8 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29825

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2015 tarihli ve 29471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav haftaları hariç her biri en az on dört haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

(2) İlgili kurulun teklifi, Senatonun onayı ile yaz okulu açılabilir.”

“(4) Yarıyıllarda açılacak/kapatılacak dersler ve kriterleri meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm kurulları tarafından düzenlenir ve birim kurulunda onaylandıktan sonra ilan edilir. Açılacak derslere ait haftalık ders programlarına ilişkin düzenlemeler ilgili bölüm başkanlıklarının teklifi üzerine birim yönetim kurulunda onaylandıktan sonra ilan edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm kurulları tarafından düzenlenir, ilgili kurulun teklifi ve Senato onayından sonra uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, istemeleri halinde başka bir lisans öğrenimini aynı zamanda başarı ile takip ederek ikinci bir lisans diploması alabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencinin kendisi, eşi veya birinci derece hısımlarının ağır sağlık sorunları halinde, bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle, tıp fakültesi veya aynı düzeydeki sağlık kurumlarından alınacak olan sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan sağlık nedenleriyle en fazla iki yarıyıl, ilgili yönetim kurulu kararı ile aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak bu Yönetmeliğin ders yükü ile ilgili maddesinde belirtilen AKTS kredisi sınırları çerçevesinde ders alabilir. Sağlık sorunlarının devamını belgelendirmeleri halinde verilen süre birim yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir. Ancak, özel öğrencilik süresinin uzatılması durumunda özel öğrenci olarak bir yarıyılda en fazla 20 AKTS kredisi ders alınabilir.

(2) Aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan gelerek üniversitede özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenci, kendisi, eşi veya birinci derece hısımlarının ağır sağlık sorunları halinde, bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle, tıp fakültesi veya aynı düzeydeki sağlık kurumlarından alınacak olan sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan sağlık nedenleriyle en fazla iki yarıyıl, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversitede özel öğrenci olarak aynı düzeydeki bir birimden ders alabilir. Sağlık sorunlarının devamını belgelendirmeleri halinde verilen süre birim yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön şartları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler, meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm kurulları tarafından düzenlenir, ilgili kurulun teklifi ve Senato onayından sonra uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Öğrencilerin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS kredisidir.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü;

a) AGNO’su 2,00- 2,49 arasındaki bir öğrenci için 5 AKTS, 2,50 ve üzeri öğrenci için, 10 AKTS kredisi artırılabilir ve bu sadece mevcut sınıf ve altındaki sınıflarda kullanılabilir.

b) AGNO’su en az 3,00 olan lisans öğrencisi, alt sınıfından, mevcut sınıfından veya bir üst sınıfından toplam en fazla 40 AKTS kredisi kadar ders alabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin aldıkları derslerin başarı notları, ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

(3) Birinci sınıf öğrencileri, ilk iki yarıyıldaki normal ders yüklerini değiştiremezler.

(4) Staj dersleri gibi mesleki deneyime dayalı olan ve iş yeri eğitimi gerektiren derslerin AKTS kredi değeri, kayıt işlemlerinde öğrencinin toplam ders yükünün hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Öğrenciler, bir akademik yarıyıldaki teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının %80’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Akademik izinli olan öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere İZ notu verilir.

(3) Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getiremeyen öğrencilere yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavlarından önce “DZ” harf notu verilir ve öğrenci ilgili dersin sınavına alınmaz. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınır. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı olmayan öğrencilerin DZ notları ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve hazırlanan liste, ilgili dersin sınavından önce ilan edilmek üzere meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir.

(4) Öğrencilerin daha önce devam şartını sağladıkları dersleri tekrarlamaları halinde devam şartı aranır. Ancak, devam şartı sağlanan derslerin hangilerinden devam şartı aranmayabileceği ilgili birim kurul kararı ile belirlenir.

(5) Ulusal veya uluslararası bir organizasyonda Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere devam ve izin durumları, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenci topluluklarında görevli öğrencilerin katıldıkları organizasyonlar için derslere devam ve izin durumları ise Rektörlük tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci, üçüncü, beşinci, altıncı ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, ilgili yarıyılın katkı payı veya öğrenim ücretini kayıt yenileme sürelerinde yatırdıktan sonra dersini seçerek kesinleştirir ve ekle-sil süresi sonuna kadar danışmanına şahsen onaylatır. Mazereti nedeniyle kayıt yenileme süresi içerisinde ders kaydını yaptırmayan öğrencilerin ders kaydı, müracaatın yazılı olarak mazeretli kayıt süresinin sonuna kadar yapılması ve mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde ekle-sil süresinin son gününe kadar yapılır ve danışmanı tarafından onaylanır. Mazeretli ders kayıt müracaatları, kayıt yenileme tarihlerini izleyen ilk üç iş günü sonuna kadar meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına yazılı olarak kendisi veya resmi vekâletname verdiği kişi tarafından şahsen yapılır.”

“(3) Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin ders kaydı yenilenmez. Ders kaydı yenilenmeyen yarıyıllar öğrencinin öğrenim süresine dâhil edilir ve bu süreler içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ayrıca, ilgili yarıyılın öğrenim hakkını kullanmayan öğrenciden de katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.”

“(5) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler, varsa ön şartları sağlamak kaydı ile açık sınıflarındaki derslerden oluşturulur. Ancak staj dersleri gibi mesleki deneyime dayalı olan ve iş yeri eğitimi gerektiren dersler kayıt yenileme kapsamı dışında tutulur. Stajını tamamlayan öğrencilerin staj dersine kayıt işlemi, kayıt yenileme süresine bakılmaksızın ilgili döneme yapılır.

(6) Öğrenciler; ders programında çakışma olmayacak şekilde kaydını yaptırmak zorundadır. Ancak, kayıt yaptırmak istediği derslerin çakışması durumunda öğrenci, öncelikle normal öğretim ise kendi bölümünün/programının ikinci öğretimine, ikinci öğretim ise kendi bölümünün/programının normal öğretimine ders kaydını yaptırabilir. Çakışmanın devam etmesi halinde bu dersler, kredisi ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülmesi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile aynı birimin diğer bölümünden alınabilir.”

“(10) Bulunduğu yarıyılda kendi bölümünde açılmayan ancak, birimdeki farklı bölümde açılan ve eşdeğerliği kayıtlı olduğu bölüm başkanlığınca kabul edilen en fazla bir dersi aldığı takdirde bulunduğu yarıyıl sonunda mezun olabilecek öğrenciye, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu derslerle çakışma olmayacak şekilde birimdeki diğer bölümlerden ilgili ders verilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dersten çekilme işlemi, en geç dördüncü hafta sonuna kadar yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Zorunlu bir dersten FF, FD, DZ veya YZ notu alan bir öğrenci, bu dersi tekrar almak zorundadır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Her dersten en az bir yarıyıl içi sınavı ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl içi sınavı ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm tarafından belirlenir ve ilgili kurulun onayından sonra yarıyıl başında ilgili bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir.

(2) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları; fakülte ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından belirlenir, ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanır ve ilgili sınavların başlangıcından en az bir hafta öncesinden ilan edilir.

(3) Gerekli durumlarda sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(4) Sınavların Senato tarafından belirlenen kurallara uygun yapılmasından; ilgili sınav gözetmenleri ve öğretim elemanları ile fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlükler sorumludur.

(5) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, kopyaya teşebbüs eden veya sınav düzenini bozan öğrenciler hakkında tutanak tutularak sınav salonundan çıkarılır ve 40 ıncı maddeye göre disiplin işlemleri başlatılır. Sınav notu tedbiren sıfır (0) olarak değerlendirilir. Soruşturma sonucunda suçsuz bulunan öğrenciye yeni bir sınav hakkı tanınır.

(6) Sınav sonuçları Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde ilan edilir.

(7) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Derslere devam şartını yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenler çerçevesinde kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçevesinde yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması ve gerekçesinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yapılır.

(2) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları dışında kalan sınavlara mazeret sınavı açılmaz.”

“(4) Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin başlangıcından itibaren üç iş günü içerisinde meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına şahsen veya faksla yazılı olarak yapılır. Faksla yapılan başvurularda öğrenci, mazeretini gösteren belgenin aslını sınav tarihine kadar ilgili meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına teslim etmek zorundadır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Asgari mezuniyet şartını sağlayabilmesi için, staj dışında en fazla iki başarısız (FF, FD, YZ) notlu dersi kalan öğrencilere veya bütün derslerden başarılı not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere yarıyıl sonu ve açılması halinde yaz okulu mazeret sınavlarından sonra mezuniyet sınavlarına girme hakkı verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edilmesini izleyen ilk üç iş günü içinde, maddi hata gerekçesi ile meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve maddi hata tespit edilmesi halinde not düzeltilmesi, ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(2) Sınav sonuçlarına ilişkin maddi hatanın dersin öğretim elemanı tarafından resen tespit edilmesi halinde, sınav sonuçlarının ilan edildiği ilgili yarıyılın sonuna kadar yazılı olarak maddi hata gerekçesi ile meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası, altıncı fıkrasının (ç), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası ve altıncı fıkranın (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Öğrencinin bir dersteki başarı notu, Senatonun belirleyeceği esaslara göre bağıl değerlendirme veya mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak aşağıdaki harf başarı notlarından birisine dönüştürülür:

a) Ortalamaya katılan dersler için;

Başarı Notu           Harf Başarı Notu             Katsayı                            Statü

85-100                             AA                           4,0                   Mükemmel (Başarılı)

80-84                               BA                           3,5                   Pekiyi (Başarılı)

75-79                               BB                            3,0                   Pekiyi (Başarılı)

70-74                               CB                            2,5                   İyi (Başarılı)

60-69                               CC                            2,0                   İyi (Başarılı)

55-59                               DC                           1,5                   Orta (Başarılı)

50-54                               DD                           1,0                   Orta (Başarılı)

40-49                               FD                            0,5                   Zayıf (Başarısız)

0-39                                  FF                            0,0                   Zayıf (Başarısız)

b) Ortalamaya katılmayan dersler için;

Başarı Notu           Harf Başarı Notu             Katsayı                            Statü

60-100                             YT                            ---                   Yeterli (Başarılı)

0-59                                 YZ                            ---                   Yetersiz (Başarısız)”

“ç) MU notu: İntibak ve ders sayımlarında, başarılı kabul edilen ancak, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notu karşılığı bulunmayan derslere verilir.

d) GM notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Başarı notu hesaplanırken sıfır (0) olarak değerlendirilir.”

“f) W notu: Öğrencinin çekildiği derslere verilir ve ortalamaya katılmaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim gören, bulunduğu yarıyılda başarısız notu bulunmayan, en az 15 AKTS kredisi derse kayıt yaptırmış ve herhangi bir disiplin cezası almamış öğrencilerden;

a) AGNO’su en az 2,00 olan önlisans ve lisans programına kayıtlı öğrenciler başarılı olarak tanımlanır.

b) Başarılı olarak tanımlanan önlisans ve lisans öğrencilerinden; AYNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi olarak, AYNO’su 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak tanımlanır.

(2) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim gören, bulunduğu yarıyılda başarısız notu olan, en az 15 AKTS kredisi derse kayıt yaptırmış ve herhangi bir disiplin cezası almamış öğrencilerden AGNO’su en az 2,00 olan önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler yeterli olarak tanımlanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenci başarısız öğrenci olarak tanımlanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınıf geçme

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin sınıfı, güz ve bahar yarıyılları başlangıcında belirlenir.

a) Önlisans programlarında 40 AKTS’lik dersten başarılı not veya muafiyet almış öğrenci ikinci sınıf öğrencisidir.

b) Lisans programlarında; 40 AKTS’lik dersten başarılı not veya muafiyet almış öğrenci ikinci sınıf öğrencisi, 100 AKTS’lik dersten başarılı not veya muafiyet almış öğrenci üçüncü sınıf öğrencisidir. 160 AKTS’lik dersten başarılı not veya muafiyet almış öğrenci dördüncü sınıf öğrencisidir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen başarılı AKTS kredi toplamını sağlayamayan öğrencinin yeni sınıfı açılmaz.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birinci fıkrada belirtilen akademik mezuniyet şartlarını yerine getiren önlisans/lisans öğrencilerinin mezuniyet tarihi, birim yönetim kurulu kararında farklı bir tarih belirtilmedikçe, ilgili yönetim kurulunun karar tarihidir.

(4) Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenci azami öğrenim süresi içinde isteği halinde, genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla açılması halinde yaz okulu veya takip eden ilk iki yarıyılda 26 ncı maddede belirtilen kapsamda ders tekrarı yapabilir. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencinin, ilgili yarıyılın yarıyıl sonu veya girmesi halinde yarıyıl sonu mazeret sınavları sonuna kadar bölümüne dilekçe ile başvurması gerekir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmeliğin ders yükü ile ilgili 22 nci maddesinin ikinci fıkrası, 2015-2016 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran, lisans öğrencileri için 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren, önlisans öğrencileri için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanır. Bu uygulama başlayıncaya kadar öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü; öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 ve üstü olan öğrenciler için en fazla 10 AKTS kredisi artırılabilir ve bu sadece mevcut sınıf ve altındaki sınıflarda kullanılabilir.

(6) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi 2015-2016 eğitim öğretim yılında önlisans programlarına kayıt yaptırmış birinci sınıf öğrencilerine 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonundan itibaren uygulanır.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2015

29471