9 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29826

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans programında eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitim-öğretimi, sınav ve değerlendirmeleri, diploma ve diğer öğretim çalışmaları ile mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Fakülte: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

c) Kurul: Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ç) Mütevelli Heyeti: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim ve Derslere İlişkin Hükümler

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçe’dir.

Öğrenim süresi

MADDE 6 – (1) Fakülte lisans programı dört yıldır. Azami eğitim öğretim süresi, yedi yıldır. İngilizce hazırlık sınıfında geçirilen süre program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(2) Yönetim Kurulunca izinli sayılan yarıyıllar/yıllar ve Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencinin cezalı olduğu yarıyıllar/yıllar program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil değildir.

(3) Öğrencilerin lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil edilir. Yatay/dikey geçişle daha önceden bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçirdiği sürelerden ne kadarının öğrenim süresine transfer edileceği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Değişim programları kapsamında yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıl/yıllar, program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil edilir. Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yıl/yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan azami süre içinde mezun olamayan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri çerçevesinde, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Eğitim öğretim; Kurul tarafından önerilen ve Senato kararı ile belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 8 – (1) Öğrencilerin derse devamı, yüzde yetmiş oranında zorunlu olup ilgili öğretim elemanınca uygun görülen bir yöntemle denetlenir. Dönem sonu sınavlarından önce devamsız öğrencilerin durumları ilan edilir. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler sınavlara alınmazlar.

Ders programları

MADDE 9 – (1) Lisans öğretimi süresince izlenecek ders programları, derslerin dönemlere ve yıllara dağılımı Kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir.

(2) Haftalık ders programı, eğitim-öğretim yarıyıl/yılı kayıt döneminden en az bir hafta önce Fakülte Dekanlığınca ilan edilir.

Zorunlu, seçmeli, ön şartlı dersler ve ders yükü

MADDE 10 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

(2) Her öğrenci zorunlu derslerle birlikte Kurul tarafından ilgili yarıyılda açılan seçmeli derslerden belirlenen sayıda almakla yükümlüdür.

(3) Bir derse kaydolabilmek için daha önce başarılmış olan bir ders koşul olarak öngörülmüşse o derse ön şartlı ders denir. Ön şartlı dersler, Kurulun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(4) Öğrencinin alabileceği haftalık ders yükü 40 saati geçemez.

Dersin kredi değeri

MADDE 11 – (1) Bir dersin kurumsal kredi değeri, o dersin haftalık ders saatleri toplamından oluşur. Yıllık derslerin kredileri yarıyıl kredileri toplamıdır.

(2) Alınan derslerin AKTS’lere karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde Kurulun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(3) Senato tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kurumsal kredi değeri tespit edilmez; öğrencinin not belgesinde sadece bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saati ile AKTS kredisi belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, dönem sonu (yarıyıl/yılsonu) sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve ek sınavdır.

Ara sınav ve dönem içi çalışmalar

MADDE 13 – (1) Ara sınav, eğitim–öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır.

(2) Her ders için en az bir yazılı ara sınav yapılır.

(3) Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sınav ve dönem sonu sınavının yanı sıra, dersin türüne göre ödev, küçük sınav, makale çalışması, sunum, ders ve uygulamalara katılım gibi dönem içi çalışmalar üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders tanıtım formlarında belirlenir. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavı gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ve Kurul ile Senato tarafından onaylanmış olan ders tanıtım formlarında belirtilir.

(4) Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katılmaya ve dönem sonu notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların dönem sonu notuna katkısı ve varsa dönem sonu sınavına katılma koşulları, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir, bu koşullar dönem başında öğrencilere açıklanır.

Dönem sonu sınavı

MADDE 14 – (1) Dönem sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır.

Bütünleme sınavı

MADDE 15 – (1) Bütünleme sınavı, öğrencinin dönem sonu sınavı sonucunda başarısız olduğu dersler için açılan sınavdır.

Mazeret sınavı

MADDE 16 – (1) Mazeret sınavı, Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak ara sınav ya da bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Haklı nedenin, engelin ortadan kalktığı günden itibaren en geç yedi iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak bildirilmesi ve belgelendirilmesi gerekir.

(2) Mazeret sınav tarihi öğrencinin diğer sınavlarına girmesini engellemeyecek şekilde belirlenir.

(3) Öğrenci, raporlu olduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez. Öğrencinin raporlu olduğu halde girdiği sınav geçersiz kabul edilir. Ancak sağlık raporunun, sınava girildikten sonra idareye verilmesi halinde, sağlık raporu dikkate alınmayarak sınav geçerli sayılır.

(4) Öğrenci, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar dışında sınav salonunu terk edemez; ettiği takdirde girmiş olduğu sınavın notu geçerli kabul edilir.

Ek sınav

MADDE 17 – (1) Ek sınav, mezun olma durumunda olup tüm dersleri alarak not ortalamalarına katılan en çok iki dersten başarısız olan öğrenciler için açılan sınavdır. Bu sınavlarda başarılı olmak için en az 60 puan almış olmak gerekir. Bu derslerin başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notu ve dönem içi çalışmalar dikkate alınmaz. Ek sınav hakkı kullanacak öğrencilerin ödeyeceği ücret miktarı her yıl Mütevelli Heyetince belirlenir.

Sınavın geçerliliği

MADDE 18 – (1) Öğrenci sınavlara Dekanlıkça ilan edilen yer ve zamanda girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da geçersizdir.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 19 – (1) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlıkça tespit ve ilan edilir. Dini ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

Ders başarı notu ve değerlendirme

MADDE 20 – (1) Sınavlar 100 (yüz) tam not üzerinden rakam olarak değerlendirilir.

(2) Ders başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile dönem sonu ya da bütünleme sınav notunun %60’ının toplanmasıyla belirlenir. Dönem içi çalışmaların başarı notuna katkısı 13 üncü maddeye göre belirlenir.

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için dönem sonu ya da bütünleme sınav notunun en az 60 ve başarı notunun en az 50 olması gerekir.

Maddi hata

MADDE 21 – (1) Öğrenci ilan edilen sınav notlarına, maddi hata iddiasıyla itiraz edebilir. İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen beş iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yapılması gerekir. Başvuru, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltme işlemi, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile notların ilan tarihinden itibaren üç gün içinde Dekanlık onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile düzeltme işlemlerinin dersi veren öğretim elemanının önerisi Yönetim Kurulunun kararı ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemlerinin en geç notun ilanını izleyen yarıyılın kayıt süresi sonunda bitirilmiş olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışman, Mezuniyet ve Diploma

Üst yarıyıl/yıldan ders alma

MADDE 22 – (1) Öğrenci kayıtlı olduğu yarıyıl/yılın üstündeki bir yarıyıl/yıldan ders alamaz.

Ders muafiyetleri

MADDE 23 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ders kayıt tarihinden itibaren iki hafta içinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için muaf olmak isteğiyle Dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar.

Danışman

MADDE 24 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretim konularında yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce Yönetim Kurulunca öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışmanlar, öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir, kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değerlendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir, öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirir ve yönlendirir.

(3) Danışmanların görevlerine ilişkin diğer ilkeler Yönetim Kurulunca ayrıca belirlenir.

Ders tekrarı ve başarısız öğrenciler

MADDE 25 – (1) Normal olarak alınması gereken yarıyıl/yılda alınmamış olan veya alınmış fakat başarısız olunmuş dersler verildikleri ilk yarıyıl/yılda tekrar alınır.

(2) Programdan çıkarılan dersleri yeniden alma durumuna düşen öğrenci bu ders yerine Kurulca uygun görülen başka bir dersi alabilir. Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, bu ders yerine ilgili dönemde açılan başka seçimlik dersi alabilir.

(3) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.

(4) Başarısız olunan derslerin tekrarında, ara sınavlara girmek şartıyla bu derslere devamın zorunlu olup olmadığı ve öğrencinin o dersle ilgili diğer yükümlülükleri ders yılı başlamadan bir hafta önce Kurul kararı ile belirlenir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 26 – (1) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin lisans programındaki dersleri başarı ile tamamlamış ve mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet derecesi lisans öğrenimi genel not ortalaması dikkate alınarak belirlenir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması, öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun dersin kredi değeri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(3) Lisans programından 80-89 genel not ortalaması ile mezun olanlar şeref; 90 veya daha yukarı genel not ortalaması ile mezun olanlar yüksek şeref mezunu olarak tanımlanır. Bu tanımlar diplomalarda belirtilir.

(4) Yüzlük sistemdeki notların dörtlük sisteme çevrilmesi gerektiğinde Üniversite tarafından tanımlanmış bulunan çevirme tabloları dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce Fakülteye kayıtlı olan öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.