16 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29829

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM)’nin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Düzey Belirleme Sınavı: Türkçe öğrenmek isteyenlerin Türkçe düzeylerini ölçmeye dayalı olarak yapılan sınavı,

c) Merkez (TÜDAM): Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

d) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

e) Sertifika: Farklı düzeylerde Türkçe öğretimi sonrasında yapılan sınava bağlı olarak verilen sertifikayı,

f) Türkçe Komisyonu: Türkçe öğrenmek isteyenlere yönelik çalışmaları sürdüren komisyonu,

g) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; akraba ve soydaş topluluklar üzerine araştırma yapmak, araştırmacıları desteklemek, yapılan araştırmaları takip etmek ve aynı alanda faaliyet gösteren kurumlarla/kuruluşlarla iş birliği yaparak çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak ve eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk Dünyasının dil, tarih ve edebiyat eserlerini, arkeolojisini, sanatını ve siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu incelemek.

b) Türk Dünyasıyla ilgili bilimsel araştırmalara ve sosyal çalışmalara destek olmak.

c) Türk Dünyasıyla ilgili konularda ulusal/uluslararası konferans, kongre, sempozyum vb. düzenleyerek elde edilen sonuçları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak.

ç) Türk Dünyasının ortak değerlerini tanıtmak adına bilimsel çalışmalar ve sanatsal etkinlikler yapmak.

d) Türkçenin sözlü ve yazılı kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye; doğru ve etkili kullanımını sağlamaya yönelik seminerler/kurslar/sertifika programları düzenlemek.

e) Türkçe öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek, yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretimi veren ve/veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle iş birliği yapmak.

f) Üniversiteler arası iş birliği protokolleri kapsamında, Üniversiteye gelen başta öğrenci, öğretmen ve akademisyenler olmak üzere Türkçe öğrenmek isteyenlere Düzey Belirleme Sınavı yapmak; Türkçe öğretmek; bunların sonucunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara sertifika vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Türkçe Komisyonu.

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından 3 yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün 6 aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını her yıl ocak ayı sonuna kadar hazırlar ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün önerisiyle Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolmadan boşalan Müdür Yardımcılığı için Müdürün önerisiyle Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdür Yardımcısı, Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 8  – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi ulusal/uluslararası ölçekte temsil etmek, benzer faaliyetler gösteren kurum/kuruluşlarla iletişim kurmak, faaliyet alanları kapsamında yerel ve küresel ölçekteki gelişmeleri takip etmek.

b) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik araştırmalar yapmak ve Merkezin gelişimine yönelik önerilerde bulunmak.

c) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve Merkez personelini denetlemek.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek ve toplantının gündemini belirlemek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) İlgili komisyonları toplantıya davet etmek ve alınan kararları uygulamak.

f) Merkezin diğer görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektörün görevlendireceği 3 üye ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur.

(2) Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için aynı usulle kalan süre için başka bir öğretim elemanı görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az 4 kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından sunulan Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.

c) Gerekli durumlarda alt komisyonlar oluşturmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Türk Dünyası konusunda uzman Üniversite öğretim elemanları veya Türk Dünyası konusunda uzman kamu kuruluşunda/özel sektörde görev yapanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği en fazla 7 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az 2 kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili önerilerde bulunmak.

b) Merkezin yürüttüğü Üniversite içi/Üniversite dışı faaliyetlere katkı sağlamak.

c) Danışma Kurulunun faaliyetleriyle ilgili olarak yıllık rapor hazırlamak.

Türkçe Komisyonu

MADDE 13  – (1) Türkçe Komisyonu; Rektörlük Türk Dili Bölümü öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilecek bir başkan ve 4 üyeden oluşur.

Türkçe Komisyonunun görevleri

MADDE 14 – (1) Türkçe Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Türkçe öğrenmek ve Türkçe düzeyini belgelendirmek isteyenler için Düzey Belirleme Sınavı yapmak.

b) Türkçe öğretimine yönelik seminerler ve kurslar düzenlemek; sertifika programları açmak ve uygulamak.

c) Türkçe öğrenme başarısını belgelendirmek.

ç) Türkçe Komisyonunun faaliyetleriyle ilgili olarak yıllık rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Mali konular

MADDE 16 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.