27 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29814

YÖNETMELİK

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/1/2001 tarihli ve 24291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Bu Yönetmelikte belirlenen yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin akademik iş ve işlemleri yapmak üzere Program Kurulu görevlendirilir. Program Kurulu Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında toplanır. Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürü Kurulun doğal üyesidir. Geri kalan üç üye Akademik Kurulun görüşüyle Yürütme Kurulu tarafından Enstitü öğretim üyeleri arasından her bütçe yılı başında bir yıl için seçilir. Kurul işin gerektirdiği hallerde Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Akademik dönemin başında ve Kurul kararıyla Program Koordinatörleri tespit edilebilir.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Derslere devam zorunludur. Dönem içinde bir derse mazeretsiz olarak 6 saatten fazla devam etmeyen öğrenci dönem sonu sınavına giremez ve dersi tekrarlar. Devamsızlık nedeniyle üç dersten kalan, kurumlarından eğitim süresince izinli olduğuna dair belge getirerek kayıt yaptırmış öğrencilerin durumu, çalıştıkları kuruma yazı ile bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her ders için yaz okulu da dahil olmak üzere, dönem sonlarında bütünleme sınavı hakkı Yürütme Kurulu kararıyla tanınabilir. Başarılı olunan derslerden not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girilemez. Final sınavında geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında da geçerlidir. Bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için telafi sınavı yapılamaz. Seminer, dönem projesi, yüksek lisans tezi ve benzeri derslerin bütünleme sınavları yapılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) 55 puandan az olmamak üzere ALES eşit ağırlıklı puan almış olmak ve sözlü sınav yapıldığı durumda, ALES sınav sonuç belgesini en geç sözlü sınava kadar ibraz etmek, (Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde Yönetim Kurulu kararıyla ALES puanı aranmayabilir. Yüksek lisans programlarına öğrenci seçiminde Yürütme Kurulu tarafından giriş taban puanı konulabilir.)”

“h) Başka yükseköğretim kurumlarındaki tezli yüksek lisans programına veya doktora programına kayıtlı olanlar, Enstitü tezli programlarına başvuramaz. Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek olan bilim dallarında başka yükseköğretim kurumlarında tezli ya da tezsiz lisansüstü programlara kayıtlı olanlar Enstitü tarafından gündüz yürütülen lisansüstü programlarına başvuramaz, kayıt yaptıramaz ve devam edemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her ders saati bir kredidir. Öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üzere toplam 27 krediden az olmamak koşuluyla en az 9 ders ve kredisiz bir seminer dersi ile yine kredisiz olan uzmanlık alanı dersini almak zorundadır. Yürütme Kurulu kararıyla kredi ve ders sayısı artırılabilir. Öğrenciler, açılan seminer ve uzmanlık alanı dersi ile düzenlenen konferanslara katılmak zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 32 – Tezli yüksek lisans programının süresi dört dönem olup program en çok altı dönemde tamamlanır.

Dört dönem sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 33 – Kurumlarından eğitim süresince izinli olduğuna dair belge getirerek kayıt yaptırmış öğrencilerin devam ettikleri birinci ve ikinci dönemlerde en az üçer, yaz okulunda ise en az bir dersten başarılı olmaları gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyenlerin durumu kurumlarına yazıyla bildirilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans programı öğrencileri en az iki tez konusu ile Enstitünün kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç ikinci dönemin ilk haftasının sonuna kadar Program Kuruluna önerir. Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci dönemin sonuna kadar Program Kuruluna önerir. Tez danışmanı Yürütme Kurulu onayı ile kesinleşir.”

“Tez danışmanı, Program Kurulunun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Enstitüde belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Program Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.”

“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Enstitü kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tez çalışması ara raporlarının değerlendirilmesinde üst üste iki ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 39 – Tez Kurulu üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten başlamak üzere en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Kurul üyelerinin tezle ilgili kişisel değerlendirme raporları, tez sınavı başlamadan önce, öğrencinin dosyasına konulmak üzere teslim edilir.

Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru/yanıt bölümünden oluşur. Tez sınavı, değerlendirme hariç izleyicilere açık yapılır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra, Kurul çoğunlukla kabul, ret ya da düzeltme kararı verir. Kurul, karar tutanağını tez sınavını izleyen üç gün içinde, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim eder.

Tezi kabul edilen öğrenci, ilgili mevzuata göre hazırlanmış tezinin üç adet basılı ve bir adet elektronik kopyasını en geç bir ay içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim eder. Program Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası reddedilen öğrencinin tezli programla ilişkisi kesilir. Ancak talepte bulunması halinde Program Kurulunun uygun görüşüyle tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi yazımı ve bu Yönetmelik çerçevesindeki diğer gereklerini yerine getirmek kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her ders saati bir kredidir. Öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üzere toplam 33 krediden az olmamak koşuluyla en az 11 adet ders ve kredisiz bir dönem projesi dersi alır. Yürütme Kurulu kararıyla kredi ve ders sayısı artırılabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Program Kurulu tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesi olan bir öğretim görevlisini en geç birinci dönemin sonuna kadar belirler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 44 – Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki dönem, en çok üç dönemdir. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 45 – Kurumlarından eğitim süresince izinli olduğuna dair belge getirerek kayıt yaptırmış öğrencilerin devam ettikleri birinci ve ikinci dönemlerde en az üçer, yaz okulunda ise en az bir dersten başarılı olmaları gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyenlerin durumu kurumlarına yazıyla bildirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 54 – Doktora programının süresiyle ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz dönem olup azami tamamlama süresi on iki dönem; lisans derecesi ile kabul edilenler için on dönem olup azami tamamlama süresi on dört dönemdir.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı dönemdir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Enstitünün öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını (a) bendinde belirtilen on iki veya on dört dönem sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

“Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci dönemin, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Program Kurulu, öğrencinin görüşünü alarak ve öğretim üyelerinin danışmanlık yükünü de göz önünde bulundurarak en geç ikinci dönemin sonuna kadar her öğrenci için bir tez danışmanı ve öğrenci ile danışmanın birlikte belirleyeceği tez konusunu Yürütme Kuruluna önerir.”

“Yürütme Kurulu, Enstitü öğretim üyeleri arasından bir danışmanı görevlendirir. Tez konusunun niteliği gerektiriyorsa Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararıyla ikinci danışman görevlendirilebilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez İzleme Kurulu, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul ya da reddine oy çokluğuyla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verir. Kararlar işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.”

“Tez İzleme Kurulu, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce kurul üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda, yapılan çalışmalar özetlenir ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması kurul tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Kurul tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 4 – Bu maddenin yayımı tarihinde bu Yönetmelikte yapılan değişikliklerin uygulanması ve belirlenmiş süreler bu maddenin yayımı tarihinde başlar.

Bu maddenin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uygulanmaz.

13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan yararlanarak lisansüstü programlara kayıt yaptırıp pasif öğrencilik statüsünde olanların talepleriyle öğrenciliklerinin aktif duruma getirilmesi halinde bu maddenin yayımı tarihinde bu Yönetmelikte yapılan değişikliklerde belirtilen süreler geçerlidir.”

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.