6 Eylül 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29823

YÖNETMELİK

Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin girişimcilik ve özellikle kadın girişimciliği hakkında araştırmalar yapılması ve girişimci yetiştirmeye yönelik eğitim çalışmalarında bulunulması amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde yürütülen derslerin girişimcilik boyutuna akademik katkı sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez (Gedik Üniversitesi KAGİMER): Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;

a) Gedik Üniversitesi KAGİMER’in amacı girişimcilik ve özellikle kadın girişimciliği hakkında araştırmalar yapmak ve girişimci yetiştirmeye yönelik eğitim çalışmalarında bulunmak suretiyle lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde yürütülen derslerin girişimcilik boyutuna akademik katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda girişimci adaylarına ve özellikle de kadınlara mesleki eğitim ve danışmanlık desteği vererek bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmeyi; girişimciliğin geliştirilmesine yönelik kurslar, sertifika programları, konferans, kongre, sempozyum ve atölye çalışmaları düzenlemek suretiyle bu alanda karşılaşılan sorunlar hakkında öneriler geliştirmeyi ve ilgili kuruluşlar ve özellikle de kamu/özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bulunarak çözümler üretmeyi; kendi işini kurmak ya da büyütmek isteyenlere yol göstermeyi ve böylece özellikle toplumdaki kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Girişimci adaylarının ve özellikle de kadınların iş kurma aşamasında ve iş hayatında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında yurtiçinde ve yurtdışında araştırma, inceleme projeleri hazırlar, uygular ve bu gibi çalışmaları destekler,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kadın girişimcilerin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik konferanslar, kongreler, kurslar, seminerler ve atölye çalışmaları düzenler,

c) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde girişimcilik ve özellikle de kadın girişimciliğine yönelik ders ve seminerler verir,

ç) Üniversitenin farklı birimlerinde girişimcilik konularında yapılan bilimsel çalışmaları teşvik eder ve destekler, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini girişimcilik ve kadın girişimciliği üzerinde araştırma yapmaya özendirir ve teşvik eder,

d) Kamu kuruluşları, diğer tüzel kişiler ile özel kişilerden gelecek isteklere göre araştırma ve incelemeler yapar, danışmanlık hizmeti verir,

e) Yayınlar yapar ve yapmaya teşvik eder,

f) Kendi işini kurmak ya da büyütmek isteyen öğrencilerin bilgi ve deneyim sahibi olmalarına yardım eder,

g) İlgi alanına giren konularda faaliyette bulunan (TÜBİTAK, KOSGEB, TOBB, KAGİDER gibi) kamu veya özel kuruluşlar ve/veya uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütür, uygulama ve araştırma projeleri hazırlar ve bunların takibini yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin Organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Gedik Üniversitesi öğretim elemanları arasından üç yıl için, Mütevelli Heyetinin görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre önerir. Müdür Yardımcısı aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, Müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak toplantılara başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin idari işlerini yönetmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak ve yazışmaları yapmak,

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektörce üç yıllık süreyle görevlendirilecek üç üye ile beraber toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, Müdürün teklifi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından tekrar Rektörce görevlendirme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğe sunmak,

ç) Uygulama ve araştırma projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek; görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

d) Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak,

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite içinden ve dışından Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek en fazla on öğretim elemanını ve kişiyi Danışma Kurulunda görevlendirebilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilirler.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine çoğunluk aranmadan toplanır.

(4) Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır. Danışma Kurulunun tavsiyeleri Müdür aracılığıyla Merkezin diğer organlarına iletilir.

Danışma Kurulunun görev ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir.

(2) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturur ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur.

(3) Faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeleri önerebilir. Danışma Kurulunun önerileri toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları

MADDE 14 – (1) Merkez, sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Rektörün onayına sunulur.

Personel

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektörce görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyet Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.