24 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29811

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (SEM): Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında verilecek tüm eğitim programları, ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları ve personel belgelendirme, her türlü eserlerin yayını, ulusal ve uluslararası düzeyde meslek standartları ve yeterliliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek, Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesini desteklemek ve işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında üniversite ile kamu ve özel sektör kuruluşları için gerekli eğitim, sağlık, güvenlik ve koordinasyon faaliyetlerini desteklemektir.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel bilgiyi yetişkinler ve kurumlarla paylaşarak, kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

b) Üniversite, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, sertifika ve eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, kongreler, alan araştırmaları, bilimsel ve sosyal etkinlikler planlamak, düzenlemek veya düzenletmek, belgelendirmek, gerektiğinde bu kursları uzaktan eğitim biçiminde vermek ve bu faaliyetleri desteklemek.

c) Üniversitenin uygun gördüğü konularda, ilgili birimlerin düzenleyecekleri bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmanın organizasyonu ve yürütülmesi görevlerini yerine getirmek.

ç) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak, eğitim programları veya danışmanlık hizmeti sunmak veya sunulmasına aracılık etmek.

d) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim programlarını her türlü yöntemle düzenlemek.

e) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak ve yükümlülük altına girmek.

f) Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimleri açmak veya açtırmak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin birimleri ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak.

ğ) Gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık hizmeti almak.

h) İnternet veya karma eğitim yoluyla her yaş ve gruplara yönelik elektronik eğitim programları sunmak.

ı) İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında üniversitenin birimleri ile kamu ve özel sektör kurumları/kuruluşları/işletmeleri için gerekli eğitim, organizasyon ve koordinasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek.

i) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri her tür yöntemle düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak.

j) Meslek elemanı yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya eğitim hizmeti sunmak.

k) Ulusal ve uluslararası kurs veya sertifikasyon eğitimlerini düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika veya katılım belgesi vermek.

l) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

m) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından esasları belirlenen TS EN ISO/IEC 17024 uluslararası ilgili standartlarına dayanan ve TÜRKAK tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerini yerine getirmek.

n) ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

o) Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayınını her türlü yöntem ile yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ö) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak programlar geliştirmek.

p) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları ve mesleki yeterlilikler geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

r) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna sürecine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

s) Ulusal ve uluslararası sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

ş) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak veya onlar adına eğitim, proje, danışmanlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü bilimsel ve sosyal organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

t) Yeni bilimsel ve teknolojik bilgi ve gelişmeleri takip ederek bu yönde Merkezin ürettiği/ürettirdiği yeniliklerin patent ve benzeri haklarını tescil ettirmek ve gerektiğinde talep eden kişi, işletme, kurum ve kuruluşlara ücret karşılığı veya ücretsiz olarak kullandırmak.

u) Merkezin tüm faaliyetlerinin duyurulması amacıyla gerekli tanıtım işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

ü) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, yaşam boyu eğitim ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum ve kongreler düzenlenmesini desteklemek ve katkıda bulunmak; öğrencilerin yaşam boyu eğitimle ilgili konulara yönelmesini, tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak.

v) Personel belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu doğrultuda personel belgelendirme birimi oluşturmak.

y) ISO standartları çerçevesinde kalite eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak.

z) Merkezin faaliyetleri ile ilgili gerektiğinde birimler oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren  Müdür yeniden görevlendirilebilir.  Müdür dört aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün  yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Gerekli görülen hallerde Müdür süresi sona ermeden de görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezde görevlendirilmiş öğretim elemanlarından en fazla dört müdür yardımcısı görevlendirebilir.

(3) Müdürünün  katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılıp başkanlık eder ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Süresi sona eren müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni birimler kurmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Merkez adına; taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, sözleşmeler yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezde görevlendirilmiş üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektörce görevlendirilir. Yönetim Kurulu en fazla dokuz üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da altı aydan daha fazla üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yönetim kurulu üyelerinin de görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında en az üç ayda bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim kurulunun toplantı nisabı kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Senato kararlarının uygulanmasında Müdüre yardım etmek.

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yönetimi ile ilgili Müdürün getireceği konularda karar almak.

ç) Merkeze bağlı birimlerin yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

d) Bu Yönetmelik ile verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez Koordinasyon Grupları

MADDE 12 – (1) Müdür, sürekli eğitim ile ilgili bir faaliyeti gerçekleştirmek veya bu eğitim faaliyetini yürütmek üzere Üniversitenin ilgili birimlerindeki öğretim elemanlarından bir Koordinasyon Grubu oluşturabilir. Koordinasyon Grubu, Müdür veya görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcılarından birine ya da Merkez Müdürüne devredebilir.

Malî konular

MADDE 14 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri, 2/2/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 17/8/2005 tarihli ve 25909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden önce başlamış Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) tarafından yürütülmeye devam eder.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.