5 Eylül 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29822

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK

ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/1997 tarihli ve 22901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma- Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – ARGEFAR’ın temel amacı ve faaliyet alanı ilaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri, fonksiyonel ve takviye edici gıdalarla ilgili temel ve uygulamalı bilimler alanında araştırma geliştirme faaliyetlerini koordine etmek ve bu alanda birbirinden bağımsız yapılan aynı konudaki çalışmaları birleştirip üretime dönük sonuçlar elde etmektir.

ARGEFAR’ın ikincil amacı faaliyet alanı kapsamında gereksinim duyulan her türlü temel, translasyonel ve klinik araştırmaları yapmak ve konuya ilişkin ulusal mevzuat çerçevesinde gerek görülen her türlü hizmeti gerçekleştirmektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (e), (f), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 2 nci madde kapsamında tanımlanan ilgili tüm uygulama alanlarında, bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün sorunlarıyla ilgili projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite düzeltilmesi konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek;”

“b) Ege Üniversitesinin farklı birimlerinde kuruluş amacı ve faaliyet alanı ile ilgili tüm uygulama alanlarında yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve gerçekleşen projelerin koordinasyonunu sağlamak;”

“c) İlaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri, fonksiyonel ve takviye edici gıdalarla ilgili alanlarda Üniversitenin ve sanayinin ihtiyaç duyduğu araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı/personel yetişmesini teşvik etmek, bunun gerçekleştirilmesi için gerekli ortam ve imkânları hazırlamak;”

“e) İlaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri, fonksiyonel ve takviye edici gıdalarla ilgili temel ve uygulamalı araştırma projelerini destekleme esaslarını belirlemek; ülkemizin ve bölgemizin gereksinimlerine yönelik sonuçlara varacak olan araştırmalara öncelik veren araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak;”

“f) İlaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri, fonksiyonel ve takviye edici gıdalarla ilgili temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve endüstrinin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araştırma sorunlarına çözüm yolu aramak;”

“h) İlaçların, biyolojik medikal ürünlerin, kozmetiklerin, tıbbi cihazların, gıdaların, gıda takviyelerinin, fonksiyonel ve takviye edici gıdaların araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak;”

“ı) Üniversite bünyesinde konuyla ilgili mevcut diğer araştırma laboratuvarları, araştırma- uygulama merkezleri ve benzer birimler arasındaki ilişkileri geliştirmek, organik bağları kuvvetlendirmek, bunların AR-GE imkanlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını kolaylaştırmak;”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Merkez Müdürü, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri, fonksiyonel ve takviye edici gıdalar, ilaç araştırma geliştirme ve farmakokinetik uygulamalarla ilgili alanda faaliyet göstermiş tercihen Eczacılık veya Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarını vekil bırakır. Müdür yardımcısı da bulunmazsa, Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır. Altı aydan uzun süreli üniversite dışı görevlendirmelerde yerine yenisi görevlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Müdürün önerisi ile Rektör tarafından en az biri öğretim üyesi olmak üzere dört müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren Müdürün görev süresinin bitmesi ile sona erer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer dört üye tercihen Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından ve üniversitenin merkezden yararlanan akademik birimlerinin bu kurulda dengeli temsiline özen gösterilerek, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile ayda en az bir kez toplanır. Müdür veya en az üç Yönetim Kurulu üyesinin gündemi belirten yazılı başvurusu ile de iki gün içinde olağanüstü toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 – Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile ilaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri, fonksiyonel ve takviye edici gıdalarla ilgili alanlarda bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanabilecek üniversite içi ve üniversite dışı kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından üç yıl için onaylanan en az beş en çok on beş kişiden oluşur. Bu kurula Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar. Ayrıca, gerek görülmesi halinde, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görüş ve düşüncelerine başvurulmak üzere en çok beş kişi daha davet edilebilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.