9 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29826

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMLERİNİN KURULMASINA VE

İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu ve 28 inci maddelerine, 14/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununa, dayanılarak,

 b)  6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine ve Avrupa Parlamentosunun 2002/59/EC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15/A  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15/A – (1) Sistemin merkezi Ankara’da tesis edilmiştir. Sistem kapsamında; İzmit Körfezi, İzmir Körfezi ve Kuzey Ege ile Mersin ve İskenderun Körfez/Bölgelerini kapsayan Bölgesel GTH Sistemleri,  diğer GTH Sistemleri, Ulusal AIS, LRIT sistemi, TBGTH Sistemi ve e-denizcilik yazılımlarına ait verilerin entegrasyonu sağlanarak Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara iletilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15/B  maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gemi trafik yönetim merkezinin (GTYM) işletimi

MADDE 15/B – (1) GTYM İdarece işletilir. İdarece kurulmayan GTH Sistemleri ve AIS, İdare’ nin talebi doğrultusunda GTYM ile entegre edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri, (ç) bendi ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“a) Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.”

“2) Kurulmuş olan gemi trafik hizmetleri için en az üç yıl aynı gemi trafik hizmetlerinde deniz trafik operatörü olarak görev yapmış olmak. Ancak yeni kurulacak gemi trafik hizmetlerinde deniz trafik başoperatör ihtiyacını karşılamak üzere bir sefere mahsus olmak kaydıyla uluslararası sefer yapan gemilerde en az bir yıl uzakyol kaptanı olarak çalışanlar İdarenin onaylaması şartıyla başoperatör olarak görevlendirilebilir.”

“1) İdarece düzenlenmiş, geçerliliği devam eden en az uzakyol 1 inci zabiti veya talebin karşılanamaması durumunda en az uzakyol vardiya zabiti (TBGTH’de çalışacaklar için denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş uzakyol kaptanı veya talebin karşılanamaması durumunda en az uzakyol 1 inci zabiti) yeterlik belgesine sahip olmak,

2) En az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak,”

“ç) KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den en az 60 veya TOEFL (Test of English As a Foreign Languagedan en az 72 (iBT) veya GASM tarafından düzenlenecek Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya GTH Otoritesi tarafından düzenlenecek İngilizce sınavından en az 80 puan almak veya İdare tarafından düzenlenmiş olan kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak,”

“e) İdarece veya İdarece yetkilendirilmiş bir GTH Otoritesince ya da bir eğitim kurumunca gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde gerçekleştirilen deniz trafik başoperatörü veya deniz trafik operatörü eğitimini başarıyla bitirmek,”

“g) İdarenin merkez ve taşra teşkilatında çalışanlardan 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında verilmiş Uzakyol Vardiya Zabiti ya da daha üst bir yeterlik belgesine sahip olanlar, İdarece düzenlenecek IALA V-103 eğitimlerine katılmaları ve başarılı olmaları kaydıyla deniz trafik operatörü belgesi almaya hak kazanmış sayılırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2)  İdare, deniz trafik operatörleri ile başoperatörlerine kendisi eğitim verebileceği gibi, bir GTH Otoritesini ya da denizcilik alanında eğitim veren ve İdarece akredite edilmiş fakülteleri yetkilendirebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İdare, gemi trafik hizmetlerinden, AIS’den veya deniz trafiğinin takibine yönelik diğer sistemlerden elde edilen verileri ve görüntüleri uygun gördüğü kurum ve kuruluşlara iletir. Bu maksatla, elde ettiği verileri/görüntüleri tek merkezde toplar ve birbirine entegre eder.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/2/2007

26438

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2010

27802

2-

15/8/2012

28385