23 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29836

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulan Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezini (ASÜBTAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezî bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

b) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç ve cihazla birlikte Merkez ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve bunların AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak,

c) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,

ç) Merkezden diğer üniversitelerin, enstitülerin, araştırma merkezlerinin, teknokentlerin ve sanayi kuruluşlarındaki araştırmacıların da yararlanmasını Merkezin imkanları ve çıkarları gözönünde bulundurularak sağlamak, yapacakları ulusal ve uluslararası projelerde ihtiyaç duyulan test, analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak,

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal veya uluslararası kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika vermek,

e) Özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları test, analiz ve ölçüm isteklerini döner sermaye kapsamında karşılamak,

f) Sunmuş olduğu test, analiz ve danışmanlık hizmetleri aracılığı ile Merkezin finansal açıdan sürdürülebilir olmasını sağlayan gelir getirici kaynaklar oluşturmak, bu amaçla yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle protokol ve/veya sözleşmeler çerçevesinde anlaşmalar yapmak,

g) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 5 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 6 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısı değiştirilebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 7 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak,

d) Merkez laboratuvarlarının maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

e) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun da uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamak,

b) Görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun dört üyesi Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsiline de özen gösterilerek ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu değerlendirmek,

b) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali portresini, satışı yapılacak ürünlerin ve diğer işlerin ücretini belirlemek,

c) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek,

ç) Gerekli yönerge taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu; doğal üyeleri ile bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarda bilgi sahibi olan birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek yükseköğretim kurumu, ilgili meslek kuruluşları, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları çalışanları arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen en fazla on üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek,

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak,

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite merkezleri, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama konularında görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 13 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 5/11/2008 tarihli ve 27045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde kullanılır.

(2) Merkezin bünyesinde olan alet, ekipman ve laboratuvarların kullanıma sunumlarında ücret talep edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Uluslararası iletişimde kullanılabilecek isim

MADDE 16 – (1) Uluslararası iletişimlerde “Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜBTAM)”nin adı, “Aksaray University Scientific and Technological Research and Application Center (ASUBTAM)” olarak geçebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 21/8/2011 tarihli ve 28032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.