22 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29809

YÖNETMELİK

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ

VE DANIŞMANLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Aile Şirketleri Yönetimi ve Danışmanlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Aile Şirketleri Yönetimi ve Danışmanlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AYDAM): İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Aile Şirketleri Yönetimi ve Danışmanlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Aile Şirketlerinin sorunlarını incelemek, araştırmak ve analiz yaparak, ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri getirmek,

b) Aile Şirketleri konusunda bilimsel çalışmalar yaparak akademik bilgi birikiminin artırılmasına katkıda bulunmak,

c) Aile Şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde karşılaşılan sorunları incelemek, araştırmak ve çözüm önerileri geliştirerek bu konuda danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Aile Şirketlerinin sürdürülebilirliği konusunda politika önerilerinde bulunmak ve uygulanan politikaları değerlendirmek ve çözümler üretmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere, aile şirketleri yönetimi ve kurumsallaşması konularında bilimsel araştırmalar yapmak, proje geliştirmek, bilimsel yayın yapmak; bu konularda kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler gerçekleştirmek,

b) Aile Şirketleri konusunda Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının kurulması, lisans düzeyinde ders olarak konunun okutulması için müfredat ve alt yapı oluşturmak,

c) Aile Şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde karşılaşılan sorunları incelemek, araştırmak ve çözüm önerileri geliştirerek bu konuda danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Aile Şirketleri yönetimi ve kurumsallaşması konularında bilimsel araştırmalar sonucu çıkan analizlerin, düzenleyici ve kanun yapıcı kurumlarla paylaşılarak, politika oluşturulmasına katkıda bulunmak,

d) Aile Şirketleri konusunda bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumla yayın, konferans, kongre aracılığıyla paylaşmak ve Aile Şirketleri konusunda çalışan yurt içi ve yurt dışı kurum/kuruluşlarla akademik işbirliği yapmak,

e) Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda çeşitli mecraları kullanarak ulusal ve uluslararası yayım yapmak, süreli yayımlar çıkarmak ve çalışma tebliğleri yayımlamak,

f) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Kütüphanesi bünyesinde Aile Şirketleri Yönetim ve Kurumsallaşma konu başlığı altında bir veri tabanı oluşturulmasına destek olmak, ulusal ve uluslararası kitap ve dergi kaynakları sağlamak,

g) Merkezin amaçları doğrultusunda, çalışma alanları ile ilgili insan gücü ve donanımı en etkin biçimde kullanabilecek yapılanmayı sağlamak, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak,

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer çalışmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir kişi, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağan üstü toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

g) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ğ) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında toplam dokuz üyeden oluşur. Müdür dışındaki sekiz üye Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri ve/veya Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, olağan olarak ayda bir defa veya gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle işbirliği içinde çalışmak,

b) Çalışma planını, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdür ile işbirliği içinde kararlaştırmak,

c) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak,

ç) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları/idari personel ile alana yönelik araştırma ve çalışmaları ile tanınan kurum ve kuruluşlarda görev yapan veya bağımsız olarak çalışan uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektörün daveti/talebi ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.

(3) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa olağan toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağan üstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Danışma Kurulu görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Faaliyetlerden elde edilecek gelirler

MADDE 17 – (1) Merkezin faaliyetleri sonucu elde edilecek gelirlerin kaydı ve harcanması Üniversitenin mevcut mevzuatı doğrultusunda yapılır. Gelirlerin, öncelikle Merkezin çalışmalarının geliştirilmesi doğrultusunda harcanması esastır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü yürütür.