25 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29812

YÖNETMELİK

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

SAVUNMA SANAYİİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Savunma Sanayii Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadro sayısı ve sınıfı, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri ve taban puanları, yabancı dil puanı, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı ile son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve ayrıca Müsteşarlık ile Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde duyurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “KPDS” ibaresi “YDS” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğini 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sınavın; tarihi, saati ve yeri Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilir. Bu husus adayların elektronik yazışma adreslerine ayrıca bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Komisyon, Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında beş asıl ve asıl üye sayısını geçmemek üzere yedek üyeden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilir, asıl ve yedek listelerde yer alan adayların elektronik yazışma adreslerine ayrıca bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Adaylıkta geçen süre dâhil, iki fiili hizmet yılını (aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere) tamamlayan uzman yardımcısı, tez listesinde yer alan konular arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre belirler, uzmanlık tez konularını ve savunma sanayii uzmanları arasından veya hazırlanacak tez konusunda uzman bir tez danışmanını belirleyerek birim amirine bildirir. Uzmanlık tez konusunun ve tez danışmanlarının, birim amirleri ve bağlı oldukları müsteşar yardımcısı tarafından uygun görülmeleri esastır. Uygun görülen tez konusu ve tez danışmanı birim amiri tarafından PEDB’ye bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul, Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında beş asil ve asil üye sayısını geçmemek üzere yedek üyeden oluşur. Personel ve Eğitim Daire Başkanı ile yeterlik sınavına girecek olan uzman yardımcısının birim amiri kurulun doğal (asıl) üyesi olup, diğer üyeler Müsteşar tarafından birim amirleri ve uzmanlar ile gerektiğinde yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçilir. Birim amiri aynı zamanda kurulun üyesi ise yedek üyeler Müsteşarlık onayındaki sıralamaya göre kurulda görevlendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeterlik sınavı, yeterlik sınav kurulu tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek bir tarihte yazılı ve/veya sözlü şekilde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Müsteşarlığın görev alanına giren ve sınavdan en az bir ay önce ilan edilen konulardan yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Müsteşarlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, yeterlik sınav tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olma şartına bağlıdır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşar yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/4/2012

28267