9 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29826

YÖNETMELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yabancı dil hazırlık sınıfları hariç, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ANO: Ağırlıklı Not Ortalamasını,

ç) Birim: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı bir fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu, Rektörlüğe bağlı ön lisans veya lisans programını,

d) Çift anadal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp bu program içinde ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

e) Danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

f) Dekan: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanını,

g) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere, ön lisans veya lisans diploması veren yükseköğretim programını,

ğ) Fakülte: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan fakülteleri,

h) İlgili birim kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

ı) İlgili birim yönetim kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

i) Lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimi,

j) Meslek yüksekokulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarını,

k) Mutlak değerlendirme: Başarı notunun 100 tam puan üzerinden sayısal olarak değerlendirildiği sistemi,

l) Müdür: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürünü,

m) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

n) Ön lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı en az iki yıllık programı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ö) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

p) Rektörlük: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü,

r) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,

s) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

ş) Üniversite Yönetim Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin Yönetim Kurulunu,

t) Yandal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda başka bir diploma programının belirli derslerini almak suretiyle diploma yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan programı,

u) Yüksekokul: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak ilgili kurulların önerisi üzerine Senato bir dersin yıllık okutulmasına karar verebilir.

(2) Akademik yıl, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl en az on dört haftadır (yetmiş işgünü). Senato, gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Kayıt ve yarıyıl sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır.

(3) Staj, kurs gibi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esaslar ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Güz ve bahar yarıyılları dışında, ilgili birim kurullarının teklifi ve Senatonun kararı  ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(5) Türk Dili, yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile gerektiğinde diğer dersler ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi veya pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler açık ve uzaktan eğitim ile de verilebilir.

(6) Kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim her yıl mayıs ayı sonuna kadar Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteye kayıt

MADDE 6 – (1) Öğrenci, YÖK ve/veya Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yaptırır. Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girmeye hak kazanan adayın, ilan edilen süre içinde, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında istenen belgelerle ilgili birimlere başvurarak kaydını gerçekleştirir.

(2) Süresi içinde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırıp kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçimini yaparak danışmanın onayı ile kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını yenilemek zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan belgelenebilir mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, ilgili birim yönetim kurulu karar verir.

(4) Öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(5) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 8 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya derslerin en az %30’u olmak üzere kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 9 – (1) Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavı usulleri ve hazırlık sınıfının açılması, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

Türkçe hazırlık programı

MADDE 10 – (1) Türkçe yeterlik-seviye tespit sınavını başaran yabancı uyruklu öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar. Türkçe yeterlik-seviye tespit sınavına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder. Bu öğrencilere ilişkin konularda ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 11 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.

Azami öğrenim süreleri ve öğrenci statüsü

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere; Her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine; başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin yarıyıl sonu sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan kullandırılır. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için verilen iki ek sınav hakkı sonrası, başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olanlara dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde; mezuniyet için gerekli ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar gereği açılacak sınavlara; üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Açılacak sınavlar bakımından sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder, bu öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde; yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

(7) Altıncı fıkra gereği sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(8) Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın genel sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili fakülte/yüksekokula verir.

(9) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(10) Azami öğrenim süreleri ve öğrenci statüsüne ilişkin sair esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim planları, her yıl mayıs ayı içinde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre ilgili bölüm, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurulun kararı alındıktan sonra Senato tarafından onaylanır.

(2) Eğitim-öğretim planı; teorik dersler ile seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulamaları gibi uygulamalardan ve varsa stajlardan oluşur. Teorik derslerin ve seminerlerin, bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati bir kredidir. Uygulama, laboratuvar, atölye, proje, bitirme, klinik çalışması ile saha uygulaması çalışmasının haftada bir saati, yarım kredi olarak kabul edilir.  Eğitim-öğretim planlarında; derslerin kredileri, AKTS’deki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir.

(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Eğitim-öğretim planlarında, haftalık toplam kredi en az 16 ve en çok 21 kredi olacak şekilde düzenlenir. Bu sınırlamaya, ortak zorunlu dersler dâhil değildir. Derslerin toplam kredisi bir yarıyıl için en az 30 AKTS olmak zorundadır. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 14 – (1) Her öğrenci için bir danışman görevlendirilir. Danışman, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur.

(2) Öğrenci danışmanı; her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak, yeni kayıt, kayıt yenileme, ders seçme, ders alma, ders ekleme ve ders bırakma ve benzeri gibi uygulamalarda öğrencilere yardımcı olur. Ders alma ve seçme işlemlerinin bu konudaki mevzuata ve ders planlarına uygunluğunu değerlendirir ve onay verir. Danışmanlık Senatonun belirleyeceği esaslara göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Değişim Programlarına İlişkin Esaslar

Dersler

MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim planındaki kredili ve kredisiz dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak belirtilir.

(2) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir.

Değişim programları

MADDE 16 – (1) Yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Öğrencinin gittiği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve aldığı derslerdeki başarı notlarının değerlendirilmesine, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili bölümün görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir.

Ders alma-bırakma

MADDE 17 – (1) Birinci yılda öğrenimine başlayan ön lisans ve lisans öğrencisi, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin muafiyetleri, 19 uncu madde hükümleri gereği yerine getirilir.

(2) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt yaptırabilirler.  Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.

(3) Beşinci yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıla kadar tüm derslerini alıp başarmış olmak şartı ile genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan lisans öğrencileri; danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

(4) AGNO’su 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, danışmanın teklifi, varsa bölüm başkanının önerisi ve ilgili birim yönetim kurullarının kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir. Bu kapsamda;

a) Alınan her türlü zorunlu veya seçmeli ders öğrencinin kendi öğretim gördüğü programda seçmeli ders olarak değerlendirilir.

b) Alınan dersten/derslerden başarısız olunması durumunda ilgili ders/dersler tekrar edilir veya değiştirilir.

c) Alınan ders/dersler kredi yükü, ANO ve AGNO hesabına katılır.

ç) Öğrencinin öğrenimi boyunca alabilecek olduğu ders/derslerin toplamı öğrencinin öğrenim gördüğü program için, üçüncü yarıyıldan başlamak kaydıyla her yarıyıl bir ders ile sınırlıdır.

(5) İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yaptırmak istedikleri derslere öncelikle alt yarıyıllardaki dersleri seçerek, 27 nci maddedeki esaslar çerçevesinde kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez.

(7) Öğrenci, başarmış olduğu bir dersi not yükseltmek amacıyla tekrar alamaz. Bütün derslerini başarıyla tamamladığı halde GNO’su 2,00’nin altında olduğu için mezun olamayan öğrenciler ikinci fıkrada belirtilen kredi sınırları içerisinde başarmış oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla alabilirler.

Derslere devam

MADDE 18 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin dönem sonu sınavına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulunca, Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılırlar.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam koşulu aranmaz. Bu dersler için daha önceki dönemlerde alınan notlar geçersizdir. Uygulamalı derslerin tekrarında devam zorunludur.

Ders muafiyetleri

MADDE 19 – (1) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilir. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az CC notu almak gerekir.

(2) Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olma talebini on iş günü içinde ilgili birime yapar. Başvurular Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kurullarca değerlendirilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 24 üncü maddede belirtilen notlara dönüştürülerek transkriptinde gösterilir ve akademik ortalamalara dâhil edilir.

(3) Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınmaz.

Öğrencilerin ders/dersler almaları

MADDE 20 – (1) Üniversitede kayıtlı öğrenciler, Senato kararlarına uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarından ders/dersler alabilirler.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, Senato kararlarına uygun olarak Üniversiteden ders/dersler alabilirler.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin notları, 24 üncü maddeye göre dönüştürülerek değerlendirilir.

(4) Yaz okulu döneminde alınan derslerin kredileri ne olursa olsun öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki kredileri esas alınır. Öğrenci kayıtlı bulunduğu üniversitedeki biriminden ilgili dersi veren öğretim elemanı ve bölüm başkanının, derslerin eşdeğer olduğuna ilişkin yazılı onay almak ve YÖK’ün belirlediği esaslara uymak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınavı, dönem sonu sınavı, bütünleme, mazeret sınavı ve tek ders sınavından ibarettir.

(2) Her ders için en az bir ara sınavı, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Bir dersin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için 18 inci maddedeki devam koşullarını yerine getirmek ve uygulamalardan başarılı olmak gerekir.

(3) Sınavların detayları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve ilgili kurullarca onaylanan ders izlence formlarında belirtilir ve dönem başında ilan edilir.

(4) Sınavların tarihleri, ilgili yönetim kurulunca belirlenerek o dönemin sınavlarından en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur. İki yarıyıl süren bir dersin dönem sonu sınavı, yılsonunda yapılır.

(5)  Sınav sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde açıklanır ve ilgili bölüme teslim edilir.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya çektiren ve kopyaya teşebbüs eden öğrenciye 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin soruşturması açıldığında ilgili sınav notu sıfır (0) olarak işlenir. Soruşturma sonucu öğrenciye herhangi bir ceza verilmediği takdirde dersten alınan notu geçerli sayılır.

(7) Sınav evrakları öğretim elemanı tarafından her dönem sonunda tutanak ile ilgili birime teslim edilir ve iki yıl boyunca saklanır.

Mazeret sınavı

MADDE 22 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

Tek Ders Sınavı

MADDE 23 – (1) Diğer derslerden başarılı oldukları halde sadece bir dersten başarısız olmaları nedeniyle mezun olamayan öğrenciler için güz ve bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavı yapılır. Bu sınava öğrencilerin girebilmeleri için dersin dönem içindeki ödev ve devam gibi gerekliliklerini yerine getirmeleri gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

Başarı değerlendirmesi ve notlar

MADDE 24 – (1) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40, dönem sonu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %60 olarak hesaplanır. Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre; aşağıdaki harfli başarı notlarından birisine dönüştürülür:

                                                      Mutlak Değerlendirme

  Harf Notu                                            Sistemindeki

    Karşılığı         Başarı Notu                Not Aralıkları                AKTS Notu              Anlamı

       AA                   4,00                            90-100                             A                   Mükemmel

        BA                   3,50                             85-89                              B                      Çok İyi

        BB                   3,00                             80-84                              C                          İyi

        CB                   2,50                             70-79                              D                        Orta

        CC                   2,00                             60-69                               E                       Yeterli

        DC                   1,50                             55-59                               -                Koşullu Başarılı

       DD                   1,00                             45-54                               -                Koşullu Başarılı

        FF                   0,00                          44 ve Altı                          FX                    Başarısız

         M                                                                                                                         Muaf

        YT                                                                                                                        Yeterli

        YZ                                                                                                                       Yetersiz

(2) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf notları kullanılır:

a) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.

b) EK (eksik) notu; geçerli bir nedenle, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir.  Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar ders başarı belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.

c) M/MU (Muaf) notu; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen derslerden, uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülenler ile muaf tutulan öğrencilere verilir.

ç) DV (devam ediyor) notu; bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.

d) DZ (devamsız) notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.

e) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan öğrenci mazeret sınavlarına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse GM notu sıfıra dönüştürülür.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için bu dersten YT, DD veya üstünde bir not alması gerekir.

(4) Devam koşulunu yerine getirmesine rağmen FF veya YZ notu alan öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

Not ortalamaları ve başarı

MADDE 25 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalaması, devam etmekte oldukları programa kayıtlı oldukları sürede almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan derslerden aldıkları notlar hesaba katılarak belirlenir. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine başka bir seçimlik dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilirler.

(3) Normal öğrenim süresi içerisinde mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerden genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi, genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur. Bu öğrencilere onur öğrencisi, yüksek onur öğrencisi belgeleri diplomalarıyla birlikte verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olamazlar.

Programın bitirilmesinde koşul

MADDE 26 – (1) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2,00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir.

Ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu alan bir öğrenci, bu dersi, dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

(2) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak zorunlu dersler, ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından onaylanır.

(3) Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir.

Ek sınav hakkından yararlanamayacak olanlar

MADDE 28 – (1) Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler ek sınav haklarından yararlanamazlar.

Sınavlara itiraz

MADDE 29 – (1) Notlara itiraz; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde yazılı olarak yapılır. İlgili dekan/müdür, en az biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, itirazları üç iş günü içinde sonuçlandırır. Komisyondan gelen sonuç, üç iş günü içinde öğrenciye duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlişik Kesme, Diplomalar, Yandal, Çift Anadal Programları,

Mazeretler, İzinler, Yatay ve Dikey Geçişler

İlişik kesme

MADDE 30 – (1) Öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan;

a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi,

c) Üniversite yetkili kurullarının karar vermesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi,

durumlarında Üniversite ile ilişiği kesilir.

Diplomalar ve belgeler

MADDE 31 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans ve lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan, sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış bulunan, mezuniyet için gerekli olan ön lisans programları için en az 120 AKTS, dört yıllık lisans programları için en az 240 AKTS, beş yıllık lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için en az 300 AKTS, altı yıllık lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için ise en az 360 AKTS krediyi tamamlamış ve duyurulmuş olan diğer şartları yerine getiren öğrenciye, ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak, ilgili programın diploması verilir. Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(2) İsteyen öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu ve aldığı akademik dereceleri gösteren bir belge verilir.

(3) Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse; ilk dört dönemlik programı başarıyla tamamlamış, en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış ve sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, ön lisans diploması alabilir.

Yandal programları

MADDE 32 – (1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenler, kendi lisans programlarına ek olarak bir yandal programına kaydolabilirler. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

(2) Yandal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile açılır. Yandal programıyla ilgili hususlar Senato tarafından karara bağlanır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

Çift anadal programı

MADDE 33 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere aynı fakülte/yüksekokul içinde veya dışında kendi bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans eğitim-öğretimini izleme izni verilebilir. Çift anadal programlarına ait hususlar ilgili fakültenin/yüksekokulun önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

Mazeretler

MADDE 34 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, sağlık durumunun herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Ancak, uzun süreli tedaviyi gerektiren ruhsal ve bedensel hastalıklarda alınan sağlık raporunun süresi öğrencinin azami öğrenim süresi içinde dört yarıyılı aşamaz. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.

(3) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması, öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeniyle askere alınması halinde öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeretli sayılır.

(4) Öğrencinin mazeretli olduğu sürenin derslerin devamsızlık sınırını aşması halinde, bu dersler ilgili yönetim kurulu kararıyla programından silinir. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

İzinler

MADDE 35 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu imkândan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurması gerekir.

(2) İlgili yönetim kurulu kararıyla izin verilen öğrencilerden, kayıt olduğu ilk dönem hariç olmak üzere katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yatay geçişler

MADDE 36 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 37 – (1) Dikey geçişler, lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunları hakkında; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 39 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin ilgili birimin öğrenci işlerine bildirmiş olduğu adrese, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Öğrenci, adres değişikliklerini birimin öğrenci işlerine bir dilekçe ile bildirmek veya öğrenci bilgi sisteminde güncellemek zorundadır.

(2) Yanlış veya eksik adres bildiren ya da adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin mevcut adreslerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce Balıkesir Üniversitesine ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine kayıt yaptıran lisans öğrencileri; ikinci yarıyılın sonundan itibaren her yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 2,80 ve üstünde olan ve öğrenim gördüğü yarıyıllarda almadığı ders veya alıp da başarısız olduğu ders olmamak şartı ile danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

(2) 2008-2009, 2009-2010 ve 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Balıkesir Üniversitesine kayıt olan ön lisans ve lisans programlarındaki son sınıf öğrencileri, önceki yıllardan yazılıp devamını aldıkları, ancak sınavında başarısız oldukları derslerin tamamını alabilirler. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kayıt olup, bir veya iki yarıyıl kayıt donduran öğrenciler ile 2010-2011 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler bu haktan yararlanamaz.

(3) 2015-2016 ve daha önceki eğitim-öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrenciler,  genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla öğrenim süresi boyunca daha önce başarmış olduğu dersleri kredi sınırları dâhilinde tekrar edebilir. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler not yükseltme ve ek sınav haklarından yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.