5 Eylül 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29822

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR DOKTOR SAADETTİN

GÜNER YAKIT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma prensiplerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta, gazyağı, motorin türleri, fuel-oil türleri, biodizel ve diğer sıvı yakıtları,

b) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre çalıştığının değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemini,

c) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ç) Laboratuvar: Yakıt (akaryakıt, kömür ve gaz), analiz ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürüldüğü yeri,

d) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı, Avrupa Akreditasyon Birliği (IEA) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Rehber Dokümanları ile akreditasyon kurallarına uygun yakıt analizleri yapmak,

b) Yakıt piyasasında yapılan denetimler esnasında alınan yakıt numunelerinin test ve analizlerini akreditasyona uygun olarak yapmak,

c) Merkeze teslim edilen veya gönderilen numunelerin test analizlerini EPDK tarafından yayınlanan teknik düzenlemelere uygun olarak yapmak, yakıtların teknik düzenlemelere uygun olup olmadığını tespit etmek,

ç) EPDK nın test ve analizlerini sözleşme süresince yerine getirmek,

d) Akaryakıt, gaz ve katı yakıt analizleri konusunda araştırma yapmak,

e) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak, benzer kuruluşlarla ortaklaşa iş yürütmek ve bu konulardaki çalışmaları desteklemek,

f) Mevcut analiz yöntemlerine ilave olarak, farklı cihaz ve aletlerle yeni analiz yöntemleri geliştirmek ve geçerli kılmak,

g) Özelde bölgesel, genelde Türkiyede tüketilen akaryakıt ve diğer yakıtların kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Kalite Yöneticisi,

b) Müdür,

c) Müdür Yardımcısı,

ç) Teknik Yönetici,

d) Yönetim Kurulu.

Kalite Yöneticisi ve görevleri

MADDE 7 – (1) Kalite Yöneticisi, kalite yönetim biriminin sorumlusu olup aynı zamanda yönetim temsilcisidir. TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardının gerektirdiği eğitimleri almış Merkez çalışanları arasından Müdür tarafından atanır.

(2) Kalite Yöneticisinin görevleri şunlardır:

a) Kalite ile ilgili çalışmaların organizasyon ve takibinden sorumludur. Kalite yöneticisi, kalite sistem politikalarını, hedeflerini ve TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardını karşılayan dokümanların hazırlanmasını koordine ve sisteme uygunluğunu kontrol ederek yönetime bilgi sunmaktan sorumludur. Bu çerçevede, iç ve dış tetkikleri planlar, kalite kontrol çalışmalarını ve yönetimin gözden geçirme faaliyetini organize eder ve gerekli görüldüğünde deney çalışmalarına katılır.

b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere gerekli hallerde Müdüre, Müdür Yardımcısına ve Teknik Yöneticiye vekâlet eder.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkezin mevzuata uygun olarak yönetiminden sorumlu kişidir. Müdür, Rektör tarafından atanan, konu ile ilgili deneyimli kimya bölümü profesör veya doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından görevlendirilen Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesidir. Görevlendirilecek Müdür tam zamanlı görev yapan öğretim üyelerinden atanır. Müdürün görevlendirme süresi üç yıldır. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulunun Genel Sekreteridir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Gerekli durumlarda Yönetim Kurulunun toplanmasını Yönetim Kurulu Başkanına teklif etmek ve toplantının gündemini hazırlamak,

b) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin yönetsel sorumluluklarını üstlenmek, Merkez içi yönetici ve yardımcıları atamak ve gerekli görüldüğünde yeniden düzenlemek,

ç) Kalite Yöneticisi ile kalite politikasını saptamak ve bu politikaya uygun strateji ve hedeflerin belirlenmesini sağlamak,

d) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini, çalışma ortamının iyileştirilmesi ve iş güvenliğinin sağlanması için önlemler alınmasını sağlamak, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetimlerinin yapılmasını ve sonuçlarının alınmasını sağlamak,

e) Analiz sonuç raporlarını onaylamak, açıklama/görüş ve yorum yapmak,

f) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacını Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak gerekçesi ile birlikte Rektöre sunmak,

g) Merkezin işlevlerini, standartlara ve belirlenmiş kurallara uygun olarak sürdürülmesini sağlamak ve kontrol etmek,

ğ) Yönetim Kurulunun görüşünü ve Rektörün onayını alarak, Merkezin yurtiçinde ve dışında benzer veya ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmasına karar vermek,

h) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili döner sermaye hizmetlerinin, Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,

ı) Merkez faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna ve talep edildiğinde EPDK’ya sunmak,

i) TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı ve bu standarda göre hazırlanmış prosedürler, talimatlar ve diğer dokümanlardaki şartların yerine getirilmesinden sorumlu olmak,

j) Gerekli hallerde, Teknik Yöneticiye ve Kalite Yöneticisine vekâlet etmek.

Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez hizmetlerinin idari yönden yönetimi, yürütülmesi ve denetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı olmak üzere Merkez çalışanları arasından belirlenir. Müdür tarafından atanır.

(2) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Çalışma ortamının iyileştirilmesi ve iş güvenliğinin sağlanması için önlemler almak, her türlü fiziksel altyapı ihtiyaçlarını belirlemek,

b) İlgili kayıtların düzenli tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

c) Her türlü doğrudan veya ihale usulü, malzeme ve hizmet satın alma işlemlerini yürütmek,

ç) Cihazların ve ekipmanların bakım, onarım, kalibrasyon ve performans testlerinin yaptırılmasını sağlamak,

d) TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı ve bu standarda göre hazırlanmış prosedürler, talimatlar ve diğer dokümanlardaki şartların yerine getirilmesinden sorumlu olmak,

e) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, gerekli hallerde Müdüre, Teknik Yöneticiye ve Kalite Yöneticisine vekâlet etmek.

Teknik Yönetici ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez hizmetlerinin teknik yönden yönetimi, yürütülmesi ve denetiminden sorumlu olup Müdür tarafından görevlendirilir. Teknik Yöneticisinin görevleri şunlardır:

a) Merkezde uygulanan tüm deney metotlarını, geçerlilik, doğruluk ve güvenilirlik açısından takip etmek ve sorumlu olmak,

b) Personele cihaz ve analizlerle ilgili teorik ve pratik eğitim vermek veya verilmesini sağlamak,

c) Deneyleri organize etmek, cihazları çalışır kılmak ve bakım, onarım, kalibrasyon ve performans testleri zamanında yapılmasını sağlamak,

ç) Metot doğrulama ve geçerli kılma çalışmalarını gerçekleştirmek,

d) TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı ve bu standarda göre hazırlanmış prosedürler, talimatlar ve diğer dokümanlardaki şartların yerine getirilmesinden sorumlu olmak,

e) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, üstlendiği tüm sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak ve gerekli hallerde Müdüre, Müdür Yardımcısına ve Kalite Yöneticisine vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Rektör veya görevlendirdiği bir rektör yardımcısı başkanlığında, Müdür doğal üye olmak üzere, üç yılda bir değişecek şekilde, Karadeniz Teknik Üniversitesinden öğretim elemanları ve/veya Merkez temasına uygun kurum veya kuruluşlarından atanan üyeler dâhil toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, en az yılda bir defa ayrıca gerekli görüldüğünde, Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine, salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevleri konusunda önerilerde bulunabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimi ve çalışması ile ilgili önerilerde bulunmak,

b) Merkezin bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak; bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerinin plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması konusunda öneriler sunmak,

c) Merkez yönetimi ve işleyişi ile ilgili her türlü konuyu Rektöre arz etmek,

ç) Gerekli yönetmelik taslaklarını hazırlanmasına katkı sağlayarak Üniversite Senatosunun onayına sunmak,

d) Yönetim Kurulu Genel Sekreteri tarafından hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek ve tavsiye kararları almak,

e) Analiz ücretlerini inceler ve belirlenmesine katkı sağlar, Merkez çalışmalarının Döner Sermaye ile ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesi konusunda önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 14 – (1) 23/3/2011 tarihli ve 27833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.