18 Eylül 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29831

YÖNETMELİK

Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KARİYER ARAŞTIRMA PLANLAMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/2016 tarihli ve 29706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Kariyer Araştırma Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin ismi Siirt Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, enstitü, uygulama ve araştırma merkezi, araştırma laboratuvarları, yapım, bakım, onarım atölyesi ve pilot tesisler gibi birimleri,

b) Merkez: Siirt Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/5/2016

29706