27 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29814

YÖNETMELİK

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI VE

VATANDAŞLIK ÇALIŞMALARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/2/2010 tarihli ve 27499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi Yönetmeliğinin ismi “İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye’de insan hakları düşüncesinin gelişmesine ve bu alanda kamu yönetiminin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, vatandaşlık ve göç yönetimi alanında akademik çalışmalar yapmak üzere Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezinin (İVGM) kuruluşuna, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.”     

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d), (e) ve (g)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Danışma Kurulu: İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi Danışma Kurulunu,”

“ç) Merkez: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezini,”

“d) Müdür: İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi Müdürünü,”

“e) Program Kurulu: İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi Program Kurulunu,”

“g) İVGM: İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezini.”

MADDE 4 –  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Hakları ve Vatandaşlık” ibaresi “İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin  birinci fıkrasında bulunan “İVM” ibaresi “İVGM” olarak değiştirilmiş; aynı fıkraya “insan hakları” ibaresinden sonra gelmek üzere  “, vatandaşlık ve göç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/2/2010

27499