24 Eylül 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29837

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN ISO 4034 ALTIKÖŞE NORMAL SOMUNLAR

(STİL: 1) - MAMUL KALİTESİ C (ISO 4034:2012)

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2016/9)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 4034 (Haziran 2013) “Altıköşe Normal Somunlar (Stil: 1) - Mamul Kalitesi C (ISO 4034:2012)” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, M5 ila M64 (M64 dahil), mamul kalitesi C olan, altıköşe normal diş somunların (Stil 1) karakteristiklerini kapsar.

(2) Bu standardda listelenmiş özelliklerin dışındaki diğer özelliklerin gerekli olduğu özel durumlarda, bu özellikler mevcut bulunan standardlardan, örneğin; ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1 ve ISO 4759-1’den seçilebilir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1026-2 EN 24034 “Altıköşe Somunlar - Mamul Kalitesi C” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 2/4/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek revizyonu hazırlanan TS EN ISO 4034 (Haziran 2013) “Altıköşe Normal Somunlar (Stil: 1) - Mamul Kalitesi C (ISO 4034:2012)” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 4034 (Haziran 2013) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS EN ISO 4034 (Haziran 2013) “Altıköşe Normal Somunlar (Stil:1) -Mamul Kalitesi C (ISO 4034:2012)” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu TS EN ISO 4034 (Haziran 2013) “Altıköşe Normal Somunlar (Stil:1) - Mamul Kalitesi C (ISO 4034:2012)” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN ISO 4034 (Haziran 2013) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 4/12/1996 tarihli ve 22837 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standard 96/125-126’nın 3 üncü maddesinde yer alan “2 - TS 1026-2 EN 24034 “Altıköşe Somunlar-Mamül Kalitesi C””standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.