9 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29826

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 166 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Dekan: İstinye Üniversitesindeki ilgili fakültelerin dekanlarını,

c) Genel Sekreter: İstinye Üniversitesi Genel Sekreterini,

ç) Müdür: Üniversite bünyesindeki enstitü, yüksekokul, uygulama-araştırma merkezi ve sürekli eğitim merkezi müdürlerini,

d) Mütevelli Heyet: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

ğ) Vakıf: İstinye Üniversitesinin kurucusu 21. Yüzyıl Anadolu Vakfını,

h) Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Mütevelli Heyet Başkanı Görev ve Yetkileri

Mütevelli Heyetin oluşumu

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Üniversite, Mütevelli Heyetinin gözetiminde, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yönetilir.

(2) Mütevelli Heyet; Vakıf Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilen en az yedi üyeden oluşur. Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan, başkan da dört yıl için bir başkan yardımcısı seçer. Kurucu vakıf yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

(3) Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi dört yıldır. Mütevelli Heyet üyelerinden herhangi birinin görevden alınmasında Vakıf yetkilidir. Bir üyenin görevinden ayrılması halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Üyeliklerden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde bir hafta içinde, üyelik süresinin sona ermesi halinde ise bir ay önceden durum Vakıf Başkanlığına bildirilir.

(4) Mütevelli Heyet üyelerinden herhangi birinin görevinden alınabilmesi için Başkan tarafından yapılacak teklifin, Vakıf Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile kabul edilmesi gerekir.

(5) Hukuken geçerli bir mazereti olmaksızın, bir yıl içinde yapılan Mütevelli Heyet toplantılarına aralıklı üç defa veya üst üste iki defa katılmayan Mütevelli Heyet üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer.

(6) Rektör; Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantıya katılamaz ve Mütevelli Heyeti Başkanlığına seçilmez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

(7) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitesinden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilirler. Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri Mütevelli Heyet Başkanlığınca Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(8) Mütevelli Heyet, akademik konular dışında ihtiyaç duyacağı alanlarda çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, geçici veya sürekli danışmanlar atayabilir.

Mütevelli Heyet toplantıları karar yeter sayıları ve oylama

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyet yılda en az dört defa olağan toplanır. Toplantıların gündemi ve zamanı toplantı gününden en az bir hafta önce üyelere duyurulur. Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Başkana aittir. Ayrıca, üyelerin 2/3 ünün talebi halinde olağanüstü toplantı yapılır. Mütevelli Heyet toplantı tutanak ve kararları Başkanın Mütevelli Heyet üyeleri arasından görevlendireceği raportör üye tarafından yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

(2) Mütevelli Heyet lüzum gördüğü hallerde, yetkili uzmanları veya ilgili görevlileri, açıklamalarda bulunmak üzere toplantılara davet edebilir. Üye olmadıkları halde bu şekilde toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

(3) Bu Yönetmelikte aksi yönde hüküm bulunmadıkça, Mütevelli Heyetin toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlası olup; kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Her gündem maddesi görüşüldükten sonra konu ile ilgili karar tasarısı oya sunulur. Oyların kabul veya ret şeklinde kullanılması zorunludur. Çekimser oy kullanılmaz. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu ret sayılır. Oylama açık ve işaretle yapılır.

(5) Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır.

(6) Eşitlik halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,

b) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü almak suretiyle Rektörü atamak ve atamadaki usule göre görevden almak,

c) Üniversitenin her yönden verimli çalışabilmesini sağlamak için gerek duyulan düzenleyici işlemlerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak ve yetkili mercilerin onayına sunarak yürürlüğe girmesini sağlamak,

ç) Üniversite bünyesinde fakülte, bölüm, anabilim ve ana sanat dalları, konservatuvar, teknopark, yüksekokul, enstitü veya meslek yüksekokulları, hazırlık okulları ve benzeri akademik birimlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi ile uygulama ve araştırma merkezleri kurulması yönünde Senato tarafından alınacak olan kararları değerlendirip sonuca bağlamak, uygun görürse Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

d) Üniversitede görevlendirilecek bölüm başkanlarının, müdürlerin ve diğer üst düzey personelin atama, görevlendirme, sözleşmelerinin yenilenmesi/yenilenmemesi, görevden alınma, işten çıkarılma veya terfileri ile ilgili olarak Rektörün teklifi üzerine Başkan tarafından yapılan işlemleri onaylamak,

e) Rektörlükçe hazırlanan Üniversite bütçesini kabul veya reddetmek, uygulamaları izlemek, denetlemek; harcama usullerini, harcamalara ilişkin yetkiler ile imza ve temsil yetkilerini belirlemek; bütçe yılı içinde, gerektiğinde aktarma yapılması, olağanüstü ödenek verilmesi konularında karar vermek,

f) Bütçe döneminde harcanamayan ödeneklerin yılsonunda iptaline ve takip eden yıl bütçesi hazırlanırken ihtiyaç duyulacak fasıl ve maddelerde kullanılmasına karar vermek, bütçe kesin hesabını ve ayniyat yönetim dönemi hesabını onaylamak,

g) Yönetim Kurulunun teklif edeceği burslu, ücretli ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere karara bağlamak; öğrencilerden alınacak ücretleri, ücretlerin alınma zamanlarını, ödeme şekillerini, burs kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını tespit etmek,

ğ) Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, proje ve danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını, ilgili birimlerin görüşlerini de alarak belirlemek,

h) Üniversiteye taşınır ve taşınmaz mallar temin etmek ve yönetmek, taşınmaz mallarını Üniversite adına tapuya tescil ettirmek,

ı) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul ve reddine karar vermek, bunlara ilişkin usulü belirlemek ve işlemleri yapmak/yaptırmak,

i) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, ulusal ve uluslararası işletmeler kurulmasına veya kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar vermek; yeni projeler üretmek veya bu konuda uzman kişi ve kuruluşlara projeler hazırlatmak,

j) Yurt içinde ve dışındaki üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliği ilkelerini Senatonun görüşünü alarak tespit etmek, bunların uygulamalarını denetlemek ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak işbirliğine ilişkin anlaşma ve protokolleri onaylamak; Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak denetimlere ait raporları değerlendirip alınması gerekli önlemlere ilişkin kararlar almak,

k) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvan verilmesine ilişkin Senato tekliflerini inceleyip karara bağlamak,

l) 2547 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki amaç ve ilkeler çerçevesinde Üniversitenin çağdaş ve dünya standartlarında bir Üniversite olarak faaliyetlerini sürdürme ilke ve hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli stratejileri ve politikaları belirleyip, planlama yapmak,

m) Üniversitenin yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyduğu alanlarda komisyonlar oluşturmak, danışmanlık hizmeti almak veya konusunda uzman yeterli sayıda danışman atamak,

n) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Üniversitede teknoparkların kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak,

o) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Mütevelli Heyet, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ve uygun gördüğü süreyle Başkana, başkan yardımcılarına, Rektöre ve/veya Üniversitenin diğer organları ile yöneticilerine devredebilir.

(3) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirlenen prensipler çerçevesinde toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Mütevelli Heyete bunun dışında herhangi bir suretle başka bir ödeme yapılmaz.

Başkan

MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi arasından dört yıl için bir başkan, başkan da gerek gördüğü takdirde dört yıl için iki başkan yardımcısı seçer. Süresi biten başkan ve başkan yardımcıları yeniden seçilebilir.  Başkan yardımcılarının görev süresi Başkanın görev süresiyle sınırlıdır. Başkan, yokluğunda başkan yardımcılarından birini vekil olarak tayin eder.

(2) Başkan yardımcısı, Mütevelli Heyet üyeliği görevinin yanı sıra, Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

(3) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini ve Mütevelli Heyeti temsil etmek,

b) Mütevelli Heyet toplantı gündemlerinin hazırlanmasını sağlamak ve bu toplantıların başkanlığını yapmak,

c) Gündem çerçevesinde Mütevelli Heyet üyelerine uygun gördüğü görevleri vermek,

ç) Üniversitede görevlendirilecek dekanlar, bölüm başkanları, müdürler ve diğer üst düzey personel ile ilgili olarak atama, görevlendirme, sözleşmelerinin yenilenmesi/yenilenmemesi, görevden alınma, işten çıkarma veya terfileri ile ilgili işlemleri Mütevelli Heyet adına yapmak ve Heyetin onayına sunmak,

d) Bankalarda, Üniversite adına Üniversitenin her çeşit gelirlerinin yatırılacağı hesaplar açmak, bu hesaplardan Üniversite adına para çekmek, hesaplar arası transfer yapmak, gerekli harcamaları yapmak ve bu işlemler hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek,

e) Bu Yönetmelik ve Üniversitenin diğer yönetmelikleri ile Mütevelli Heyet tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve kendisine devredilen yetkileri kullanmak,

f) Üniversitenin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya ortağı olduğu ticari kuruluşlarda ve bu kuruluşların oluşturduğu veya hissedarı olduğu diğer işletmelerde Üniversiteyi temsil etmek, kararlar almak ve bu işlemler hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek.

(2) Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından veya dışarıdan kendi görev süresi ile sınırlı olarak hukuki, akademik veya teknik danışmanlar atayabilir.

(3) Başkan yetkilerini başkan yardımcılarına, Rektöre, rektör yardımcılarına ve/veya Mütevelli Heyet veya Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinden birine münferiden veya müştereken kullanılmak üzere uygun gördüğü ölçüde ve uygun gördüğü süre ile devredebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitenin Akademik Organları ve Görevleri

Rektör

MADDE 10 – (1) Rektör; Üniversitenin en üst düzeyde akademik yöneticisi olup, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından dört yıllık süre için atanır ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile Mütevelli Heyet tarafından kendisine verilen yetkileri kullanır. Görev süresi sona eren Rektör yeniden atanabilir.

(2) Rektör, görev başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini, onlar da yoksa fakülte dekanlarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör iki haftadan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı takdirde Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Rektörlüğün herhangi bir sebeple boşalması halinde, Mütevelli Heyet, rektör yardımcılarından birini vekil olarak atar. Rektöre vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır.

Rektörün görevleri

MADDE 11 – (1) Rektörün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Mütevelli Heyetinin idari ve mali konularda alacağı kararları uygulamak,

b) Mütevelli Heyet ile akademik ve idari personel arasında Üniversite yönetimine ilişkin konularda bağlantı sağlamak,

c) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak, Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

ç) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını Üniversiteye bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetine sunmak,

d) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek ve/veya bunlara yeni görevler vermek konularında Mütevelli Heyete önerilerde bulunmak,

e) Üniversitede görevlendirilecek öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak, sözleşmelerinin yenilenmesi/yenilenmemesi, işten çıkarma veya terfileri ile ilgili kararları vermek,

f) Dekanlar, bölüm başkanları, müdürler ve diğer üst düzey personel ile ilgili olarak atama, görevlendirme, sözleşmelerin yenilenmesi/yenilenmemesi, görevden alınma, işten çıkarma veya terfileri ile ilgili teklifleri hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

g) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve diğer akademik birimlerinin ayrıntılı eğitim-öğretim programlarını, ilgili birimlerin ve Yönetim Kurulunun önerilerini aldıktan sonra hazırlayıp Senatoya sunmak,

ğ) Gerekli hallerde, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ve 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde görevlendirmeler yapmak,

h) Rektörlüğe bağlı Üniversite birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

ı) Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek,

i) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimlere ait rapor suretlerinin geciktirilmeden; raporda yerine getirilmesi istenen hususlar varsa bunlar için alınan önlemlerle yapılan çalışmaları da belirterek, zamanında Mütevelli Heyete bildirmek,

j) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, hazırlık okulu, konservatuvar, eğitim, uygulama ve araştırma merkezleri kurulması; bölüm, anabilim, ana sanat dalları ve teknopark açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak ve Senato kararını takiben Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

k) Akademik çalışmaların üst düzeyde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; akademik yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının atanmasında, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan koşullara ek olarak, Üniversitenin akademik yönden gerekli gördüğü diğer şartları Senato ve Yönetim Kurulunun görüşlerini de alarak belirlemek,

l) Üniversitenin yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık hizmeti almak veya konusunda uzman yeterli sayıda danışman atamak,

m) İlgili mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmak ve Mütevelli Heyet ile Başkan tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmak.

(2) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, çağdaş ve dinamik bir üniversite ortamı oluşturulmasından, akademik performansın en üst düzeye ulaştırılmasından, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinden; bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasından ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Rektör yardımcıları

MADDE 12 – (1) Rektörün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı profesörleri arasından, biri akademik işlerde görevli olmak üzere üç kişi rektör yardımcısı olarak, Mütevelli Heyet tarafından atanır.

(2) Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süresi sona erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde, atanmadaki usule uygun olarak yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Rektör, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.

Senato

MADDE 13 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Görev süresi sona eren seçilmiş üyeler yeniden seçilebilir ve seçilmedeki usule uygun olarak görevden alınabilir. Bir üyenin süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilir.

(2) Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kere olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırır.

(3) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında öğrenci konseyi başkanı da toplantıya katılır, katılmadığı durumlarda ise görevlendireceği konsey üyesi katılır.

Senatonun görevleri

MADDE 14 – (1) Senato, Üniversitenin akademik organı olup, aşağıdaki görevleri yapar:

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesinde sayılan görevleri yapmak,

b) Üniversitenin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi tüm eğitim programlarına hangi yöntemle ve hangi sayıda öğrenci alınacağını, burs kontenjanları ile bursun şekil ve miktarına ilişkin önerilerini belirlemek ve Rektöre önermek,

c) Üniversitede Türkçe dışında bir yabancı dilin veya Türkçenin kısmen ya da tamamen bir bölüm ya da programda kullanılmasına ilişkin olarak Yükseköğretim Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak,

ç) İkili, yaz, gece ve yetişkin eğitimi şeklinde eğitim programlarının açılmasını önermek, bu programların içeriklerini ve sürelerini belirlemek ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

d) Profesörlüğe, doçentliğe ve yardımcı doçentliğe yükseltilme ve atama başvuru dosyalarının kriterlerini belirlemek,

e) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

f) Üniversitelerarası Kurula ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

g) Mütevelli Heyetçe intikal ettirilen konularda görüş bildirmek,

ğ) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı tüm birimlerin kurullarının kararlarına yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak,

h) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak veya ilgili birimlerce hazırlanmış olanlar hakkındaki görüşlerini Rektöre bildirmek,

ı) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile verilen görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlardan ve Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Süresi biten üye tekrar seçilebilir ve seçilmedeki usule uygun olarak görevden alınabilir. Bir üyenin süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilir.

(2) Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(3) Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(4) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında öğrenci konseyi başkanı da toplantıya katılır. Öğrenci konseyi başkanının katılamadığı durumlarda, öğrenci konseyi başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

(5) Yönetim Kurulu, faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte mütevelli heyetine sunmakla yükümlüdür.

(6) Yönetim Kurulunun görevleri Senato tarafından belirlenir.

Dekan

MADDE 16 – (1) Dekan, Üniversitenin içinden veya dışından Rektörün önereceği üç profesör arasından Mütevelli Heyet tarafından seçilerek atanır. Dekanın görev süresi üç yıl olup; süresi biten dekan yeniden atanabilir ve atandığı usule uygun olarak, görevden alınabilir.

(2) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından iki kişiyi dekan yardımcısı olarak önerir. Dekan yardımcıları Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıl için atanır. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Dekan görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitenin İdari Teşkilatı

İdari teşkilat

MADDE 17 – (1) Üniversitedeki idari birimlerin kuruluş ve görevleri; 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde düzenlenir.

Genel Sekreter ve görevleri

MADDE 18 – (1) Üniversite idari teşkilatı; Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak kurulan birimlerden oluşur.

(2) Üniversitede Genel Sekreter ve iki yardımcısı bulunur. Genel Sekreter, Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından dört yıllığına atanır. Süresi biten Genel Sekreter tekrar atanabilir ve aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversite organlarının kararları doğrultusunda Üniversitenin idari ve mali işlerini yürütmekle görevlidir. Genel Sekreter, idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Senato ile Yönetim Kurulu toplantılarında oy kullanmadan raportörlük yapmak; bu konularda alınan kararların yazılması, ilgilere iletilmesi, korunması ve saklanmasını sağlamak,

c) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personelin işe alınması ve çıkarılması ile ilgili işlemleri yürütmek,

ç) Mütevelli Heyetin ve Rektörlüğün yazışmaları ile her türlü sekretarya işlemlerini yürütmek,

d) Mütevelli Heyetin ve Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

e) Başkan ve Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

(5) İdari personelin çalışma usul ve esasları Genel Sekreter tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Danışma Birimleri

Danışma birimleri

MADDE 19 – (1) Üniversitenin danışma birimi Hukuk Müşavirliği olup; doğrudan Başkana bağlı olarak görev yapar.

(2) Hukuk Müşavirliğinin teşkilatlanması ile çalışma usul ve esasları I. Hukuk Müşaviri tarafından düzenlenir.

(3) Gerek görüldüğü takdirde başka danışma birimleri kurulabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim dili

MADDE 20 – (1) Üniversitede, eğitim dili Türkçedir. Senatonun gerekçeli kararı, Rektörün önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile gerekli görülen lisans programları ile lisansüstü programlarda yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Öğrenciler için sosyal hizmetler

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin, ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi ihtiyaçlarının karşılanması için, bütçe imkânları nispetinde gerekli önlemler alınır.

Üniversitenin gelir kaynakları

MADDE 22 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.

b) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri, danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetler ile eğitim programlarından sağlanan gelirler.

c) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri.

ç) Yayın ve satış gelirleri.

d) Halka açık sürekli eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar.

f) Kurucu Vakıfça Üniversiteye tahsis edilmiş kuruluşlardan ve/veya anlaşma yapılmış kişi ve kurumlar tarafından yapılacak yardımlar.

g) Üniversite veya üniversitenin paydaş/ortak olduğu kişi, kurum ve/veya kuruluşlar tarafından yapılacak yatırımlarla, Üniversite tarafından kurulacak işletmelerden ve kurulmuş/kurulacak işletmeler ile yapılacak ortaklıklardan elde edilecek gelirler.

ğ) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri.

h) Aynî ve nakdi her türlü bağış ile ölüme bağlı tasarruflardan sağlanan gelirler.

ı) Diğer gelirler.

Mali kolaylıklar

MADDE 23 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder.

Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 24 – (1) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır.

(2) Gelen teklifler, Rektör tarafından oluşturulacak proje değerlendirme komitesi tarafından incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir.

(3) Değerlendirme yapılırken projenin Üniversitenin eğitim ve araştırmalarına katkısı, sağlayacağı gelir ve diğer hususlar göz önüne alınır.

(4) Tam zamanlı öğretim üyelerinin Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yapmaları Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektörlükçe verilecek izne bağlıdır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar Üniversitede sürdürülmüş sayılır.

(5) Bu madde kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir.

(6) Üniversitede görevli personelin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden ne ölçüde yararlanacaklarına ilişkin esaslar, Senato tarafından düzenlenir.

İzinler

MADDE 25 – (1) Öğretim elemanlarına bölüm kurulu ve ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi ve Rektörün oluru ile Mütevelli Heyeti tarafından, yıllık izin dışında ücretli veya uzun süreli ücretsiz izin verilebilir. Öğretim elemanlarının alacakları diğer izinler ve idari personel izinleri Yönerge ile düzenlenir.

Disiplin

MADDE 26 – (1) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Fahri akademik unvan verilmesi

MADDE 27 – (1) Üniversite, akademik unvan şartı aranmadan kendi alanlarında ulusal ve uluslararası başarıya sahip ve/veya Üniversiteye olağanüstü hizmeti geçmiş kişilere, Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile fahri doktora veya fahri profesörlük unvanı verebilir.

Özlük hakları

MADDE 28 – (1) Personel, özlük hakları bakımından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve 4857 Kanun ile 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.