25 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29812

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLARIN

AKTÜERYAL DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2009 tarihli ve 27156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Hizmet sunucusu, elektronik veri seti ve mali tablolarını elektronik ortam üzerinden Müsteşarlığa gönderir. Aktüerya raporları ise, hizmet sunucusu tarafından yetki verilmiş aktüer tarafından elektronik veya mobil imza ile imzalanmak suretiyle Müsteşarlığa iletilir. Müsteşarlık, emeklilik taahhüt tipi, üye sayısı, taahhüt büyüklüğü vb. hususları dikkate alarak, söz konusu bilgi ve belgelerin içeriği ile gönderim süre ve tarihlerini, hizmet sunucusunun aktüeryal denetim açısından önemine göre belirler; gerekli görülmesi halinde söz konusu bilgi ve belgelerin gönderim sıklığını farklılaştırabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Aktüer, aktüerya raporunda kullanacağı varsayımları, Müsteşarlıkça belirlenen aktüeryal prensipleri ve Ek-2’de belirtilen hususları gözönünde bulundurarak seçer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucuları listeye kayıtlarının yapılması için Ek-3’te yer alan bilgi ve belgelerle birlikte Müsteşarlığa yazılı bildirimde bulunur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Emeklilik planının sonlanması

MADDE 10/A – (1) Hizmet sunucusunun sunduğu emekliliğe yönelik taahhüdünün sonlanması durumunda, taahhüt için tutulan varlıkların, plana ilişkin iç düzenlemeler de göz önünde bulundurularak, üyelerin kazanılmış ve kazanılacak hakları oranında adil bir şekilde dağıtılıp sonlanması esastır.

(2) Tasfiye veya emeklilik planının sonlanmasının kararlaştırıldığı durumlarda, yetkili organlarınca konuyla ilgili kararın alınmasını müteakip üç ay içinde aşağıda yer alan belgeler Müsteşarlığa gönderilerek, uygun görüşüne sunulur:

a) Sadece tanımlanmış fayda esaslı taahhüt planları için asgari içeriği Müsteşarlıkça belirlenen aktüerya raporu, (Aktüerya raporu, hizmet sunucusu ile menfaat ilişkisi bulunan bir aktüer tarafından düzenlenemez.)

b) Yetkili organca alınmış tasfiye veya emeklilik planının sonlanma kararının bir örneği,

c) Asgari içeriği Ek-4’te belirtilen iş planı,

ç) Son yıla ait mali tablolar.

(3) İkinci fıkrada belirtilen belgelerin gönderimini müteakip 1 ay içinde Müsteşarlıkça herhangi bir olumsuz geri bildirim almayan hizmet sunucusu, iş planı kapsamında sonlanma/tasfiye işlemlerine başlar ve işlemlerin tamamlanmasını müteakip, sonucundan Müsteşarlığa bilgi vermesinin ardından listeden kaydı silinir.

(4) Müsteşarlığa bu madde kapsamında başvuruda bulunan ve üçüncü fıkra kapsamında herhangi bir olumsuz geri dönüş almayan hizmet sunucularından 7 nci madde kapsamında bilgi ve belge talep edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in Aktüerya Raporu Asgari İçeriği (Tanımlanmış Fayda Esaslı Emeklilik Planları) başlıklı bölümünün 4 üncü maddesi ile 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Kullanılan aktüeryal değerleme yöntemi ve nedenleri. Emeklilik planının sonlanması durumunda, varlıkların dağıtımında kullanılan prensip/izlenen yöntem ve nedenleri.”

“8. Yükümlülükler için ayrılmış varlıkların yapısı, bu varlıkların değerlemesine ve varlık yönetimi sürecine ilişkin değerlendirmeler ile son 3 yıl içinde varlıklardan sağlanan yatırım gelirleri. (Yükümlülüklerine karşı varlık tahsis etmeyen emeklilik planları hariçtir.)”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’e aşağıdaki 6 ncı madde eklenmiştir.

“6. Son yıla ait mali tablolar veya emeklilik planının mali büyüklüğünü gösterir bilgi metni.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek-4 eklenmiştir.

“Ek-4

İş Planı Asgari İçeriği

1. Sonlanma için öngörülen süreç ve zaman çizelgesi.

2. Sonlanmanın öngörüldüğü tarih itibarıyla tahmin edilen, üyelere ödenecek toplam tutar ve ödemelerin nasıl yapılacağı.

3. Duran varlıkların en son değerleme tarihi hususu ile tüm varlıkların nakde dönüştürülme süreci hakkında detaylı bilgi.

4. Toplam üye sayısı.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2009

27156

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/4/2011

27893