9 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29826

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TÜRK-İSLAM

KÜLTÜR VE SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk-İslam Kültür ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk-İslam Kültür ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Kurul: Merkezin Genel Kurulunu,

b) Merkez (TİSAM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk-İslam Kültür ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,

d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içi ve yurt dışında Türk-İslam Kültürü ve sanatları ile Medeniyetini ve İslami ilimleri tanıtmak ve doğru öğrenilmesini sağlamak için bu alanda bilimsel uygulamalar ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)  Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk-İslam Kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında, eğitim-öğretim, tez çalışmaları ve bilimsel araştırma ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek; gerekli olan kitap ve gözlemsel verilerin üretilmesi için uygulama ve araştırma aletlerini almak, kurmak, bakım ve onarımlarını sağlamak,

b)  Etkinlik alanı için kitaplık ve arşiv oluşturmak,

c) Türk-İslam Kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında kongre, konferans, sempozyum, sergi, seminer, ödüllü yarışma, ulusal ve uluslararası bilimsel-sanatsal faaliyetler düzenlemek, bu konuda çalışma yapan ve/veya yapmış olanlara belge ve teşvik ödülü vermek,

ç) Özel uzmanlık kazandırmaya yönelik kurslar düzenlemek, ilgili alanlarda bilgi ve beceri kazanmak isteyenleri bilgilendirmek, başarılı olanlara başarı belgesi vermek,

d) Kitap, dergi, gözlem raporu, haber bülteni, fotoğraf, film, video, CD, DVD ve benzeri yayın organları ile Türk-İslam Kültürü ve sanatları alanında yapılan araştırmaları yayımlamak, duyurmak,

e) Türk-İslam Kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında öğrencilere ve halka yönelik eğitim amaçlı özel günler düzenlemek,

f) Türk-İslam Kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında yurtiçi ve yurtdışında çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, benzeri kuruluşlar ve ilgili sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda bilimsel etkinlikler organize etmek, üretim projeleri hazırlamak, yürütmek, etkinlikleri desteklemek, geliştirmek, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,

g) Türk-İslam Kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında her türlü bilimsel ve eğitim çalışma ve araştırmalarına destek olmak,

ğ) Türk-İslam kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında telif eser, eser bakım-onarımı, korunması ve tıpkı üretimini yapmak, eserlerin sergilenmesini sağlamak,

h) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili kişi ve kuruluşların desteklerini sağlamak,

ı) Rektörlük tarafından verilen, amaca uygun diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Genel Kurul.

Müdür

MADDE 8  (1) Merkezin kuruluş amaçları ile ilgili alanlardan birine mensup bir öğretim üyesi, öğretim üyesi bulunmadığında bir öğretim elemanı Rektör tarafından üç yıl süre ile Müdür olarak görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerektiğinde Merkez Müdürünü görevden alma yetkisine sahiptir. Müdürün Üniversite dışı görevlendirme süresinin altı ayı geçmesi halinde yerine yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcıları, biri Türk-İslam Kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarına mensup uygulama ve araştırmaları bulunanlardan, biri İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarından olmak üzere iki kişi olarak Müdür tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdür görevden ayrıldığında müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1)  Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ile Genel Kurula başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

b) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak,

c) Alınan kararları uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre ya da Rektörün görevlendirdiği ilgili Rektör yardımcısına sunmak,

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki alanları ile ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Merkezin bu Yönetmelikte belirtilen amaçlarına uygun projeler yapmasını sağlamak ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre ya da Rektörün görevlendirdiği ilgili Rektör yardımcısına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve iki yardımcısı dâhil yedi kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir. Müdür görevden ayrıldığında Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak Merkezin yıllık çalışma programını belirlemek ve Genel Kurulca alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak,

c) Mevcut imkânlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak,

ç) Merkezin yürüteceği uygulama, araştırma, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek,

d) Her yılın Haziran ayı sonunda Genel Kurulda görüşmek üzere yıllık faaliyet raporu hazırlamak,

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Genel Kurul

MADDE 12 – (1) Genel Kurul; Üniversitede Türk-İslam kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında Merkezde düzenlenen etkinliklere katılan öğretim elemanlarından oluşur. Genel Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Genel Kurul tarafından alınacak kararlar Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir.

Genel Kurulun görevleri

MADDE 13 – (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Her yıl Eylül ayı içinde, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında toplanmak,

b) Türk-İslam kültürü ve sanatları ile İslami ilimler alanlarında uygulamalar ve araştırmalar yapmak,

c) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu tartışıp karara bağlamak,

ç) Merkezin amacına yönelik çalışmaları için proje önerilerinde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.