22 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29809

TEBLİĞ

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ VE ÇEVRE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında enerji ve çevre ile ilgili her alanda araştırma, uygulama, eğitim ve danışmanlık yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışı kurumlarla ve özel sektör ile işbirliği yaparak Üniversite içinde bilime, teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yönelik enerji ve çevre ile ilgili etkinliklerde bulunmak,

b) Enerji ve çevre ile ilgili özellikle yeni ve temiz enerji konuları ile ilgili gerekli laboratuvar ve birimleri kurmak, geliştirmek,

c) Enerji kaynaklarının ve onların üretim merkezlerinin çevreye olumsuz etkilerini giderici araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak ve yeni yöntemler geliştirmek,

ç) Temiz enerji üretme, temiz enerji kaynaklarına yönelme konularında araştırmalar yapmak, yeni yöntemler geliştirmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak ve bu çalışmaları yaygınlaştırıcı etkinliklerde bulunmak,

d) Enerji, çevre ve özellikle yeni ve temiz enerji konularında çalışanların aralarındaki iletişimi arttırıcı etkinliklerde bulunmak, bu konularda yapılan çalışmaları yaymak ve duyurmak,

e) Enerji, çevre ve özellikle yeni ve temiz enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar yapmak,

f) Enerji, çevre ve özellikle yeni ve temiz enerji konularında çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, var olan ilişkileri geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişi yapmak,

g) Gerek kamu, gerekse özel sektörün enerji, çevre ve özellikle yeni ve temiz enerji ile ilgili proje taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

ğ) Kamuoyunu, enerji, çevre ve özellikle yeni ve temiz enerji konularında bilinçlendirici, aydınlatıcı etkinliklerde bulunmak,

h) Üniversitenin ilgili kurumları ile işbirliği yaparak enerji, çevre ve özellikle yeni ve temiz enerji ve enerji piyasaları konularında her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerinde yardımcı olmak,

ı) Enerji piyasaları, ekonomisi, finansmanı ve enerji jeopolitiği konularında bilimsel çalışmalar ile enerji sektörüne yönelik araştırmalar yapmak,

i) Enerji piyasaları, ekonomisi ve finansmanı konusunda eğitim programları hazırlamak, kişi ve kurumlara yönelik eğitim faaliyetinde bulunmak,

j) Enerji piyasaları alanında yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversitede ve Türkiye’de enerji konusundaki araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak,

k) Türkiye’de enerji politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak; enerji piyasalarının gelişmesi, daha etkin olarak çalışması ve piyasa işlerliğinin sürdürülmesi konusunda projeler yürütmek,

l) Enerji piyasaları ve finansal piyasaların işbirliği konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve enerji piyasaları ile enerji ürünlerine dayanan emtia ve türev borsaları konusunda çalışmalar yapmak,

m) Enerji piyasalarında riskin yönetilmesi konusunda akademik ve uygulamalı çalışmalar yapmak,

n) Kamu ve özel sektör enerji şirketlerinin değerlemesi konusunda çalışmalar yapmak,

o) Yenilenebilir enerji ürünlerinin enerji pazarı ile uyumlu çalışması konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve yeni projeler geliştirilmesine katkıda bulunmak,

ö) Petrol, kömür, doğal gaz, odun ve benzeri geleneksel enerji kaynaklarına dayalı enerji piyasalarının daha verimli ve etkin çalışması yönünde çalışmalar yapmak,

p) Enerji ekonomisi, piyasaları, finansmanı ve jeopolitiği konularında dokümantasyon merkezi oluşturarak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların kaynaklara erişebilmesi için imkân sağlamak,

r) Üniversite ile enerji tüketiminin yoğun olduğu sanayi, turizm, tarım, sağlık ve çevre sektörlerinin enerji piyasalarından daha etkin yararlanması konusunda işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek,

s) Kamu ve özel sektörün enerji piyasalarının geliştirilmesi ve daha etkin çalışması ile ilgili isteklerini projelendirmek, verilen projeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak; çevre ve enerji piyasaları uygulamaları konularında, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

ş) Gerekli teçhizat ve bilgisayar altyapısını güçlendirerek, enerji piyasaları ve finansmanı konusunda simülasyon laboratuvarı ve birimleri kurmak, geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcısı, Müdüre çalışmalarında yardımcı olur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü yürütür.