4 Eylül 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29821

YÖNETMELİK

Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK, ŞEHİRCİLİK VE TASARIM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, tek yapı ölçeğinden, kent ve bölge ölçeğindeki mekânlara kadar her türlü bina ve yerleşmelerle ilgili planlama ve tasarım; bu ölçeklerle ilgili sosyal, ekonomik, politik, yönetsel, toplumsal, demografik, fiziki, mimari, teknik ve sanatsal konularda bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları ve etkinlikler yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanı, kuruluş amaçlarında belirtilen uygulama ve araştırma merkezi çalışma alanına giren yurt sorunları başta olmak üzere aşağıdaki konuları kapsar:

a) Merkezin amaçları arasına giren konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Merkezin amaçları arasına giren konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek; kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek; sergi, yarışma ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

ç) 2547 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan diğer mevzuat ile Üniversite yönetmelikleri çerçevesinde kamu ve özel kuruluşlara, sorunları ile ilgili ücretli veya ücretsiz araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz ve benzeri çalışmalar ve danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek, bilimsel rapor vermek, proje ve benzeri teknik çalışmalar yapmak, belgeler düzenlemek ve vermek.

d) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel esaslar çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili dokümantasyon temini için gerekli girişimleri yapmak.

f) Amaçları doğrultusunda uluslararası, ulusal, yerel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak.

g) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara uzmanlık kazandırmak amacıyla eğitim ve sertifikalı veya sertifikasız öğretim programları düzenlemek.

ğ) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

h) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

ı) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

i) Amaçlarına uygun tüm çalışmalarda gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

j) Rektör ve Üniversite Yönetim Kurulunca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından üç yıllık süreyle Mütevelli Heyetin görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre önerir. Müdür yardımcısı aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak toplantılara başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak ve yazışmaları yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet, konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkez müdür yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek üç üye ile beraber toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, Müdürün teklifi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından tekrar Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğe sunmak.

ç) Uygulama ve araştırma projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek; görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak.

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunda Üniversite içinden ve dışından Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek en az on, en fazla otuz öğretim elemanını ve kişiyi Yönetim Kurulu görevlendirebilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine çoğunluk aranmadan toplanır.

(4) Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır. Danışma Kurulunun tavsiyeleri Müdür aracılığıyla Merkezin diğer organlarına iletilir.

Danışma Kurulunun görevleri ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir.

(2) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturur ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur.

(3) Faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeler önerebilir. Danışma Kurulunun öneri kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Uygulama ve Araştırma Merkezi birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezde kurulacak çalışma ve uygulama birimleri ve bunların çalışmalarında görevlendirilecek laboratuvar, atölye ve benzeri alt birimler, Müdürün önerisi, Merkez Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından yapılır. Merkez Müdürü bu elemanlardan tercihen grup sorumlularından birinin “Birim Yürütücüsü” olmasını Rektöre önerir. Birim yöneticileri bağlı olduğu Merkez Müdürüne ve Yönetim Kuruluna karşı, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları

MADDE 15 – (1) Merkez, sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Rektörün onayına sunulur.

Personel

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.