27 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29814

YÖNETMELİK

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/4/1976 tarihli ve 15550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Adayların başvuruları, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.”

“d) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 puan almış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Ancak doktorasını tamamlamış olanlar ve Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanları kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların başvurularında ALES şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. İstekliler, son başvurma günü akşamına kadar Enstitüye başvurarak gerekli belgeleri sunarlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “dört” ibareleri

“on” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Değerlendirme puanı 70 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Ders verme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 36 – Enstitü öğretim elemanlarının Enstitü içindeki çalışmaları, yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilmeleri ve bilimsel denetimleri, üniversitelerde uygulanan esaslar gözönünde tutularak Akademik Kurul'un görüşü ve İcra Komitesi'nin kararı ile saptanacak ilke ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Enstitü öğretim elemanları tarafından, her yıl Aralık ayında eğitim-öğretim ile araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında faaliyet raporu düzenlenerek Genel Müdüre sunulur.

Genel Müdür, asistanlar yönünden görev ilişkisi kurulan öğretim üyelerinin de kanaaitini aldıktan sonra asistanların, okutmanların ve öğretim görevlilerinin değerlendirmelerini yaparak görüşlerini İcra Komitesine sunar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında bulunan “Ayrıca Rektörlükler aracılığıyla bu husus tüm üniversitelere duyurulur.” cümlesi “Ayrıca açılan profesörlük kadrosuna ilişkin ilan Enstitü internet adresinde ilan edilir.” olarak ve aynı fıkrada yer alan  “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Enstitüye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğretim Görevlisi kadrosuna atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaya ek olarak, ALES en az 70 puan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Ancak doktorasını tamamlamış olanlar ve Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanları kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların başvurularında ALES şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme aşamasında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Adayların en az yüksek lisans mezunu olması ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olması gerekir. Sınav Kurulu yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır. Ön değerlendirmede; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının % 60’ını ve yabancı dil puanının % 40’ını dikkate alarak belirler ve Enstitünün internet sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayın, bilimsel eserlerinin yeterliliğinin yanısıra yapılacak yazılı ve sözlü bilim sınavlarının her birinden en az 75’er puan alması ve vereceği deneme dersinden Sınav Kurulu tarafından başarılı sayılması zorunludur. Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Okutman kadrosuna atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaya ek olarak ALES’ten en az 70 puan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Ancak doktorasını tamamlamış olanlar ve Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanları kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların başvurularında ALES şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme aşamasında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Yabancı dil okutmanı kadrosuna atanabilmek için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 90 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Okutman adaylarının en az yüksek lisans mezunu olması gerekir. Sınav Kurulu yazılı ve/veya sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır. Sınav Kurulu ön değerlendirmede; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının % 60’ını ve yabancı dil puanının % 40’ını dikkate alarak, yabancı dil okutmanı kadrosunda ALES puanının % 40’ını ve yabancı dil puanının % 60’ını dikkate alarak belirler ve Enstitünün internet sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde adayların tamamı giriş sınavına alınır. Giriş sınavı, Sınav Kurulu tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Adayların yazılı ve/veya sözlü sınavından en az 70, yabancı dil okutmanı kadrosunda ise adayların yazılı ve/veya sözlü dil sınavından en az 90 puan alması zorunludur. Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan “Enstitüde ilan edilir.” ibaresi “Enstitü internet adresinde de ayrıca ilan edilir.” olarak değiştirilmiş,  “Ayrıca, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerine gönderilir.” cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “Enstitüde ilan edilir.” ibaresi “Enstitü internet adresinde de ayrıca ilan edilir.” olarak değiştirilmiş ve “Ayrıca, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerine gönderilir.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.