8 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29825

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN

GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında kırsal kalkınma programının hazırlanması, hazırlanan kırsal kalkınma programı ile ilgili uygulamaların etkin, verimli ve doğru bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, koordinasyonu, tedbirlerin seçimi, tanıtımı ve Programa ilişkin değişiklikler ile ilgili faaliyetleri yürütmekten sorumlu olan Yönetim Otoritesinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu, 16 ncı ve 17 nci maddelerine ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında akdedilen, 9/11/2015 tarihli ve 2015/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sektörel Anlaşma ve 8/5/2015 tarihli ve 2015/7708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çerçeve Anlaşma hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Bağımsız değerlendirici: Program uygulamalarının ve etkilerinin objektif olarak değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Otoritesi tarafından hizmet alımı yöntemiyle görevlendirilen ve bu görevlendirme dışında Programın uygulanışında herhangi bir görevi, sorumluluğu ve menfaat ilişkisi bulunmayan gerçek veya tüzel kişiliği haiz değerlendiricileri,

c) Çağrı: Program kapsamında desteklenecek tedbirler, takvimi, bütçesi belli olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun proje kabul dönemini,

ç) Çerçeve Anlaşma: 8/5/2015 tarihli ve 2015/7708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmayı,

d) Denetim Otoritesi: Katılım Öncesi Yardım Aracına ilişkin oluşturulan yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin ve doğru bir şekilde işlediğine dair doğrulamayı yapmakla sorumlu olan Hazine Kontrolörleri Kurulunu,

e) İç Denetim Birimi: Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığını,

f) İletişim ve tanıtım planı: Program hakkında bilgilendirme ve tanıtım için hazırlanan planı,

g) İzleme Komitesi: İlgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve sivil toplum kuruluşlarının Program ve destekleri ile ilgili, izleme, değerlendirme süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak üzere oluşturulan komiteyi,

ğ) Katılım Öncesi Yardım Aracı: Avrupa Birliğinin katılım öncesi desteğini,

h) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesi: Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü ile Avrupa Komisyonunun eş başkanlığında, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Yönetim Otoritesi, Kurum ve diğer ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan ve temel görevi uygulamada Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenleri arasında uyum ve koordinasyonu sağlamak olan komiteyi,

ı) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

i) Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu,

j) Mutabakat zaptı: Kurum ile Yönetim Otoritesi arasında imzalanan Program kapsamında yapılacak işbirliği ve görev paylaşımı konusundaki belgeyi,

k) Program: Katılım Öncesi Yardım Aracı kırsal kalkınma bileşeni kapsamında hazırlanan kırsal kalkınma programını,

l) Sektörel Anlaşma: 9/11/2015 tarihli ve 2015/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Olan Avrupa Birliği Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmayı,

m) Tedbir: Program kapsamında yer alan destekleme konularını,

n) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü: Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki bileşenlere yönelik genel koordinasyonu sağlamakla sorumlu Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarını,

o) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi: Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin işleyişi ile Ulusal Fonun başkanı olarak Türkiye’de Avrupa Birliği fonlarının mali yönetiminden ve bu çerçevede yapılan işlemlerin mevzuata ve usulüne uygunluğundan bütünüyle sorumlu Hazine Müsteşarını,

ö) Yönetim Otoritesi: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

p) Yönetim Otoritesi Başkanı: Yönetim Otoritesinden sorumlu Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Otoritesi ve Görevleri

Yönetim Otoritesi

MADDE 4 – (1) Yönetim Otoritesi Tarım Reformu Genel Müdürlüğüdür. Yönetim Otoritesinin Program kapsamındaki görevleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Yönetim Otoritesinin görevleri

MADDE 5 – (1) Yönetim Otoritesi, Programın mali yönetim prensibine uygun olarak yönetilmesinden ve uygulamaların izlenmesinden sorumludur. Bu amaçla Yönetim Otoritesi;

a) Kurum ile mutabık kalınarak uygulanacak tedbirleri seçer, seçilen tedbirlere göre programı hazırlar ve uygulamalar sonucunda ihtiyaç duyulan Program değişikliklerine ilişkin çalışmaları yürütür.

b) Program uygulamalarının Programın kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini ve Program kapsamındaki işlemlerin Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalara, ilgili Avrupa Birliği mevzuatına ve ulusal mevzuata uygunluğunu gözetir.

c) Programın uygulama sürecinin etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için bilgi ve raporlama sistemi kurulmasını, işletilmesini ve güncellenmesini sağlar.

ç) Program uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirmesine dair çalışmaları yürütür.

d) İzleme Komitesinin çalışmalarına yardımcı olur, koordinasyon ve sekretarya görevini yürütür.

e) Program uygulamalarına ilişkin yıllık ve nihai uygulama raporlarıyla ilgili çalışmaları Kurum ile işbirliği içerisinde yürütür.

f) Program ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerini yürütür.

g) Teknik destek tedbiri kapsamında öngörülen faaliyetleri yürütür.

ğ) Yönetim Otoritesinin görevlerine ilişkin usulsüzlüklere yönelik yapılan başvuruları, alınan tedbirleri, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Denetim Otoritesine bildirir.

h)Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması tedbiri kapsamında öngörülen faaliyetleri yürütür.

ı) Tarım-çevre-iklim ve organik tarım tedbiri kapsamında öngörülen faaliyetleri yürütür.

i) Program altında çıkılacak her bir çağrı kapsamında tedbirlerin seçimi, zamanlaması ve uygunluk koşullarının belirlenmesinden ve her çağrıda her tedbir için bütçe tahsisinden sorumludur. Kararlar Kurum ile birlikte verilir.

j) Kurum ile işbirliği içinde Program için tanımlanacak tedbirlerin, kontrol edilebilirliğinden ve doğrulanabilirliğinden sorumludur.

k) Politika amaçlarına veya kaynakların kullanımına yönelik Kurum çalışma düzenlemelerindeki temel değişiklikler için görüş verilmesinden sorumludur.

l) İhtiyaç duyulması halinde yukarıdaki görevlerin bir kısmını başka bir kurum/kuruluşa yaptırır. Bu durumda, söz konusu görevlerin düzgün ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır ve Yönetim Otoritesinin yaptırılan görevlerin yönetimindeki ve yerine getirilmesindeki tam sorumluluğu, sağlam mali yönetim ilkesi gereği devam eder.

(2) Yönetim Otoritesi, görevleri ile ilgili konularda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ikili anlaşmalar ve ilgili diğer ulusal mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Otoritesinin Çalışma Usul ve Esasları

Programın hazırlanması

MADDE 6 – (1) Program; Yönetim Otoritesi tarafından, Avrupa Birliğinin katılım öncesi kırsal kalkınmaya yönelik olarak sağlanan kaynaklarının kalkınma plan ve programları ile ulusal stratejiler doğrultusunda diğer iç ve dış kaynaklı kırsal kalkınma program, faaliyet ve destekleri ile Avrupa Birliği tarafından sağlanan diğer kaynaklarla tutarlı ve uyumlu bir şekilde ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde hazırlanır.

(2) Program hazırlık çalışmaları, Bakanlıkça belirlenen ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve Komisyon ile koordineli bir şekilde yürütülür.

(3) Program, Komisyon tarafından kabul edildikten sonra Yüksek Planlama Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Programın izlenmesi

MADDE 7 – (1) Programın uygulanmasının etkinliği, etkililiği ve kalitesi, Programda öngörülen hedefler ve göstergeler ışığında izlenir.

(2) Programın uygulanmasına yönelik mali ve istatistiki bilgiler ile izleme verileri ve diğer gerekli bilgiler, Kurum ile yapılan mutabakat zaptı çerçevesinde ve Yönetim Otoritesi tarafından işletilen bilgi ve raporlama sistemi kullanılarak Kurumdan temin edilir.

(3) Programın izlenmesi çalışmaları İzleme Komitesi ile işbirliği halinde yürütülür. Ayrıca, Program uygulamalarına ilişkin kaydedilen ilerlemeler, Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesine ve Komisyona rapor edilir.

Programın değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Program uygulamalarının değerlendirilmesi, Programın amaç ve hedeflerine bağlı olarak, Komisyon ile işbirliği halinde belirlenen izleme ve değerlendirme kriterleri ve göstergeleri çerçevesinde Yönetim Otoritesi sorumluluğunda bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilir.

(2) Program uygulamalarının değerlendirilmesi sırasında, kaynakların kullanım düzeyi, uygulamaların etkililiği ile verimliliği ve Programda belirlenen öncelikler üzerindeki sosyoekonomik etki gözetilir.

(3) Programın stratejisini, Program uygulamalarının kalitesini, etkinliğini, etkililiğini ve tutarlılığını geliştirmek ile Program hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmek amacıyla, ön değerlendirme, nihai değerlendirme ve Komisyon tarafından uygun bulunması halinde ara değerlendirme gerçekleştirilir.

(4) Ön değerlendirme; programlama kalitesinin yükseltilmesini ve bütçe kaynaklarının uygun şekilde tahsisini ve verimliliğini sağlamak amacıyla Program hazırlığı sırasında yapılır.

(5) Program için değerlendirme planı; Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü ile istişare halinde hazırlanır. Değerlendirme planı, Komisyonun Programı kabul etmesini müteakip en geç bir yıl içinde İzleme Komitesine sunulur. Değerlendirme planı kapsamında ulaşılan sonuçlar konusunda İzleme Komitesine her yıl rapor verilir. Raporun bir nüshası da Denetim Otoritesine gönderilir. Plan kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin özeti yıllık uygulama raporuna eklenir.

(6) Komisyonun uygun bulması halinde, bütçe uygulaması görevlerinin verilmesini takip eden üçüncü yılda bir ara değerlendirme yapılır. Ara değerlendirme raporu, bu fıkrada belirtilen yılın 31 Aralık günü itibarıyla İzleme Komitesine ve Komisyona sunulmuş olur ve değerlendirme raporundaki önerilerin takibi hakkında Komisyon bilgilendirilir.

(7) Nihai değerlendirme en geç Program uygulama dönemini takip eden ilk yılın sonunda yapılır ve en geç söz konusu yılsonunda bu rapor tamamlanarak Komisyona sunulur.

Raporlama

MADDE 9 – (1) Yıllık uygulama raporu, Programın uygulanmasına ilişkin faaliyetleri içerir ve Kurum ile istişare edilerek 30 Haziran tarihine kadar hazırlanır. Yıllık uygulama raporları, bir önceki takvim yılını kapsar ve Programın tüm uygulama dönemini içeren kümülatif mali veriler ile izleme verilerini ve bir önceki takvim yılına ait diğer verileri içerir.

(2) Program uygulamalarıyla ilgili bir nihai uygulama raporu hazırlanır. Nihai uygulama raporu, Program kapsamındaki uygun harcamaların ödenmesi için belirlenen en son tarihi takip eden altı ay içinde sunulur. Nihai uygulama raporu, Programın tüm uygulama dönemini kapsar ve son yıllık uygulama raporunu da içerebilir.

(3) Yıllık uygulama raporları ve nihai uygulama raporu, İzleme Komitesi tarafından incelendikten ve onaylandıktan sonra, Komisyona sunulmak üzere Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne sunulur. Raporların birer nüshası da Denetim Otoritesine ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisine sunulur.

(4) Yıllık uygulama raporları ve nihai uygulama raporu;

a) Programın uygulanmasına ilişkin genel uygunluk koşullarında, özellikle temel sosyoekonomik eğilimlerdeki, ulusal, bölgesel veya sektörel politikalardaki değişiklikleri ve gerektiğinde bu değişikliklerin Program yardımı ile diğer Avrupa Birliği mali araçlarından gelen yardımlar arasındaki tutarlılık açısından sonuçlarını,

b) Uygun olduğu hallerde, sonuç göstergelerinin değerlerindeki değişiklikler de dâhil olmak üzere mali veriler, ortak ve programa özgü göstergeler ile nicel hedef değerlere atıf yapılmak suretiyle, Programın amaçlarına erişilmesiyle ilgili öncelik ve tedbirlerin uygulanmasındaki ilerlemeyi,

c) Mali taahhütler ve tedbir başına harcamaya ilişkin bilgileri ve değerlendirme planıyla ilgili olarak da gerçekleştirilmiş faaliyetlerin bir özetini,

ç) Programın uygulamasında karşılaşılan önemli sorunların bir özetini ve yapılan düzenlemelere ilişkin tavsiyeler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilen eylemleri, her tedbir için yapılan doğrulamaların sonuçlarının ve tespit edilen usulsüzlüklerin bir özetini, teknik destek tedbirinden sağlanan faydayı, yerel birimlerin daha geniş katılımı ile Programın tanıtımı için atılan adımları ve Avrupa Birliği fonlarının Türkiye Cumhuriyeti’nde mevcut bulunan finansmanını tamamladığını gösteren verileri,

d) Tüm katılım öncesi Avrupa Birliği yardımının eşgüdümünü sağlamak için atılan adımları,

e) Tedbir ve/veya sektör başına yapılan Avrupa Birliği harcamaları ile ulusal ve toplam harcamaları gösteren mali tabloları,

f) Görünürlük ve iletişim faaliyetleri planının uygulanması için yürütülen faaliyetlerin açıklamasını,

içerir.

(5) Komisyon yıllık uygulama raporu hakkında değerlendirmede bulunursa, bu değerlendirmeler doğrultusunda gerçekleştirilen eylemler hakkında Komisyon üç ay içerisinde bilgilendirilir.

Koordinasyon

MADDE 10 – (1) Yönetim Otoritesi, Program uygulamalarını izlemek için gerekli belgeleri İzleme Komitesine sunarak Komitenin çalışmalarına yardımcı olur. Bu kapsamda gerekli koordinasyonu sağlar.

(2) Yönetim Otoritesi, İzleme Komitesinin sekretarya hizmetlerini yürütür. Bu çerçevede aşağıdaki çalışmalar yapılır:

a) İzleme Komitesinin çalışmaları için ihtiyaç duyulan tüm belge, materyal, rapor, analiz ve teklifler hazırlanır, tercümeleri yapılır/yaptırılır ve elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak İzleme Komitesi üyelerine gönderilir.

b) İzleme Komitesi toplantılarının hazırlıkları, toplantıların düzenlenmesi ve toplantı tutanaklarının hazırlanması ile ilgili çalışmalar yapılır.

c) İzleme Komitesi çalışmalarına yönelik belgelerin, oturumlarda yapılan konuşmaların ve alınan kararların arşivi tutulur.

ç) İzleme Komitesi kararlarının uygulanması sağlanır ve sonuçları hakkında ilgili taraflara bilgi verilir.

d) İzleme Komitesi çalışmalarının tanıtımı ve duyurusu yapılır.

e) İzleme Komitesi toplantılarında tartışma ve karar alma sürecine üyelerin etkin bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan çeviri, tercüme gibi teknik ve lojistik hizmetler sağlanır.

f) Programın teknik destek tedbiri kapsamında gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri ile seminerler konusunda raporlar hazırlanır ve İzleme Komitesine sunulur.

g) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesinin çalışmalarına katılım ve bilgi sağlanır.

ğ) Program uygulamalarında kaydedilen gelişmeler, uygulamada yaşanan sorunlar, Programın izleme ve değerlendirme sonuçları ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili bilgiler İzleme Komitesine bildirilir.

Program hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri

MADDE 11 – (1) Program hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri, Yönetim Otoritesi, Kurum ve Komisyon ile işbirliği halinde hazırlanan iletişim planı kapsamında gerçekleştirilir. İletişim planında, Avrupa Birliğinin Programdaki rolü ve katkısı açıklayıcı bir biçimde kamuoyuna duyurulur.

(2) İletişim planı, İzleme Komitesinin değerlendirmesine sunulur ve onayı alınır.

(3) Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin, Katılım Öncesi Yardım Aracının tanıtım gerekliliklerine uygun olarak yürütülmesi sağlanır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi sırasında Kurum ile işbirliği yapılır.

(4) Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri, iletişim planı çerçevesinde Kurum ile imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde uygulanır.

(5) İletişim planı çerçevesinde yapılan bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak İzleme Komitesi bilgilendirilir.

Program değişikliği

MADDE 12 – (1) Programda değişiklik önerileri;

a) Endikatif Strateji Belgesi,

b) İzleme ve değerlendirme sonuçları,

c) Program uygulama sonuçları ve yıllık raporlar,

ç) İzleme Komitesinin önerileri,

d) Kurumun önerileri,

e) Programda uygulanması planlanan tedbirlerin geliştirilmesi,

f) Programa yeni tedbirler ve/veya sektörler eklenmesi,

g) Avrupa Birliği müktesebatı ve ulusal mevzuat değişiklikleri,

çerçevesinde hazırlanır.

(2) Değişiklik önerileri, değişiklik tekliflerine ilişkin İzleme Komitesinin onayının alınmasını müteakip Komisyona, Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisine gönderilir.

(3) Programa ilişkin değişiklik önerilerinin Komisyon tarafından kabul edilmesinin ardından ilgili merciler bilgilendirilir.

Teknik destek tedbiri

MADDE 13 – (1) Programda yer alan teknik destek tedbiri kapsamında yürütülecek faaliyetler için her yıl eylem planı hazırlanır.

(2) Eylem planı İzleme Komitesinin onayına sunulur.

(3) Tedbir faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak kamu alımlarında Komisyon tarafından onaylanan satın alma kuralları uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen iş ve işlemleri yerine getirmek üzere konusunda deneyimli ve yeterli sayıda personel, Yönetim Otoritesi Başkanının teklifi üzerine Bakanlıkça görevlendirilir.

Akreditasyon

MADDE 15 – (1) Akreditasyon çalışmaları, Komisyon ile yapılan ikili anlaşmalarda belirlenen akreditasyon kriterleri çerçevesinde Yönetim Otoritesi tarafından yürütülür.

(2) Bakanlık bu konuda gerekli her türlü tedbiri alır.

Çalışmalarda işbirliği

MADDE 16 – (1) Yönetim Otoritesi, görev ve sorumlulukların etkin, etkili, zamanında ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için Bakanlık birimleri, ihtiyaca göre Bakanlıkça belirlenen ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile gerekli işbirliği, uyum ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını yürütür.

Denetim

MADDE 17 – (1) Katılım Öncesi Yardım Aracının yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliği Denetim Otoritesi tarafından denetlenir. Ayrıca, Yönetim Otoritesi Bakanlık bünyesinde yer aldığından İç Denetim Birimi tarafından da denetlenir. Yönetim Otoritesi istenen her türlü bilgi, belge, kayıt, rapor ve bilgi sistemlerini sunmak ve bu bilgileri denetime hazır bulundurmak zorundadır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik ile, 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlamış ve devam eden iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.