9 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29826

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   06/09/2016

Karar No    :   2016/50

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 25/07/2016 tarihli ve 5218 sayılı yazısına istinaden;

1 – TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Adana ili, Seyhan ilçesi, Kanalüstü Mahallesi, 2727 ada, 1 parseldeki 10.945,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki muhdesatı ile birlikte (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmazın; 23.700.000.- (yirmiüçmilyonyediyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Nazif BAYRAM’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nazif BAYRAM’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 22.970.000.- (yirmikimilyondokuzyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Soner ERDOĞAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Soner ERDOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 22.675.000.- (yirmiikimilyonaltıyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü yüksek teklifi veren Onuk Grup Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Onuk Grup Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararın onaylanmasına,

2 – Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Kuruluş’un yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.