22 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29809

YÖNETMELİK

Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrasya Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrasya Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Avrasya Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iç-dış göçler ve uluslararası göç hareketlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmak ve göçe ilişkin sorun, mevcut çözüm önerilerinin, uygulamaların, etkinliklerin, fon yönetiminin etkinliği ve verimliliği alanlarında bilgi birikimi ve çözüm sürecine katkıda bulunmak, tüm dünyada, yaygın ihtiyaç olan uzman personel, uzman eğitmen, denetçi, uygulamalı saha çalışmaları ile eğitilmiş ve desteklenmiş destek saha personeli gibi nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, bu alanda görevli mevcut insan kaynaklarının bilgilerini güncellemek, iyileştirmek ve sertifikasyon sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türkiye’deki iç ve dış göç, mülteci hakları ve sorunlarını kapsayan konularda araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak.

b) Göçlerin sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutlarını kapsayan konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda göçmen ve mülteci hakları ve karşılaşılan sorunları ile ilgili çalışma yapan uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar ve eğitim programları düzenlemek.

ç) Göç konusunda ulusal ve uluslararası göç araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, proje önerileri hazırlamak ve bu projeleri hayata geçirmek için destek sağlamak.

d) Gerektiğinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı, belirleyeceği usul ve esaslarla, iç ve uluslararası göç alanlarında bilimsel faaliyet amaçlı gerekli yayın, belge ve bilgileri içeren bir dokümantasyon merkezi, veri tabanı ve arşiv oluşturmak.

e) İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı, belirleyeceği usul ve esaslarla iç ve uluslararası göç alanlarında ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak.

f) 2547 sayılı Kanun ile buna bağlı olarak çıkarılan diğer mevzuat ve Avrasya Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik, AR-GE, uluslararası komisyon, bilimsel heyetler ve gruplarda görev almak, bilimsel faaliyetlerde bulunmak.

g) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve derneklerle işbirliği kapsamında analiz, uygulama etkinliği, problem algısı, beklenen davranış modelleri tanımı, ihtiyaç ve memnuniyet karşılaştırılması, psikososyal durum değerlendirmesi, sahada çalışan personelin verimlilik ve motivasyon kırılma noktalarını ve benzeri sorun ve çözüm önerilerinin optimizasyonunu ve etkinliğini arttırmaya ve anlamaya dönük geliştirilecek özel ve genel amaçlı anket ile ölçme değerlendirme testleri geliştirmek.

ğ) Göç hareketliliği, stratejileri ve kırılma noktaları, göçmenlerin yaşam kalitesini arttıracak planlamaların etkinliği, yeni stratejiler ve modellemeler yapabilmeye ve mevcut durum hakkında öngörülerde bulunabilecek, raporlamalar yapabilen bilgi teknolojileri altyapısının kurulmasını, sürdürülebilirliğini ve uluslararası mevcut networklere ve altyapılara entegre olabilecek şekle gelmesini sağlamak.

h) Göç, göçmenlik ve ilgili konulardaki yatırımlarla ilgili yatırım optimizasyonu çalışmalarını yürütmek.

ı) Ulusal ve uluslararası fonlardan optimal ölçüde yararlanmak ve/veya yeni fonlar sağlamak amacıyla projeler geliştirmek. Gerçekleştirilecek AR-GE çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak yürüyen ve başvurusu yeni yapılacak olan çalışmalarda paydaş olmak veya koordinatörlük yapmak.

i) Göç, göçmenlik ve ilgili konularda erken dönem göstergelerin belirlenmesini ve karar destek sistemleriyle birlikte erken uyarı önlem metodları geliştirilmesini ve bu metotlardan yararlanarak sistemler kurabilmeyi sağlayacak AR-GE çalışmaları yapmak.

j) Ev sahibi toplulukların göçmen topluluklarına karşı olan tavır, tutum ve davranış modellerinin iyileştirilmesini sağlayıcı eğitim ve davranış modellemeleri geliştirmek bu amaçla yenilikçi uygulama modelleri tasarlayıp tiyatro, psikodrama, kısa metrajlı film, saha ziyaretleri, ev ziyaretleri, kadın ve çocuk günleri, ortak kutlama ve eğlence günleri organizasyonları gerçekleştirmek.

k) Yine aynı şekilde tarafların benimseyeceği yenilikçi modellemeler tasarlayarak göçmen toplulukların da ev sahibi topluluklarla daha iyi bir yaşam birlikteliği sağlaması amacıyla uygulamakla yükümlü olduğu tavır, tutum, davranış ve ortak yaşam ilkeleri modellerini oluşturmak.

l) Göçmen toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi kapsamında biyoteknoloji, malzeme mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstriyel ürün tasarımı, makine mühendisliği, mekatronik ve benzeri birçok bilim alanının dâhil olduğu projeler tasarlamak ve gerçekleştirmek.

m) Başta 49 ay altı çocukların beslenme ve aşı sorunları olmak üzere ana-çocuk sağlığı, ergen sağlığı, kadın sağlığı ve geriatrik grup olmak üzere tüm göçmenlerin sağlıkla ilgili tarama, tanı, tedavi, önleyici hekimlik ilkeleri çerçevesinde sağlıklı beslenme, sağlıklı su temini, erken ve geç dönem aşı, üreme sağlığı ve benzeri sağlık hizmetlerinden yeterli ve eşit pay almalarını sağlamak.

n) Çeşitli etnik gruplara bağlı göçmenlerin yaş, cinsiyet, dil, din, bedensel ve zihinsel engellilik kısıtlamaları olmaksızın kapsayıcı bir biçimde kurulan altyapılara ve göçmenlere dönük verilen hizmetlere erişilebilirliğin sağlanmasını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak.

o) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

c) Merkez faaliyetlerinin amacı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek.

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek altı aday arasından, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süreyle görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam dört üyeden oluşur.

(2) Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Akademik Kurul tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek iki aday arasından Akademik Kurul tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Merkez Yönetim Kurulu; üç ayda en az bir kez olmak üzere, Merkez Müdürünün daveti üzerine ve Merkez Müdürü tarafından belirlenen gündemle toplanır. Merkez Müdürünün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başkaca hususlar eklenebilir. Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte öngörülen amaç çerçevesinde ve 6 ncı maddede belirtilen konulara ilişkin kararları almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında tecrübesi olan veya bu alanlarla ilgilenen ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek 2 kişiyi Danışma Kurulunda görevlendirebilir. Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık süre için görevlendirilir. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde, Danışma Kurulunu düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu, Merkezin amacı doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunar.

Merkez SEM ve AR-GE birimi

MADDE 13 – (1) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Araştırma-Geliştirme Birimi (AR-GE), Yönetim Kurulu tarafından Merkezin kuruluş amaç ve ilkelerine uygun AR-GE çalışmaları yapabilecek, proje yazabilecek, uluslararası proje danışmanlık, üniversite, fon yönetimleri ile ulusal ve uluslararası proje destekleri veren kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçebilecek, yeni proje önerileri sunabilecek, belirlenen amaçlar doğrultusunda eğitim planlamaları, içerikleri, bilişim teknolojileri altyapıları ve eğitim uygulama modelleri hazırlayabilecek kişi ve/veya kurumları SEM ve AR-GE birimi, Yönetim Kurulu ve/veya Rektör tarafından süreli veya proje temelli görevlendirilebilir. Bu süreler Yönetim Kurulu tarafından yine proje bazlı olarak belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ve Mütevelli Heyetinin yetkileri saklı kalmak üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlar, Merkez Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından Akademik Kurula önerilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.