22 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29809

YÖNETMELİK

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM VE KARİYER GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akredite eğitim kuruluşu: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca yeterlikleri incelenerek akredite edilen örgün, yaygın, resmî ya da özel eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Kanun: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununu,

ç) Kariyer Planlama ve Uygulama Koordinatörü: Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürüten, Müdürün vereceği görevleri yapan, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil eden kişiyi,

d) Merkez: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

g) Öğrenme çıktıları: Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bireyin bilmesi, anlaması, yapabilmesi ya da gösterebilmesi beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri,

ğ) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Senatosunu,

ı) Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi: Teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve bu standartları temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetleri,

i) Ulusal meslek standardı: Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, MYK tarafından kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normları,

j) Uluslararası meslek standardı: Türkiye’nin üyesi olduğu ya da tanıdığı uluslararası kuruluşlar tarafından bir mesleğin icrasına ilişkin olarak onaylanmış, uluslararası kabul gören meslek standardı ya da yeterliliklerden MYK tarafından kabul edilen normları,

k) Ulusal yeterlilik: MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve Kurum tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliği,

l) Ulusal yeterlilik çerçevesi: Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, tüm teknik ve meslekî eğitim/öğretim programları ile örgün, yaygın ve ilgili kurumların iznine dayalı programlarla kazandırılan yeterlilik esaslarını,

m) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

o) Yeterlilik: Bireye ait bilgi, beceri ve yetkinliğin ulusal yeterlilik çerçevesine uygunluğunun MYK’nın yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesini,

ö) Yeterlilik seviyesi: Ulusal yeterlilik çerçevesinde yer alan; bireyin bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyini gösteren sekiz seviyeden her birini,

p) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş ve MYK tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan personel belgelendirme kurum ve kuruluşlarını,

r) Yetkilendirilmiş eğitim akreditasyon kuruluşu: MYK tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkilendirilen kurum ve kuruluşları,

s) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Mesleki eğitim alanlarında, MYK’nın tanımladığı yeni meslek tanımlarına adapte olabilen bir yaklaşım sunmak,

b) Kısa ve uzun süreli mesleki eğitim-öğretim programları düzenlemek,

c) Tanımlanmamış mesleklerin tanımlanabilmesi için MYK ve ilgili mevzuata uygun olarak çalışmalar gerçekleştirmek,

ç) MYK ile işbirliği içinde veya bağımsız olarak çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve bu etkinlikler aracılığı ile Üniversitenin kamu, özel ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,

d) İstihdam edilebilirliği hızlandırmak için öğrencilere uygulama tecrübesini kazandırmak ve kariyer planlamalarına destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda Türkiye’de mesleki eğitimi geliştirici ve eğitim, istihdam ilişkisini güçlendirici çalışmalar yapmak.

b) MYK Kanunu ve Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi çerçevesinde, ulusal standartları belirlenmiş mesleklere yönelik eğitim-öğretim programlarının öğrenme çıktılarını, yeterlilik seviyelerine uygun olarak ulusal standartlar doğrultusunda düzenlemek.

c) Ulusal standartları belirlenmemiş mesleklere yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Mesleklere yönelik, ulusal yeterliliklerin oluşturulması kapsamındaki çalışmaları, ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda söz konusu ulusal meslek standardını, bulunmadığı alanlarda ise uluslararası meslek standardını esas alarak yürütmek veya yürütülmesine destek sağlamak, bu alanlarda işbirliği geliştirmek.

d) Mesleki yeterlilik kazandıran programları uygulayabilen akredite eğitim kuruluşu ve/veya yetkilendirilmiş akredite eğitim kuruluşu olmak ve faaliyet göstermek.

e) Süreç içinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olabilecek seviyeye ulaşmak.

f) Bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek ve yayınlar yapmak.

g) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

h) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

ı) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayımlamak, bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

i) Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

j) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

k) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak.

l) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon araştırması yapmak.

m) Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği içinde olmak.

n) Öğrenciye yönelik olarak düzenlenecek uygulama eğitimleri için bilimsel kuruluşlar, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

o) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda, öğrencilere üniversiteye giriş öncesi, eğitim süreci, mezuniyet sonrasını kapsayan süreç içinde danışmanlık yapmak.

ö) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının bireysel kariyer planlamalarına yönelik yetkinliklerinin kazandırılması için kurs, seminer, sertifika programı gibi eğitim faaliyetlerini organize etmek.

p) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirlikleri kurarak staj programları, kariyer geliştirme, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek.

r) Üniversite öğrenci adayları ve öğrencileri ile mezunları arasında kurumsal bağlılığa hizmet edecek biçimde sosyal ağlar kurulmasına imkân verecek organizasyonlar gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün dört aydan daha fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilen iki kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarından biri Kariyer Planlama ve Uygulama Koordinatörü olarak görev yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Araştırma ve proje çalışma ekipleri oluşturmak,

d) Merkezin birimlerinin etkinliklerini planlamak, yürütmek ve denetlemek,

e) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçerek, konu ve amacına uygun projelerin yönetilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması girişimlerinde bulunmak.

(2) Müdür yardımcıları; Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün vereceği görevleri yapar, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında iki müdür yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler, Müdürün önereceği sekiz öğretim elemanı arasından Senato tarafından seçilir ve Rektörün onayı üzerine üç yıl süre ile görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezin bütçesi ile ilgili önerileri hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

ç) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleme koşullarını belirleyerek Senatoya sunmak,

d) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak,

e) Düzenlenecek eğitim programları ve verilecek hizmetler ile ilgili fiyat analizi yaptırarak, Üniversitenin döner sermaye mevzuatı çerçevesinde ücret politikalarını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve uygulama birimleri/merkezleri oluşturulması

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Gelir ve giderler

MADDE 15 – (1) Gelir ve giderler ile ilgili işlemler Üniversite bütçesi kapsamında değerlendirilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü yürütür.