16 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29829

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (CÜTTAM): Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, toplumda tabiat bilincinin ve sevgisinin oluşmasına öncülük etmek ve insanların tabiat zenginliklerimizi tanımasına ve tabiatın bir parçası olduğumuzu anlamasına katkı sağlamak,

b) Tabiat tarihinin çeşitli alanlarında bilimsel araştırma yapmak, tabiata ait canlı ve cansız materyalleri toplamak ve bunlardan laboratuvar, sergi ve değişim koleksiyonları oluşturmak, yerli ve yabancı benzeri kuruluşlarla materyal ve personel değişimi yaparak karşılıklı bilimsel yardımlaşmalarda bulunmak,

c) Sergi koleksiyonları ve eğitim seminerleri ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine ve halkın eğitimine katkı sunmak,

ç) Tabiat tarihi ile ilgili konularda toplantı, panel, seminer, sempozyum, çalıştay ve konferanslar düzenlemek, film gösteriminde bulunmak ve eğitici-öğretici yayınlar yapmak,

d) Üniversitenin ilgili birimlerinden gelen önerileri incelemek, plan ve programlarında yer almaya çalışmak,

e) Merkezin amaçlarına uygun bilimsel geziler gerçekleştirmek ve tabiatta öğrenci ve çevrecilere uygulamalı çalışmalar yaptırmak,

f) Tabiat bilimcilerinin yetişmesine katkıda bulunmak,

g) Yurdun tabiat kaynaklarını tanımak ve tanıtmak, bunları yurt ekonomisine faydalı kılmada yardımcı olmak,

ğ) Tabiatın ve özellikle soyu tükenmekte olan hayvan ve bitki türleri ile tabiatta anıt niteliğinde olan fosil ve jeolojik yapılar ve jeopark unsurlarının korunması hususunda gerekli girişimlerde bulunmak,

h) İleride kurulabilecek tabiat tarihi müzesinin koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdürün önerdiği ve Rektör tarafından görevlendirilen bir Müdür Yardımcısı bulunur.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlar, Müdür Yardımcısını, Müdür Yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin idari, teknik ve bilimsel ilişkilerini yürütmek, bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe bildirmek,

c) Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer araştırma ve uygulama kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, amaca uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

ç) Yönetim Kurulunun tespit edeceği çalışma düzenini uygulamak ve bu amaçla görevli personel arasındaki işbölümünü sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu tabii üye olan Müdür dâhil 5 kişiden oluşur. Diğer üyeler; Merkezin çalışma konularıyla doğrudan ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaç ve çalışma alanına uygun başvuruları inceleyerek ilgili görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak,

b) Yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanmasında yardımcı olmak,

c) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, araştırma ve yayın konularındaki mali destek isteklerini karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.