22 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29809

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi bünyesinde kurulan Geleneksel Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Aksaray Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve

Yönetim Organlarının Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Başta Aksaray ili olmak üzere, kaybolma tehlikeleriyle karşı karşıya olan Türk El Sanatlarını yaşatmak için çalışmalar yapmak,

b) Türk El Sanatlarının ülkemiz açısından sosyo-kültürel ve ekonomik önemini vurgulayarak gelecek kuşaklara bir kültür birikimi olarak aktarılmasını sağlamak, yurtiçinde ve yurtdışında yöresel öz ve biçimleriyle tanıtımını yapmak,

c) Türk El Sanatlarını kronolojik bir sistem içerisinde bilimsel veriler ışığında incelemek,

ç) Türk El Sanatlarıyla ilgili bilgi, belge, araç ve gereçleri toplamak, çeşitli nedenlerle yurtdışına çıkmış olan el sanatları örneklerinin ülkemize iadesini sağlama yönünde çalışmalar yapmak, bunların fotoğraf, maket ve reprodüksiyonlarını sağlayıp sergilemek,

d) Merkezin amaçlarına uygun kongre, sempozyum, seminer, konferans ve oturum gibi ilmi çalışmalar yapmak, gösteri, sergi ve şenlikler düzenlemek, yayın yapmak ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bunlar için gerekli önlemleri almak,

e) Geleneksel Türk El Sanatlarının nitelik ve niceliklerini belirlemek ve elde edilen çeşitli bilgilerle; çizim, fotoğraf, slayt, kısa ve uzun metrajlı belgesel filmlerle dokümantasyonunu gerçekleştirmek,

f) Türk El Sanatları alanında eğitim-öğretimi ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek; gerekli olan gözlemsel verilerin üretilmesi için gözlem aletlerini almak, kurmak, bakım ve onarımlarını sağlamak,

g) Türk El Sanatlarının korunması, bakımı, onarımı ve üretimi için gerekli atölye ve laboratuarlar kurmak,

ğ) Geleneksel yöntemlerle eser veren ve orijinal ürünler yapan ustaları desteklemek,

h) Türk El Sanatları alanında çalışma kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda bilimsel etkinler organize etmek, yürütmek, etkinlikleri desteklemek, geliştirmek, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,

ı) Türk El Sanatları müzeleri kurmak,

i) Özel uzmanlık kazandırmaya yönelik kurslar ve yaz-kış okulları düzenlemek, başarılı olanlara başarı belgesi vermek,

j) Gözlem raporu, haber bülteni, dergi, kitap, fotoğraf, film, video, CD, DVD ve benzeri yayın organları ile el sanatları alanında yapılan araştırmaları duyurmak,

k) Rektörlük tarafından verilen, amaca uygun diğer görevleri yerine getirmek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir tane Müdür Yardımcısı seçebilir ve seçimi rektörün bilgisine sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği Yardımcısı ya da Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder. Müdürün görevden ayrılması veya vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Rektör tarafından aynı usulle üç yıl için yeniden Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Değişik bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek, görevlendirilmesi için Rektöre önermek,

b) Merkezi temsil etmek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

d) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,

e) Yönetim Kurulunca karara bağlanan konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak,

f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek ve Merkez Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

g) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önereceği aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim elemanı olmak üzere en fazla beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğunluk ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu iki oy sayılır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç ve faaliyet alanları çerçevesinde çalışma düzenini planlamak, idari ve teknik kadro ihtiyacını belirlemek,

b) Merkezce yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma esaslarını tespit etmek,

c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek üyeleri tespit etmek,

ç) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,

d) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak,

e) Merkezin çalışma planını hazırlamak ve uygulamaya koymak,

f) Yurt içi-yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kurum-kuruluşları ve kişilerle işbirliği yaparak, amaç ve görevlerine uygun proje, karşılıklı yardım ve değişim programlarını gerçekleştirmek,

g) Merkezin yıllık raporlarını hazırlamak,

ğ) Başkanın gündeme getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

h) Yıllık faaliyet raporlarında yer almayan konularla ilgili Rektörün onayını alarak, diğer faaliyetlerin başlatılmasına karar vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkezin yaptığı veya desteklediği her türlü kurs, seminer ve araştırma kapsamında alınan alet, ekipman ve diğer demirbaşlar Merkez ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.