22 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29809

YÖNETMELİK

Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrasya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrasya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BAM): Avrasya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; madde bağımlılıkları ile mücadele yoluyla Trabzonda sosyal bütünleşme ve toplum sağlığı alanında iyileşme sağlamak, madde bağımlılığının önlenmesine yönelik faaliyetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, bağımlılıkla mücadelenin, önleme, erken müdahale, tanı, tedavi, iyileştirme, zarar azaltma, bilgi toplama ve değerlendirme gibi farklı aşamalarında hizmet sağlamak ve kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun arttırılmasını sağlamak; bağımlılık konularına duyarlı ve sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uyarıcı, bilgilendirici bir misyon üstlenerek sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin tüketimini en aza indirmek, sağlıklı bir nesil ve toplumun oluşmasına zemin hazırlamak, bağımlıların kurtulmalarına yardımcı olacak yolları göstermek, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak, henüz bağımlı olmayanları uyarmak ve eğitmek amacı ile yapılacak olan iş birliği ve ortak hizmet alanlarını belirlemek ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır;

a) Üniversite çalışanlarına ve öğrencilerine, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca ortak seminer, konferans ve eğitim çalışmaları düzenlenmesi,

b) Toplumun ve gençlerin bilinçlenmesine yönelik her türlü spor, sağlık, eğitim ve benzeri etkinliklerinin yapılması,

c) Bağımlılıkla mücadele kapsamında dergi, afiş, broşür, CD, film, animasyon gibi materyallerin baskı ve dağıtımında destek olunması ve abonelik sağlanması,

ç) Üniversite ile ilgili kurum ve kuruluşların ortaklığı ile bağımlılıkla ilgili gençlere yönelik resim, şiir, karikatür, münazara, slogan, kısa film ve tiyatro gibi ödüllü yarışmaların düzenlenmesi,

d) 1-7 Mart günleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası süresince, Üniversiteye bağlı tüm birimlerin görsel alanlarında Yeşilay Haftasının etkin bir şekilde kutlanması için çalışmalar yapılması,

e) Öğrenci, personel ve akademisyenler nezdinde Yeşilay gönüllülük ve üyelik çalışmaları yapılması,

f) Üniversite bünyesindeki personel ve öğrencilerin Yeşilaya üye olmasının teşvik edilmesi,

g) Bağımlılıkla ilgili Üniversite bünyesinde bir eğitim panosu hazırlanarak belli periyotlarla yenilenmesi,

ğ) Üniversite web sayfasında alt yazıların yer alması,

h) Üniversite bünyesinde öğrenci ve öğretim üyelerine dönük çalışmalar yapacak Yeşilay gönüllülerinden oluşan Yeşilay Kulübü kurulması ve faaliyetleri için gerekli imkân ve koşulların sağlanması,

ı) Üniversitenin yayınlamış olduğu dergilerde veya neşriyatta bağımlılık konulu yazıların yayımlanması,

i) Üniversite tarafından kampüslerinde sigarasız kampüs uygulamasına geçilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki personeli arasından Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, onun da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemlisi vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

ç) Merkezin çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her yıl sonunda, Merkezin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi, Rektörün onayı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendirilen beş öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek kararlar almak.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendirilmek üzere seçilecek üç öğretim elemanı ile iş hayatından, öncelikle yenilikçilik ve girişimcilik konularında çalışmaları ile tanınmış uygulamacılar arasından seçilecek üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Süresi dolan Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kere toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin sayısının değiştirilmesi, Müdürün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarına, önerileri ile katkıda bulunmaktır.

(4) Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Üyeleri de Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından veya Müdürün talebi, Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kalmak üzere devredebilir.

Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.