2 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29819

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim ve öğretim ile araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

b) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalı başkanını,

c) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Tek bilim veya sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında o anabilim/anasanat dalındaki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden, birden fazla bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında başkan yardımcıları ile bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

d) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

e) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalında lisansüstü programı olan bilim/sanat dalını,

f) Bilim/sanat dalı başkanı: Anabilim/anasanat dalında lisansüstü programı bulunan bilim/sanat dalı başkanını,

g) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

ğ) Bütünleşik doktora: Yüksek lisans ile doktora programlarının birleştirildiği ve kesintisiz eğitimin sürdürüldüğü lisansüstü programını,

h) Danışman: Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilere, akademik çalışmalarda rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

ı) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,

i) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

j) Enstitü: Akdeniz Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren ilgili enstitüyü/enstitüleri,

k) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

l) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

n) Kredi: Bir ders saati teorik ders veya iki ders saati uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini,

o) Müfredat: Bir programı bitirmek ya da bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan programı,

ö) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan kişiyi,

p) Program: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora, sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda, belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik/sanatta yeterlik sınavı, tez, dönem projesi ve uygulamalarını,

r) Rektör/Rektörlük: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

s) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü sunum ve yazılı metin çalışmasını,

ş) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Lisansüstü eğitimin amacına yönelik hazırlanan bilimsel/sanatsal bir çalışmayı ve tez yazım kurallarına göre oluşturulmuş yazılı bir dokümanı,

u) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek ve tez çalışmalarına rehberlik etmekle oluşturulan komiteyi,

ü) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

v) Uluslararası öğrenci: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunmayan öğrencileri,

y) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

z) Yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

aa) Yabancı dil sınavı: Merkezi yabancı dil sınavı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

bb) Yetenek sınavı: Anasanat dallarına kabul edilecek öğrenciler için düzenlenen sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

Programların açılması

MADDE 5 – (1) Programların açılması veya değişiklik önerileri, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.

(2) Program açma teklifleri; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, yeni açılacak programda yarıyıllar itibarıyla okutulacak dersler, kredileri, zorunlu veya seçmeli statüleri, içerikleri ve dersleri verecek öğretim elemanlarının öz geçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır.

(3) Bir enstitüdeki disiplinler arası programların açılması teklifi programda görev alacak öğretim üyeleri tarafından birden fazla enstitüyü ilgilendiren disiplinler arası programların açılması teklifi ise ilgili enstitü müdürleri tarafından birlikte yapılır. Bu programların açılması enstitü kurullarının olumlu görüşü, Senatoların kararları ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.

(4) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, Rektörlüğün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında, o enstitü anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan lisansüstü program açılabileceği gibi, disiplinler arası lisansüstü programlar da açılabilir. Aynı usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru tarihi, sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler Rektörlük tarafından her akademik yarıyıl başında ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Eşdeğerlikler, Kesin Kayıt, Kayıt Yenileme ve

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Başvuruda ortak hükümler

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara başvuruda aranan ortak hükümler:

a) İlgili bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim/sanat dalında lisans ve/veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.

b) Lisansüstü programlar için Senato tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip olmak.

c) Lisansüstü programlarda yabancı dil sınavlarına; tezli yüksek lisans programı için katılmış olmak, doktora/sanatta yeterlik programları için ise en az 55 puana sahip olmak. Senatonun onayı ile doktora/sanatta yeterlik eğitimine giriş için kullanılan yabancı dil sınavlarında asgari taban puan değerleri değiştirilebilir. Bütünleşik doktora ve yabancı dilde eğitim veren programlar hariç doktora/sanatta yeterlik programları için farklı yabancı dil puanları belirlenemez.

ç) ALES ve/veya yabancı dil sınavı yerine  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ya da uluslararası bir sınavdan eşdeğer bir sınav sonucu ile başvuran adayların 11 inci maddede belirtilen koşulları da yerine getirmeleri gerekir.

d) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar için güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar haricinde, yüksek lisans derecesiyle başvuran adaylardan ALES sözel puanı aranır. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru

MADDE 8 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda aranan şartlar şunlardır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak.

b) ALES’ten; tezli yüksek lisans programları için başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak, tezsiz yüksek lisans programları için ise; ALES’ten alınacak puan ve türü enstitünün teklifi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir. Ayrıca güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

c) Tezsiz yüksek lisans programları için yabancı dil sınavı aranıp aranmayacağı enstitünün teklifi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir.

ç) Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavında adaylar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavlarda adayın; tezli yüksek lisans programı için bilimsel araştırma yaparak, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanma, tezsiz yüksek lisans programı için ise mesleki konularda derin bilgi kazanma özelliği ve mevcut bilginin uygulamada kullanımı konuları da değerlendirilir.

Doktora/sanatta yeterlik programına başvuru

MADDE 9 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuruda aranan şartlar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

b) Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuruda dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak,

c) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve tıp fakülteleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu olmak,

ç) Tıp fakültesi mezunları için ALES veya TUS, diğer adaylar için ise ALES standart puanına sahip olmak,

d) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip veya (c) bendinde tanımlanan adaylar için, ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 60 tam puana sahip olmak. Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar için güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar haricinde, yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 60 puana sahip olmak,

e) Dört yıllık lisans diploması ile bütünleşik doktora programlarına başvuran adaylar için lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 tam puan almış olmak. Sanatta yeterlik çalışmasına lisans derecesiyle başvuran adaylar için ise ALES sözel puan türünde en az 80 puan almış olmak,

f) Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına başvurularda; tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS giriş sınavında temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen en az 55 tam temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 60 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmak,

g) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar için anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 tam puan almış olmak,

gereklidir.

(2) Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavında adaylar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavlarda adayın; bağımsız araştırma/sanatsal çalışma yapması, bilimsel/sanatsal olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapması ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel/sanatsal yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği konuları da değerlendirilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına; Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış olmak, öğrenim gördüğü programdaki not ortalaması 100 üzerinden en az 85 ya da 4 üzerinden en az 3,5 veya eşdeğeri bir puana sahip olmak, tez çalışmasına başlamamış olmak ve ilgili lisansüstü programa başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanları, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

(3) Farklı alanlardaki programlardan yatay geçiş başvurusu yapılmaz.

(4) Yatay geçiş başvurusu, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalınca incelenir ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır.

(5) 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre atanan araştırma görevlilerinde bu maddede yer alan koşullar aranmaz.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, aynı programın tezli yüksek lisans programının açık olması durumunda; Senato tarafından belirlenecek şartları yerine getirmek koşulu ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Eşdeğerlikler

MADDE 11 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına başvuruda aranan ALES ve yabancı dil sınav puanları yerine geçecek puanlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir:

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılır.

b) Adayların Avrupa ortak dil kriterlerine göre Türkçe yeterlik düzeyleri ve puan aralıkları aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir.

Türkçe Dil

 

 

Yeterlik Düzeyleri

Puan Aralıkları

Açıklamalar

C2

95-100

Eğitim-Öğretime başlar

C1

85-94

Eğitim-Öğretime başlar

B2

75-84

Eğitim-Öğretime başlar

B1

60-74

Türkçe öğretim programına katılır

A2

30-59

Türkçe öğretim programına katılır

A1

0-29

Türkçe öğretim programına katılır

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından burslu olarak yerleştirilen uluslararası öğrencilerden; Türkçe yeterlik belgesine (C2, C1 ve B2 seviyesi) sahip olan adaylar öğrenimine başlar. Türkçe yeterlik belgesine (B1, A2 ve A1 seviyesi) sahip olmayan adaylara, kayıt yaptırdıktan sonra yeterlik için öğrenime ara izni verilir. Bu durumda olan adaylar, Üniversitede uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen Türkçe öğretim programına katılır. Bir sonraki sınav döneminde yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavı sonucuna göre başarılı olan adaylar öğrenime başlar. Türkçe yeterlik sınavı sonucunda başarısız olan adaylar kendi imkânlarıyla öğrenimlerine devam edebilirler. Bu durumda öğrenimlerine devam etmek isteyen adaylara Türkçe yeterliklerini sağlamaları için bir yıl ek süre verilir. Bu süre sonunda da Türkçe yeterliği sağlayamayanların enstitüyle ilişiği kesilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) 8 ve 9 uncu maddelerde yer alan başvuru şartlarını sağlayarak lisansüstü eğitime kabul edilen, lisans veya yüksek lisans eğitimlerini başvurdukları yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan adaylara; eksikliklerini gidermek amacıyla bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında öğrencinin alacağı dersler, enstitü bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Söz konusu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

b) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıtlı olduğu lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında; devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı ilgili lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez.

Yurt dışında ikamet eden uluslararası adayların kabulü

MADDE 13 – (1) Uluslararası adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları ve öğrenci kontenjanları, ilgili bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisans ya da lisansüstü programlarında öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek danışmanlık, uzmanlık alan dersi ve seminer dersleri hariç belirlenen derslere devam edebilirler. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.

(4) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Bakanlar Kurulunca ilgili program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(5) Özel öğrencilik ilgili programdan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Programlara başvuru

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde, Senato tarafından belirlenen belgelerle birlikte lisansüstü eğitim yapmak istedikleri programı belirten dilekçe ya da elektronik form ile enstitü müdürlüğüne müracaat eder.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapmak için, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üç asıl, iki yedek üye olmak üzere bir sınav jürisi oluşturur.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde;

a) Tezli yüksek lisans başarı notu; ALES puanının veya yetenek sınav puanının %50'si, lisans not ortalamasının %10'u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %30'u ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendirilir. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

b) Tezsiz yüksek lisans başarı notu; lisans not ortalamasının %40'ı, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %60’ı dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendirilir. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

c) Doktora/sanatta yeterlik programları için başarı notu; ALES/TUS puanının veya yetenek sınav puanının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %10'u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %30'u ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi mezunları adaylar ile (f) bendinde belirtilen bütünleşik doktora programına başvuranlar için başarı notu hesaplamasında yüksek lisans yerine lisans not ortalaması dikkate alınır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendirilir. Başarı notu 70 puan ve üzeri olan adaylar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

ç) Uluslararası adayların tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilmesi için başarı notu; lisans not ortalamasının %40'ı yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının/yetenek sınav puanının %60'ı dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 65 puan ve üzeri olan adaylar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilmek için başarı notu; yüksek lisans not ortalamasının %40'ı yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %60'ı dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 70 puan ve üzeri  olan adaylar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendirilir.

d) Lisansüstü sınavlarda başarılı olup kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak belirlenir. Bu liste anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(3) Kayıt hakkı kazanan adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sınav sonucuna ilan tarihinden itibaren itiraz süresi beş iş günüdür.

(4) Asıl adaylar süresi içinde kayıt yaptırmak zorundadır; kayıt yaptırmayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan öğrenci kabul edilir. Yedek adayların başvuruları için, asıl adayların kayıt süresinin bitimini takip eden üç iş günü süre tanınır. Yedek adaylar puan sıralamasına göre boş kontenjanlara kayıt hakkı kazanır.

Kesin kayıt

MADDE 17 – (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adayların, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Senato tarafından belirlenen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.

(2) Lisansüstü programlara online başvuru yapıp kesin kayıt hakkı kazananlardan belgelerin asılları istenir.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlem yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Dersler

MADDE 18 – (1) Programın ders aşamasındaki toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir. Bir lisansüstü programda her yarıyıl yer alacak zorunlu ve seçmeli dersler, her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile doktora/sanatta yeterlik eğitimi almış öğretim görevlileri de ders verebilir.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler her bir yıl için güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde okutulur. Her dönemde okutulan derslerin toplamları en az 30 AKTS olmak zorundadır. Derslerin dönemleri eğitim-öğretim yılı başında belirlenir ve değiştirilemez.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(5) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

(6) Öğrenciler lisansüstü eğitim-öğretime başladıkları yılın müfredatına tabidir.

Danışman ataması

MADDE 19 – (1) Her öğrenci için danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Danışman, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır.

(2) Danışmanlar, ilgili bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalının öğretim üyesi veya diğer birimlerde görev yapan ilgili bilim alanının öğretim üyelerinden atanır. Ancak Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik ve tezsiz yüksek lisans programlarında Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora/sanatta yeterlik dereceli bir öğretim görevlisi de atanabilir. Ortak yürütülen programlar için ise diğer yükseköğretim kurumundan da danışman atanabilir.

(3) Uzun süreli kurum dışı görevlendirme, uzun süreli rapor ve benzeri durumlarda öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Gerekli hallerde öğrenci ve/veya mevcut danışmanın talebi, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Danışmanlık yapabilecek öğretim üyelerine ve öğrenci kontenjanlarına ilişkin diğer hususlar, anabilim/anasanat dallarının özellikleri de dikkate alınarak enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) Tez çalışması için birden fazla tez danışmanı gerektiğinde, ilgili bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(6) Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersini açar.

(7) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12'dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe gösterilerek %50 artırılmasına enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile karar verilir. Bir öğrenciye tezi için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Hali hazırda üzerinde 12'den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemek ve istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ders ve tez aşamasında ders kaydını, katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kendilerine öğrenci belgesi verilmez.

(2) Mazereti nedeniyle, ders kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptırmayan öğrenci, öğretimin başlangıcından itibaren on iş günü içinde olmak koşuluyla mazeretini belgelendirerek enstitüye müracaat eder. Mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci ders kaydı yaptırabilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz, tez aşamasında ise danışmanı ve/veya tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılır.

(4) Ders kaydı yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

(5) Öğrenci, bir yarıyıl için azami ders yükünü tamamlamış olsa dahi öncelikle başarısız olduğu derse kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak, ders kaydı süresi içinde; ders alma döneminin dördüncü yarıyılına başlamak üzere olması, dersin açılmaması, dersin kaldırılması ve benzeri hallerde danışmanın önerisi, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenci başarısız olduğu müfredat dersinin yerine başka bir alternatif dersi alabilir.

(6) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın gerektirdiği seçmeli derslerin toplam kredisinin en az yüzde yetmişini Üniversitede kayıtlı olduğu programdan almak zorundadır. Bu sınır enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile artırılabilir.

(7) Öğrenci; danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, diğer birimlerden veya başka üniversitelerden yüksek lisans programı için en fazla iki dersi, doktora/sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört dersi alabilir.

(8) Öğrencilerin daha önce başka lisansüstü programlarında aldıkları derslerin kabul edilmesi ve alınması gereken toplam krediden düşülmesi; akademik takvimde belirtilen yarıyılın başlangıcından itibaren on iş günü içinde izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, yüksek lisans programı için en fazla iki seçmeli dersi doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. İzlediği programın ders yüküne sayılmak üzere alınan dersler hangi yarıyıla ait ise danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

(9) Öğrencilerin her bir yarıyıl için alabileceği derslerin toplamı 30 AKTS kredisidir. Devamsızlık nedeni ile tekrar alınan, yükseltme amaçlı olarak alınan veya önceki yarıyıl/yılda devam koşulu yerine getirilmiş başarısız olunan dersler ile müfredatı dışından alınan dersler dahil, tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı ilgili yarıyıl için 45 AKTS kredi değerini geçemez. Müfredatı ve müfredatı dışından alınan fazla krediler için danışmanın onayı, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı gerekmektedir.

(10) Doktora programı öğrencileri danışmanın onayı ile ders aşamasında 9 uncu fıkrada belirtilen 45 AKTS’yi geçmemek koşulu ile üstten ders alabilir.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 21 – (1) Ders ekleme ve bırakma işlemleri, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde öğrenci tarafından danışman onayı ile yapılır.

İzinler

MADDE 22 – (1) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başvuruda bulundukları dönem için kayıt yenilemek koşuluyla kayıt dondurabilir. Öğrenciler, üst üste ya da aralıklı olarak yüksek lisans süresi içinde en çok iki yarıyıl, doktora süresi içinde en çok dört yarıyıl öğrenime ara izni alabilir. Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi ve görgülerini artırmalarına yönelik imkânların olması,

b) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan öğrenimine engel, uzun süreli tedavi gerektiren sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

c) Askerlik durumu,

ç) Tutukluluk hali,

d) Resmi kurumlarda çalışanların eğitim-öğretim, staj, araştırma gibi nedenlerle görevlendirilmesi,

e) Yukarıda sayılan haller dışında enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

(2) Ruhsal sağlık sorunları nedeniyle kayıt donduran öğrencilerin, lisansüstü öğrenime devam edebilmesi için, sağlık sorunlarının düzeldiğine dair, son üç ay içerisinde alınmış sağlık raporu getirmeleri gerekir.

(3) Öğrenime ara izni işlemi yarıyılın başlangıcından itibaren on iş günü içinde öğrencinin başvurusuyla ya da öğrencinin kontrolünde olmayan olağanüstü hallerde başvuru süresi sınırı olmadan danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulu önerisiyle yapılır.

(4) Öğrenime ara izni süresi öğrenim süresine dahil edilmez.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılabilecek ara sınavlar/çalışmalar ve yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu sınavıyla ölçülür.

(2) Lisansüstü öğrenciler teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz ve bu ders ilk açıldığı dönemde tekrar alınmak zorundadır. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

(3) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl/yıl içi sınavlarına veya yarıyıl/yılsonu sınavlarına giremeyen öğrenciye, akademik takvimde belirtilen hataları düzeltme süresi sona ermeden mazeretini belgelendirmek koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Lisansüstü programlarda doktora/sanatta yeterlik sınavı ve tez izleme/savunma sınavı salt çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurtdışında bulunması durumunda video konferans sistemi kullanılarak elektronik ortam da yapılabilir.

(6) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

Derslerde başarının değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Lisansüstü derslerin başarı değerlendirmesinde öğrencilerin yarıyıl içinde yaptıkları çalışmalar ve ara sınavlarının yarıyıl sonu sınavı ile birlikte değerlendirilme şekli her yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir. Bu durumda alınan son not geçerlidir.

(3) Lisansüstü dersler için başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme yöntemi esas alınır. Puanlar, enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda belirtilen değerler dikkate alınarak harf notuna çevrilir:

Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik

 

 

4’lük not/

 

Puanlar

Notlar

Başarı katsayısı

Açıklama

90-100

AA

4,00

Mükemmel

85-89

BA

3,50

Pekiyi

80-84

BB

3,00

İyi

75-79

CB

2,50

Orta

70-74

CC

2,00

Geçer

00-69

FF

0,00

Başarısız

-

FE

0,00

Devamsız

(4) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl başarı notunun CC, CB, BB, BA ya da AA olması zorunludur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasından, en geç beş iş günü içerisinde enstitü müdürlüklerine yazılı olarak itirazda bulunabilir. Enstitü müdürlüğü, dersin sorumlu öğretim elemanının/elemanlarının görüşünü alarak sınav evraklarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata incelemesi yapılmasını sağlar. Maddi hata tespit edilmesi halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla hata düzeltilir. İtirazların en fazla on iş günü içerisinde sonuçlandırılması gerekir.

Akademik başarı not ortalaması

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin AKTS kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, tez ve dönem projesi hariç tüm derslerin, ağırlıklı puanlarının toplamı AKTS kredileri toplamına bölünerek ağırlıklı yarıyıl not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür; virgülden sonraki ilk hane, beşten küçükse birler basamağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler basamağı bir artırılacak şekilde yuvarlama işlemi yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması; ağırlıklı yarıyıl not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilmesinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

(4) Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.

Kayıt silme

MADDE 27 – (1) Öğrencinin kayıt silme için ilişik kesme işlemlerini tamamlayarak yazılı başvuruda bulunması durumunda enstitü yönetim kurulu kararıyla ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programı, 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders ile seminer dersi, uzmanlık alan dersi, danışmanlık ve tez çalışması/sanat eseri raporundan oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tüm derslerin toplamı en az 120 AKTS olmalıdır.

b) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

c) Dersler; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer enstitülerde verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

ç) Enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli, birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

d) Her öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür.

e) Öğrenci en az bir seminer dersi almak zorundadır. Danışmanın önereceği çalışma alanı ile ilgili en az bir seminer konusunu aldığı dönem başında bildirmek koşulu ile en geç dördüncü yarıyılın başına kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır ve değerlendirme formu ile birlikte elektronik kopyası enstitüye sunulur.

f) Sanat eseri raporunun, yapılan çalışmaları anlatan bir belge ve sanatsal çalışmayı içermesi gerekir.

g) Tezli yüksek lisans programında öğrenci danışmanıyla beraber tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirler, en geç üçüncü yarıyıl başından itibaren tez çalışmasına başlar ve her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırılması zorunludur.

ğ) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen veya bu süreler içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3)Tezini dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Tez çalışması

MADDE 30 – (1) Tez çalışmasına en geç üçüncü yarıyıl başında başlanılması gerekir.

(2) Tez önerisi; danışmanın denetiminde öğrenci tarafından hazırlanır, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunda değerlendirilir ve en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye teslim edilir.

(3) Tez önerisinin enstitü tarafından oluşturulan forma uygun olarak hazırlanması gerekir.

(4) Tez konusu enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(5) Tez konusunda ve tez başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, danışmanın görüşü, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Tezin sonuçlanması

MADDE 31 – (1) Öğrencinin savunma sınavına girebilmesi için, danışmanı tarafından alınan intihal yazılım programı raporu ile birlikte tez çalışması aşamasında elde ettiği sonuçları, Senato tarafından belirlenen enstitünün tez yazım kurallarına uygunluğuna ilişkin danışmanın yazılı görüşü ve tezin ciltlenmemiş en az üç olmak üzere  yeterli sayıda nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla akademik takvimde belirtilen sürede enstitüye teslim etmesi gerekir.

(2) Yüksek lisans tez jüri önerisi, ilgili danışmanın görüşü, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitüye bildirilir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile tez jürisi ve tez savunma sınavı ve/veya eser sergileme tarihi, yeri ve saati belirlenir. Bir ay içerisinde tez savunma sınavının ve/veya eser sergilemenin yapılması ve tamamlanması gerekir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi; öğrencinin danışmanı ve en az biri kurum dışından olmak üzere en az üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden biri de kurum dışından belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(4) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, enstitü müdürlüğüne sınav tarihinden en az üç gün önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü müdürlüğünce yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(5) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı, bir tutanakla belirlenerek anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme, enstitü yönetim kurulu karar verir.

(6) Tez savunma sınavı ve/veya eser sergileme; tez çalışmasının sunumu ve onu izleyen soru-cevap ve/veya eser sergileme bölümlerinden oluşur. Tez savunma sınavı en az 45, en fazla 90 dakika sürer ve dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(7) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü, danışman tarafından verilen teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(8)Tez savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme gücünü yoklamayı amaçlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri kapalı bir oturumda tez hakkında 100 puan üzerinden değerlendirme yapar ve jüri üyelerinin verdikleri puanların ortalamasının en az 70 puan olması durumunda salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı, üç gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bunun sonucunda;

a) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının jüri üyelerince imzalanması gerekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üyenin/üyelerin kabul onay sayfasını imzalaması ve olumsuz ibaresini koyması gerekir.

ç) Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci, mezuniyetiyle ilgili belgelerini sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde teslim etmesi şartıyla, enstitü yönetim kurulu karar tarihi itibariyle mezun edilir.

d) Tezi reddedilen öğrencinin aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(9) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Farklı bir konuda yeni bir tez hazırlaması gerekir. Öğrenci, hazırlamış olduğu yeni tezinin savunma sınavına en erken iki yarıyıl sonunda girebilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin yeterli sayıda ciltlenmiş, elektronik ortamda yazılmış kopyasını ve/veya bir adet eserle birlikte diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/ anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile bir dönem projesinden oluşur. Bu derslerin toplamı en az 90 AKTS olmalıdır.

(3) Eğitim-öğretim için gerekli koşulları sağlamak şartıyla uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. Bu programda yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri Senato kararlarına göre yürütülür.

(4) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilir.

Süre

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi en erken üçüncü yarıyılın başında alınabilir.

(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları; danışmanın önerisi, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırması dönem projesi konusunu aldığı dönem başında belirlemesi, enstitünün hazırlamış olduğu yazım kılavuzuna göre yarıyıl sonunda yazılı bir rapor oluşturması ve yeterli sayıda kopyasını anabilim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye vermesi gerekir.

(4) Dönem projesi jürisi; bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen biri danışman olmak üzere üç asil ve iki yedek üyeden oluşur.

(5) Dönem projesi 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 70 ve üzeri olan projeler başarılı olarak kabul edilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun kabul edilir ve diploma almaya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 37 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 ulusal kredilik en az 7 ders, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az 42 ulusal kredilik 14 ders, seminer, uzmanlık alan dersi, danışmanlık, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu durumda toplam AKTS kredileri; bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tezli yüksek lisans dereceli öğrenciler için en az 240 AKTS, dört yıllık lisans dereceli öğrenciler için ise en az 300 AKTS olmalıdır.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Öğrenci en az iki seminer dersi almak zorundadır. Danışmanın önereceği çalışma alanı ile ilgili seminer konusunu aldığı dönem başında bildirmek koşulu ile anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır ve değerlendirme formu ile birlikte elektronik kopyası enstitüye sunulur.

Süre

MADDE 38 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı, ders aşaması ve tez aşaması olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Ancak;

a) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

c) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden; kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara, aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Doktora programını belirtilen süre içinde tamamlayabilmek için tez önerisi kabulünden sonra en az üç tez izleme komitesi toplantısında başarılı olunması gerekir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliğine yönelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgiye ve sentez gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar.

(2) Doktora yeterlik sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yeterlik sınavları, yılda en fazla iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınavın tarih ve saati anabilim dalı tarafından enstitüye bildirilir. Enstitü yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde sınav tarihi ve yeri değiştirilebilir.

b) Enstitüye tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra en geç beşinci, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir.

c) Yeterlik sınav komitesi; bilim dalı ve/veya anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik sınav komitesi iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir.

ç) Yeterlik sınav komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar. Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınav komitesince ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen; en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve en az biri kurum dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

d) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü sınavı olmak üzere iki bölümde yapılır. Yazılı sınavdan en az yetmiş puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınavına alınır. Sözlü sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır ve dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla birlikte enstitüye bildirilir.

e) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

f) Yeterlik sınavında başarısız olan ya da koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde sınava girmek zorundadır. Bu sınavda da başarısız olan ya da koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen  öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

g) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yazılı başvurusu sonrasında, anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.

(3) Doktora yeterlik öğrencileri, gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve değerlendirme derslerini enstitü kurulunun belirlediği zaman diliminde almak ve başarmak zorundadır. Öğrencilerin tez savunma sınavına girmeleri için; bu derslerden başarılı olmaları ön koşuldur. Öğrenci belirtilen dersleri bir öğretim döneminde alabileceği gibi ayrı dönemlerde de alabilir. Bu derslerin başarı puanları not ortalamasına dâhil edilmez. Öğrencilerden daha önce, belirtilen dersleri yükseköğretim seviyesinde alarak başarılı olanlar, ilgili derslerden enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, enstitü bilim dalı ve/veya anabilim dalı kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir izleme komitesi oluşturulur.

(2) İzleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka bilim dalı ve/veya anabilim dalı içinden ve anabilim dalı dışından veya kurum dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) İzleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü bilim dalı ve/veya anabilim dalı kurulunun önerisi anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine sunar. Yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunmasına giremeyen öğrenci başarısız sayılır. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de izleme komitesinin izni ile tez önerisine katkıda bulunabilir. İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü bilim dalı ve/veya anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında güz ve bahar akademik yarıyılları içinde birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite üyelerince başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Komite tarafından tez çalışması, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya mazeretsiz olarak tez izleme komitelerine katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 42 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin, savunma sınavına girebilmesi için, danışmanı tarafından alınan intihal yazılım programı raporunu teslim etmesi gerekir.

b) Öğrenci, tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

c) Tezini tamamlayan öğrenci, tezinin ciltlenmemiş yeterli sayıda nüshasını Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygunluğuna  ilişkin danışmanın yazılı görüşünü akademik takvimde belirtilen sürede enstitüye teslim eder.

ç) Tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, yer ve saati danışman ve bilim dalı ve/veya anabilim dalı kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

d) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur; asıl üyelerin ikisi ve yedek üyelerin biri başka kurumdan belirlenir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

e) Jüri üyeleri tezi değerlendirerek görüş ve önerilerini yazılı olarak tez değerlendirme raporu şeklinde düzenler. Enstitü yönetim kurulu kararından itibaren bir ay içerisinde tez savunma sınavının yapılarak tamamlanması gerekir. Jüri anabilim dalı başkanlığınca belirlenen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan gün, yer ve saatte toplanır.

f) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, enstitü müdürlüğüne sınav tarihinden en az üç gün önce bilgi verir.

g) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, enstitü müdürlüğünce yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

ğ) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez toplanamadığı durumlarda, ilgili bilim dalı ve/veya anabilim dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu bir sonraki sınavın ne zaman yapılacağına karar verir.

h) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunumu ve onu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur, tez savunma sınavı en az 45 en fazla 90 dakika sürer ve dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

ı) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, 100 puan üzerinden değerlendirme yapar ve jüri üyelerinin verdikleri puanların ortalamasının en az 70 puan olması durumunda salt çoğunlukla kabul, ret ya da düzeltme kararı alır. Jürinin kararı, üç gün içinde anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar enstitünün yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

i) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

j) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak aynı jüri önünde yeniden tez sınavına girer.

k) Düzeltme verilen ek sürede, gerekli düzeltmeleri yapmayan ya da değişiklikleri yaptıktan sonra girdiği ikinci tez sınavında da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

l) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar ve olumsuz ibaresini koyar.

m) Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci, mezuniyetiyle ilgili belgelerini sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde teslim etmesi şartıyla enstitü yönetim kurulu karar tarihi itibariyle mezun edilir.

n) Tez Savunma sınavına mazeretsiz katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Farklı bir konuda yeni bir tez hazırlaması gerekir.

o) Öğrenci, hazırlamış olduğu yeni tezinin savunma sınavına; en erken tez önerisi kabulünden sonra, en az iki tez izleme komitesi toplantısında başarılı olması durumunda alınır.

ö) Doktora tezinin, savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü, danışman tarafından verilen teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

Doktora diploması

MADDE 43 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezinin yeterli sayıda ciltlenmiş, elektronik ortamda yazılmış kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınav tarihidir. 

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir programdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlilik tezinin, yapılan çalışmaları anlatan bir belge ve sanatsal çalışmayı içermesi gerekir.

(4) Sanatta yeterlik programında diğer çalışmalara ek olarak enstitü yönetim kurulunun onayladığı uygulamalar, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalar yer alır.

Süre

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara; aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 46 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının, savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü, danışman tarafından verilen teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla akademik takvimde belirtilen sürede enstitüye teslim eder.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi başka kurumun öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak programlar

MADDE 48 – (1) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis edilerek yürütülecek lisansüstü ortak eğitim-öğretim programlarının işleyişinde; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bu tür programlarda Üniversite dışından alınacak dersler için, müfredat bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Tebligat

MADDE 49 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıtları sırasında enstitüye bildirdikleri adrese yazılı olarak veya enstitü duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

Disiplin

MADDE 50 – (1) Lisansüstü programı öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulunun 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 – (1) 16/5/2014 tarihli ve 29002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.