22 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29809

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER VE DEĞERLER EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sosyal Bilgiler ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilgiler ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilgiler ve Değerler Eğitimi Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Sosyal bilgiler eğitimine ilişkin her türlü teorik ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak,

b) Öğrencilere, öğretmen adaylarına ve öğretmenlere yerel ve evrensel değerleri tanıtmak ve değer bilinci kazandırmak,

c) Okul aile işbirliği ile değer eğitimi konusunda çalışmalar yapmak,

ç) Öğrencilerin değer yönelimleri için çalışmalar yapmak,

d) Değer eğitimi kapsamında bilimsel, kültürel, eğitsel nitelikli ulusal ve uluslararası faaliyetler yapmak,

e) Değer eğitimi ile ilgili yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak,

f) Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki gelişimi için faaliyetlerde bulunmak,

g) Değer eğitimi ile ilgili öğretmenlere sertifikalı eğitimler vermek,

ğ) Sosyal bilgiler eğitimi kapsamında projeler hazırlamak,

h) Değer eğitimi kapsamında disiplinlerarası çalışmalar yapmak,

ı) Sosyal bilgiler ve değer eğitimine yönelik ders araç gereçleri geliştirmek,

i) Sosyal bilgiler ve değer eğitimine yönelik belgesel filmler hazırlamak,

j) Sosyal bilgiler ve değer eğitimine yönelik animasyonlar hazırlamak,

k) Başta belediyeler olmak üzere, kamu ve özel sektöre değerler eğitimi vermek, ortak projeler hazırlamak,

l) Değer eğitimi konusunda TRT ve özel kanallar ile değerler eğitimi konusunda ortak çalışmalar yapmak, programlar hazırlamak,

m) Değer eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar yapmak,

n) Sosyal bilgiler eğitimi konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı FATİH projesine entegre bilimsel modeller ortaya çıkartmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin Yönetim organları:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışan Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile Rektör tarafından iki yıl için yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir öğretim elemanı Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısı Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdür Yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Ancak Müdürün olağanüstü nedenlerle görevinin sona ermesi halinde Rektör Müdür Yardımcısını, yeni Müdür seçilinceye kadar Müdürlüğe vekaleten görevlendirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

e) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ait çalışma programı hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Müdür ve Müdür Yardımcısı dışındaki Üniversite öğretim görevlileri ve öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az iki üyeden olmak üzere en fazla beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yenileri kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile toplanır ve Müdür tarafından sunulan konuları karara bağlar.

(3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa toplanır, toplanma nisabı salt çoğunluktur.

(4) Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır, eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin ve Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.