24 Eylül 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29837

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1023-2 CIVATALAR - BÖLÜM 2: HAVŞA - MERCİMEK BAŞLI

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2016/12)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1023-2 (Aralık 2014) Standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard; havşa - mercimek başlı cıvataların tarifini, sınıflandırmasını ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri, teknik teslim şartları ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.

(2) Metal dışı malzemelerden yapılan havşa - mercimek başlı cıvataları ve havacılıkta kullanılan cıvataları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1023-2 (Nisan 2003) “Cıvatalar – Bölüm 2: Havşa – Mercimek Başlı” standardı iptal edilmiş, yerine TSE Makine İhtisas Kurulunca revizyonu hazırlanan ve TSE Teknik Kurulunun 24/12/2014 tarihli toplantısında kabul edilen, TS 1023-2 “Cıvatalar – Bölüm 2: Havşa – Mercimek Başlı” standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1023-2 (Aralık 2014) Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1023-2 (Aralık 2014) “Cıvatalar – Bölüm 2: Havşa – Mercimek Başlı” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu TS 1023-2 (Aralık 2014) “Cıvatalar – Bölüm 2: Havşa – Mercimek Başlı” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1023-2 (Aralık 2014) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.