu ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç (3) yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler aynı usulle seçilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, her yıl en az  iki kez olağan ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(4) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, merkezin teknik ve idari kadrolarının belirlenmesi ile ilgili hususlarda Merkez Müdürünün hazırlamış olduğu önerileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri için önerilerde bulunmak,

c) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, üçer yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak, Merkez Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu, üçer yıllık eylem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

(5) Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyleri veya idari personeli arasından ya da istekleri halinde diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları, çalışmaları ve yayınları bulunan öğretim üyeleri ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Merkez Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından  üç (3) yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Üye sayısı en fazla onbeş (15) kişidir. Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; Merkez Müdürü tarafından hazırlanan ve Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek,  yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar önermektir.

(3) Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 11 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.