4 Eylül 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29821

YÖNETMELİK

Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün katkılarıyla oluşturulacak ar-ge laboratuvarlarında geliştirilen kaynak elektrotları ve ekipmanlarını testlerden geçirerek üretimini yapmak ve dünya piyasalarında satışını gerçekleştirerek ülkeye döviz kazandırmak.

b) Mekatronik ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin katkılarıyla hayata geçirilecek Kaynak Makine ve Robotu Geliştirme çalışmalarının testlerini yaparak yurt dışı bağımlılığından kurtulmak suretiyle Milli Kaynak Robotu üretimimizi yapmak. Kullanıcı seviyesinde de eğitimler vererek dünyanın her noktasında çalışabilecek istihdam yaratmak.

c) Merkezde yetiştirilecek kalifiye elemanlardan, boru hatları, köprü ayakları, sualtı yapıları, gemi gövdeleri, petrol platformları, rüzgar türbinleri gibi birçok alanda çalışmak üzere istihdam yaratmak.

ç) İş kazaları nedeniyle özellikle tersanelerde kaynakçılık ile uğraşanların maruz kaldığı tehlikeli durumları minimuma indirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kaynak elektrotları, ekipmanları ve sarf malzemelerinin ar-ge çalışmaları yapmak.

b) Kaynak makine ve robotları üretmek üzere projeler geliştirmek.

c) Sertifikalı kaynakçı yetiştirmek.

ç) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler vermek.

d) Kaynaklı üretimle ilgili çeşitli projeler geliştirmek.

e) Kaynak robotu kullanım kursları vermek.

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, kongreler, kurslar ve seminerler düzenlemek.

g) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kaynak teknolojileri ile ilgili ders ve seminerler vermek.

ğ) Kamu kuruluşları, diğer tüzel/özel kişilerden gelecek isteklere göre araştırma ve incelemeler yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek.

h) Yayınlar yapmak ve yapmaya teşvik etmek.

ı) Her türlü faaliyetiyle ilgili olarak yerli kuruluşlar, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve diğer yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları veya Üniversite içinden veya dışından konunun uzmanı kişiler arasından, Mütevelli Heyetinin uygun görüşü ile Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür görev başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder ve Yönetim Kurulu raportörlüğünü yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu üyelik seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yönetim kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Kurul toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma grupları oluşturmak ve yapacakları işleri düzenlemek.

b) Merkezin düzeni, genel işleyişi ve idari personeli ile ilgili Müdürün yapacağı önerileri karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma programlarını karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile uzmanlık isteyen konularda geçici veya sürekli olarak oluşturulan organlardır. Görev süreleri, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu gruplar, Üniversitede görevli öğretim elemanlarından oluşturulabileceği gibi, kısmen veya tamamen bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışındaki kişilerden de oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları

MADDE 13 – (1) Merkez, sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca hazırlanıp Rektörün onayına sunulur.

Personel

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını ya da bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.