22 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29809

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

b) Genel not ortalaması: Öğrencinin güncel öğrenim belgesinde yer alan tüm derslerinin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını kapsayan ve öğrenim belgesinde CGPA olarak belirtilen ortalamayı,

c) İlgili yönetim kurulu: Yeditepe Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

ç) Mütevelli Heyeti: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Normal öğretim süresi: Lisans programı dört yıl olanlar için sekiz yarıyılı, beş yıl olanlar için on yarıyılı, altı yıl olanlar için oniki yarıyılı,

e) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

g) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin belirlenen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

h) Yarıyıl: En az on dört haftalık öğretim süresini,

ı) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yoğun öğretimi amaçlayan en az yedi haftalık öğretim süresini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kontenjanlar ve öğretim ücreti

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayıları, Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere her yıl Senatonun önerisiyle Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Yıllık öğretim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenir. Yıllık öğrenim ücretini belirlenen tarihlerde ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez.

(3) Öğrenci, normal öğretim süresince 23 üncü madde hükümlerine göre sorumlu bulunduğu yarıyıl kredi yükünün altında ders alması halinde bile, yıllık öğretim ücretini tam olarak öder.

(4) Normal öğretim süresi sonunda mezun olamayan öğrenci, tekrarlayacağı her ders başına Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ders ücretini öder. Üç ve yukarısı ders tekrarı halinde dönem ücreti ödenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Öğrenciler ders kaydını yaptırabilmek için önce Rektörlük tarafından ilan edilen süre içinde almak istedikleri derslere Üniversitenin elektronik ders kayıt sisteminden ön kayıt yaptırırlar. Ön kayıt süreci sonunda öğrenciler, açılan derslere akademik takvimde yer alan kayıt süresi içinde kesin kayıt yaptırırlar.

(2) Mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin başvuruları üzerine, durumları ilgili yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin ders kayıtları ders ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar yapılır. Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ders kaydı yapılamaz; bu sürenin bitiminden sonra mazeretlerin devam etmesi halinde, öğrenci ilgili yarıyıl için geçici olarak ayrılmış sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Yıl esasına göre öğretim veren programlar hariç Üniversitede öğretim, güz ve bahar yarıyılları halinde düzenlenmiş ders programına dayanan ders geçme esasına göre yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere her biri en az on dört haftalık güz ve bahar olarak iki yarıyıldan oluşur.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak Senato kararı ile zorunlu olmayan yaz öğretimi  düzenlenebilir ve akademik takvimde ilan edilir.

(3) Bir öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri akademik takvim ile Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Normal öğretim süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, lisans programı dört yıl olanlar için sekiz yarıyıl, beş yıl olanlar için on yarıyıl, altı yıl olanlar için on iki yarıyıldır.

(2) Azami öğretim süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, önlisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans programlarında azami sekiz ve altı yıllık lisans programlarında azami dokuz yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süre birinci fıkrada belirtilen öğretim süresinden sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her bir lisans ve önlisans öğretim programı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, bitirme projesi, seminer ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur. Bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ders programında yer alan dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu zorunlu olarak belirlenir.

1) Zorunlu ders; ders programında öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden mezun olması için alması gereken derstir.

2) Yasal zorunlu ders; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen derslerdir.

3) Seçmeli ders; ders programında seçmeli ders olarak açılan derstir. Öğrencilerin bölüm seçmeli veya serbest seçmeli dersi başarılı olarak tamamlaması gerekir. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka seçmeli ders alınabilir.

4) Ön koşullu zorunlu ders; öğrencinin derse kayıt yaptırması için önceki yarıyıllarda yer alan belirli bir zorunlu dersten başarılı olunması gereken derstir.

b) Staj; Staj zorunluluğu olan bölüm ve programlarda stajlara ilişkin esasları belirten yönergeler fakülteler tarafından ilgili bölümlerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve Senatonun onayı ile uygulanır. Staj sonucu not; başarılı/başarısız veya not olarak gösterilir.

c) Bitirme projesi; Bitirme projesi zorunluluğu olan bölüm ve programlarda ilgili yönergeler fakülteler tarafından bölümlerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve Senatonun onayı ile uygulanır. Bitirme projesi sonucu, not olarak veya başarılı/başarısız olarak gösterilir.”

“(3) Öğretim programında yapılacak değişikliklere öğrencinin uyumu ile ilgili hususlar ilgili bölüm tarafından hazırlanarak ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ilk paragrafı ile aynı bendin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde öğretim ücretini yatırdıktan sonra Üniversitenin elektronik ders kayıt sisteminden akademik danışmanın denetimi ve onayıyla bir yarıyıl için bölüm ders programında belirlenen kredi toplamı veya 23 üncü madde hükümlerine göre belirlenen derslerini seçerek kaydını yeniler. Akademik danışman, ilgili yarıyılda alınacak derslere ilişkin olarak, öğrencinin öncelikle;”

“2) Öğretim programı dikkate alınarak içinde bulunduğu yarıyıl itibariyle zorunlu derslerini, varsa ön koşullu derslerini ve alt yarıyıllar içinde listelenen derslerden almadıklarını almasını ve bu derslerden başarılı olmadan üst yarıyıl derslerinden ders almamasını sağlar,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamıyla laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin en az yarısının toplamından oluşur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Önlisans ve lisans öğrencilerinin kayıt olacakları ders yükü, öğrencinin Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) göre tanımlanan ve kayıtlı olduğu bölümün ders programında belirlenen, yarıyılın kredi toplamıdır. Yarıyıl ders yüküne ek olarak başarısız olunan derslerden en çok iki ders daha alınabilir. Normal öğretim süresini tamamlayan öğrencilerin alacakları ders yükleri, yarıyılında açılan dersler arasından fakülte yönetim kurulları tarafından belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, başarısız oldukları ve yaz öğretiminde açılmayan dersleri ilgili yönetim kurulunca uygun görülen diğer üniversitelerden alabilirler. Bu derslerden aldıkları notlar, öğrencilerin not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Çift anadal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması ya da anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması,”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını tamamlayamayan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen azami süredir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını tamamlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde öğrencilerin değerlendirilmesi için kısa sınavlar, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları yapılır.”

“(3) Kısa sınavlar, akademik takvimde yer almaz ve dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından öğrencilere önceden haber verilme zorunluluğu olmadan yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 44 – (1) Öğrencinin, önlisans veya lisans programından mezun olabilmesi için 16 ncı maddede belirlenen süre içinde ders programında yer alan derslerin tamamından başarılı olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması zorunludur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans veya lisans programını 16 ncı maddede belirlenen sürede ve 44 üncü madde hükümlerine göre tamamlayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile diploma verilir.

(2) Diplomalarda öğrenim görülen lisans programının adı ve mezuniyet derecesi belirtilir.

(3) Lisans ve önlisans diplomalarında dekan veya yüksekokul müdürü ile Rektörün imzası bulunur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başı itibarıyla Üniversitede kayıtlı tüm öğrencilere intibakları yapılarak uygulanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2013

28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/11/2014

29180

2-

14/9/2015

29475