19 Eylül 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29832

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME, DEĞERLENDİRME, BELGELENDİRME

VE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, yetkilerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Selçuk Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Selçuk Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini yükseltmek, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ölçme ve değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti sunmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına belgelendirmeye dayalı ölçme ve değerlendirme seminerleri, belgelendirmeye yönelik programlar düzenlemek, sosyal bilim alanı ile ilgili ölçme araçları geliştirmek ve eğitim bilimleri alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, ölçme ve değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası düzeyde ölçme uygulamaları gerçekleştirmek, kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılar düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversiteye bağlı birimlerde ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek, yapılmakta olan çalışmaların niteliğini artırmak ve istendiğinde merkezi sınav hizmeti vermek,

b) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına ölçme ve değerlendirme konusunda danışmanlık, eğitim ve sınav hizmeti vermek,

c) Eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

ç) Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test uygulamalarının yapılabilmesi için yazılım geliştirmek, güncellemek, denetimini yapmak, donanım bileşenlerinin geliştirilmesini sağlamak,

d) Bilgisayar ortamında test uygulamalarının yapılabilmesi için sınav salonları oluşturmak, bu salonların güvenliğini sağlamak, sınavları yürütmek, uygulanan sınavlara ilişkin veri çözümlemesi yapmak,

e) Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test uygulamalarının, ölçme ve değerlendirme alanındaki kuramsal gelişmeler ve teknolojik gelişmeler ışığında önemini aktarmak, bu uygulamaları yaygınlaştırmak, hizmet alacak üniversiteye bağlı birimlere ve kamu/özel kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış testlerin hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin bilgilendirme, eğitim ve çalıştay programları düzenlemek, katılımcıların sınav uygulama sistemi ve yazılımlar ile tanışıklığını sağlamak amacıyla elektronik ortamda deneme sınavları düzenlemek,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda telif eserler üretmek,

g) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak ölçme ve değerlendirme ile ilgili rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

ğ) Ulusal düzeyde öğrenci başarısını belirleme amaçlı sınavlar düzenlemek, bu yolla eğitim politikalarının oluşmasına katkıda bulunmak,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

ı) Çeşitli amaçlarla seçme, sınıflama, yerleştirme, rehberlik, öğretimi geliştirme, araştırma gibi çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması çalışmalarını planlamak, gerçekleştirmek ve bu alanda yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

i) Merkez faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için internet sitesi kurmak, sınav katılımcıları ve sınav hazırlayıcılarına yönelik olarak bilgilendirici, açıklayıcı, basılı veya elektronik kitap, kitapçık, kılavuz, makale ve raporlar hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin kadrolu tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdürün görev süresini doldurması, görevden alınması, görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumlarında, Rektör aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirebilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları gerektiğinde atanma usulü ile aynı şekilde görevden alınabilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

(3) Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür.

(4) Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,

e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 –  (1) Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin faaliyetlerini yürütmek, Müdürün vereceği görevleri yapmak, müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre vekalet etmek, Merkezin görev alanlarına giren konularda Müdürün verdiği işleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan ya da altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en geç üç ayda bir toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek gerekli gördüğü kararları alır.

(3) Müdürün çağrısı veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(4) Yönetim Kurulu,  salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu,  salt çoğunluk sağlanamadığı durumda Müdürün çağrısı ile en kısa sürede salt çoğunluk aranmaksızın toplanır.

(5) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yününde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(6) Bir yıl içinde iki olağan Yönetim Kurulu toplantısına ya da üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Her yılın başında ve gerektiğinde Merkezin amaçları doğrultusunda kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Mesleki Eğitim faaliyetleri ile ilgili esasları tespit etmek, sunulan planları değerlendirmek, çalışma plan ve programları hazırlamak ve uygulanması ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlarını karara bağlamak.

c) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, uygulama, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

ç) Araştırmacı ya da uygulayıcı Üniversite elemanlarının araştırma ve yayın konularında yapacakları çalışmalar için destek taleplerini karara bağlamak.

d) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, uygulama, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili belgelendirme, eğitim, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri kurulması, uygulama, araştırma ve projeler için geçici ya da sürekli çalışma grupları oluşturulması taleplerini karara bağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile iş birliği ile yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

g) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek belgelerin düzenleme koşullarını belirlemek.

ğ) Düzenlenecek belgelendirme, eğitim programları ve verilecek bütün hizmetler ile ilgili fiyat analizi yaptırarak, Üniversitenin döner sermaye mevzuatı çerçevesinde ücret politikalarını belirlemek.

h) Merkezin kuruluş ve çalışma prensiplerine uygun yönergeler hazırlamak.

ı) Merkezin bütçe önerilerini karara bağlamak.

i) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

j) Yönetim Kurulu üyelerinin getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

k) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak.

l) Merkezin her faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

m) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; çalışma yaşamının bileşenleri dikkate alınarak, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapan, bilgi ve tecrübesi olan, çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen kişi ya da ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan olmak üzere en az dokuz üye ile Müdürden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversitede çalışanlar Rektör tarafından, Üniversite dışındakiler ise kabul etmeleri halinde Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilirler. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(3) Müdür, Danışma Kurulunun başkanlığını yürütür.

(4) Danışma Kurulu, oluşturulmasını izleyen üç ay içinde toplanır. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak ve gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırılır. Danışma Kurulu Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir ve toplantıları tutanağa geçirilir ve Yönetim Kurulu çalışmalarını bu önerileri dikkate alarak yürütür.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet alanlarıyla ilgili konularda Yönetim Kuruluna görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak uzun vadeli planlarını değerlendirmek, bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak danışma niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin ve birimlerinin bina, araç-gereç, her türlü alet, ekipman ve benzeri fiziksel ihtiyaçları ve donanımı, 2547 sayılı Kanun kapsamında, üretilen hizmet ve Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında temin edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.